Werken - 254980-2020

02/06/2020    S105    Werken - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Kroatië-Metković: Bouwen van pijpleidingen voor water en afvalwater

2020/S 105-254980

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 067-160218)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Metković d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda
Nationaal identificatienummer: 98244558721
Postadres: Mostarska10
Plaats: Metković
NUTS-code: HR HRVATSKA
Postcode: 20350
Land: Kroatië
Contactpersoon: Matko Jerković, dipl. ing. građ.
E-mail: nabava@vodovod-metkovic.hr
Telefoon: +385 98407882
Fax: +385 20685342

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://vodovod-metkovic.hr/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Izgradnja sustava javne odvodnje na području aglomeracije Metković i rekonstrukcija vodoopskrbne mreže

Referentienummer: EVV 2/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45231300 Bouwen van pijpleidingen voor water en afvalwater
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmet nabave je izgradnja sustava javne odvodnje na području aglomeracije Metković i rekonstrukcija vodoopskrbne mreže prema glavnim projektima na temelju kojih su ishođene građevinske dozvole:

1. Glavni projekt: „Sustav vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Metković - izgradnja kanalizacijske i sanacija dijela vodoopskrbne mreže u gradu Metkoviću”, zajedničke oznake projekta: ZOP-13/16, kojeg je u rujnu 2017. g. izradio Akvedukt d.o.o. Split (glavni projektant: Zoran Dodig, dipl. ing. građ.)

2. Glavni projekt: „Odvodnja otpadnih voda grada Metkovića – lijeva strana, Fekalni kolektor u ulicama Splitska i A.K. Miošića sa precrpnom stanicom PS1 i oborinski kolektor u Splitskoj ulici”, zajedničke oznake projekta: ZOP-37/14, kojeg je u listopadu 2017. g. izradio Geoproming d.o.o. Metković (glavni projektant: Mirko Šaravanja, dipl. ing. građ.)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 067-160218

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.6
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Rok valjanosti ponude:
In plaats van:
Datum: 20/11/2020
Plaatselijke tijd: 00:00
Te lezen:
Datum: 27/11/2020
Plaatselijke tijd: 00:00
Afdelingsnummer: III.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Uvjeti izvršenja ugovora:
In plaats van:

Definirano je t. 7.17 Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima ili stručnim pravilima Knjige 1.

Te lezen:

Definirano je t. 7.17 Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima ili stručnim pravilima iz Knjige 1.

Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Rok za dostavu ponuda
In plaats van:
Datum: 03/06/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 10/06/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Datum javnog otvaranja ponuda
In plaats van:
Datum: 03/06/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 10/06/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: