Leveringen - 254992-2020

02/06/2020    S105

Slowakije-Košice: Stroomverdelingskabels

2020/S 105-254992

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Východoslovenská distribučná, a. s.
Nationaal identificatienummer: 36599361
Postadres: Mlynská 31
Plaats: Košice-mestská časť Staré Mesto
NUTS-code: SK042 Košický kraj
Postcode: 040 01
Land: Slovakije
Contactpersoon: Dvorožňák Peter
E-mail: dvoroznak_peter@vsdas.sk
Telefoon: +421 907419194

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://vsds.sk

Adres van het kopersprofiel: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/15676

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://vsds.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/34
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://vsds.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/34
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Silnoprúdové zemné káble NN

Referentienummer: 613
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31320000 Stroomverdelingskabels
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Káble určené pre distribúciu elektrickej energie v rozvodoch nízkeho napätia.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 3 349 902.30 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31321210 Laagspanningskabel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK042 Košický kraj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sklad VSD, Teplárenská 15, Košice, SLOVENSKO, pokiaľ nie je v objednávke stanovené inak. Miesto dodania definované v objednávke je ohraničené distribučným územím VSD, a.s.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Káble určené pre distribúciu elektrickej energie v rozvodoch nízkeho napätia. Používajú sa pre hlavné vedenia a odbočky distribučnej sústavy, prípojky, na prepoje s holým vonkajším vedením, na prepoje v distribučných transformačných staniciach a v elektrických staniciach. Káble sú určené na pevné uloženie vo vnútorných a vonkajších priestoroch. Môžu byť uložené priamo v zemi, do žľabov, do rúr a pod., alebo pevne uložené vo vnútorných a vonkajších priestoroch na nosné konštrukcie, stavebné prvky, alebo časti technologických zariadení. Káble sú odolné proti UV žiareniu a proti šíreniu plameňa.

Káble typu 1-AYKY-J 4x16 sa používajú pre elektrické inštalácie za elektrickou prípojkovou skrinkou, pre hlavné domové vedenie, t.j. časť elektrického prívodného vedenia od prípojkovej skrine do elektromerového rozvádzača. Je súčasťou odberného elektrického zariadenia.

Káble typu 1-AYKY-J 4x16+2,5 sa používajú pre napájanie odberateľov v prípadoch keď je potrebné prenášať ovládací signál na spínacie hodiny (piata žila Cu 2,5 mm), v prípade rekonštrukcií el. vedení za elektrickou prípojkovou skrinkou.

Predpokladané množstvo:

— Kabel 1-AYKY-J 4x16 RE: 150 km

— Kábel 1-AYKY-J 4x16 RE + 2,5 RE: 5 km

— Kabel NAYY-J 4x25 RE 0,6/1 kV: 500 km

— Kabel NAYY-J 4x35 RE 0,6/1 kV: 5 km

— Kabel NAYY-J 4x70 SE 0,6/1 kV: 30 km

— Kabel NAYY-J 4x150 SE 0,6/1 kV: 120 km

— Kabel NAYY-J 4x150 SM 0,6/1 kV: 120 km

— Kabel NAYY-J 4x240 SM 0,6/1 kV: 50 km

— Kabel NAYY-J 1x70 RM žltozelená 0,6/1 kV: 30 km

— Kabel NAYY-O 1x70 RM čierna 0,6/1 kV: 10 km

— Kabel NAYY-J 1x120 RM žltozelená 0,6/1 kV: 80 km

— Kabel NAYY-O 1x120 RM čierna 0,6/1 kV: 80 km

— Kabel NYY-J 1x120 RM žltozelená 0,6/1 kV: 5 km

— Kabel NYY-O 1x120 RM čierna 0,6/1 kV: 5 km

— Kabel NYY-J 1x150 0,6/1 kV RM žltozelená: 5 km

— Kabel NYY-J 1x240 RM žltozelená 0,6/1 kV: 5 km

— Kabel NYY-O 1x240 RM čierna 0,6/1 kV: 10 km

— Kabel NYY-J 1x300 RM žltozelená 0,6/1 kV: 5 km

— Kabel NYY-O 1x300 RM čierna 0,6/1 kV: 5 km

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 349 902.30 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Uchádzač pre splnenie požiadaviek na daný predmet zákazky predloží v ponuke nasledovné doklady a dokumenty:

— vyplnená príloha č. 1 Rámcovej dohody - Technická špecifikácia,

— protokoly o typovej skúške z akreditovanej skúšobne alebo formuláre podľa prílohy č. 1 TŠ, ktorý dokumentuje výsledky typových skúšok, (obstarávateľ akceptuje aj v anglickom jazyku) - platí pre káble 1-AYKY

— protokoly o typovej skúške z akreditovanej skúšobne, (obstarávateľ akceptuje aj v anglickom jazyku) - platí pre káble N(A)YY 0,6/1kV

— Vyhlásenie výrobcu o preukázaní zhody v zmysle zákona č. 56/2018 Z. z. (predtým 264/1999, v znení neskorších predpisov), (obstarávateľ akceptuje aj v anglickom jazyku)

— Certifikát značky VDE, (obstarávateľ akceptuje aj certifikát v anglickom alebo nemeckom jazyku) - platí pre káble N(A)YY 0,6/1 kV

— Vyhlásenie o parametroch v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z., v znení neskorších predpisov (Vyhl. 162/2013 Z.z. a 177/2016, resp. nariadenie EÚ č. 305/2011 - CPR a STN EN 50575), (obstarávateľ akceptuje aj v anglickom jazyku)

— Certifikát systému riadenia kvality výrobcu alebo potvrdenie vykonania opatrení na zabezpečenie kvality,(obstarávateľ akceptuje aj certifikát v anglickom jazyku),

— Certifikát systému environmentálneho manažérstva výrobcu (obstarávateľ akceptuje aj certifikát v anglickom jazyku),

— katalóg materiálu,

— pokyny na montáž,

— Technický predpis / podmienky pre výrobu a dodávku káblov,

— Fotografia kábla s požadovaným spôsobom značenia.

Dokumentácia musí byť predložená v slovenskom, prípadne českom jazyku, pokiaľ nie je uvedené inak.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

A) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e), že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.Uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač/záujemca v súlade s § 32 ods. 2 písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,ktorý zodpovedá predmetu zákazky.

B) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f), že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.Uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač/záujemca v súlade s § 32 ods. 2 písm. f)doloženým čestným vyhlásením.

C) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. g), že sa nedopustil v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktorému bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

D) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. h), že sa nedopustil v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

E) Uchádzač/záujemca zapísaný do Zoznamu hospodárskych subjektov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie môže doklady požadované na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm.a) až f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní nahradiť predložením informácie o jeho zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov, prípadne potvrdením o jeho zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Nevyžaduje sa

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

A) Podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a). Uvedenú podmienku účasti preukazuje uchádzač/záujemca predložením zoznamu dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní. Dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZoVO.

B) Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a)až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len,ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.

Eventuele minimumeisen:

Minimálna úroveň požadovaná obstarávateľom podľa bodu A)

Zo zoznamu dodávok tovaru musí vyplývať, že uchádzač v období za predchádzajúce 3 roky dodal tovar rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky v kumulatívnej hodnote min. 100 000 EUR bez DPH.

III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

Obstarávateľ zábezpeku nevyžaduje

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

Predmet zákazky sa bude financovať z prostriedkov Východoslovenská distribučná, a.s. Fakturácia sa bude vykonávať podľa platobných podmienok tak, ako je to uvedené v súťažných podkladoch.

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

V prípade, že je uchádzačom skupina hospodárskych subjektov, takýto uchádzač je povinný predložiť doklad podpísaný všetkými členmi skupiny o nominovaní vedúceho člena oprávneného konať v mene ostatných členov skupiny v súvislosti s touto zákazkou. V prípade, ak bude ponuka skupiny uchádzačov vyhodnotená ako úspešná, táto skupina bude povinná vytvoriť združenie osôb podľa relevantných ustanovení súkromného práva. Z dokumentácie preukazujúcej vznik združenia (resp. inej zákonnej formy spolupráce fyzických alebo právnických osôb) musí byť jasné a zrejmé, ako sú stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto a akou časťou sa bude na plnení podieľať a skutočnosť, že všetci členovia združenia ručia za záväzky združenia spoločne a nerozdielne.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling
Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:

Informácie o elektronickej aukcii sú bližšie uvedené v súťažných podkladoch.

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 06/07/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Slowaaks
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 30/10/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 07/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Na adrese obstarávateľa uvedenej v bode I

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Neverejné otváranie ponúk v zmysle § 54 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Komunikácia medzi obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v tomto verejnom obstarávaní elektronickou formou, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu, prostredníctvom systému Eranet dostupného na https://vsds.eranet.sk. Viac ohľadom komunikácie je uvedené v súťažných podkladoch.

2. Pre záujemcov a uchádzačov bude kontaktná osoba k dispozícií v pracovných dňoch v čase od 9.00 hod. do 14.00 hod.na adrese: Mlynská č. 31, 042 91 Košice, SLOVENSKÁ REPUBLIKA.

3. Komunikačným jazykom v tejto verejnej súťaži je slovenský jazyk.

4. Ponuka a ďalšie doklady, vyhlásenia, potvrdenia a dokumenty vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v slovenskom jazyku alebo českom jazyku, pokiaľ nie je určené inak.

5. Vysvetlenie SP prebieha prostredníctvom systému Eranet. Odporúčaná lehota na vysvetlenie je najneskôr do 22. júna 2020. Vysvetlenia budú uverejnené na profile obstarávateľa. Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie sa bude považovať za doručenú okamihom uverejnenia na profile obstarávateľa najneskôr však šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, za predpokladu, že o ne požiadali v lehote určenej vyššie.Vysvetlenia budú uverejnené na profile obstarávateľa.

Viac ohľadom komunikácie je uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia/uchádzači sú povinní sa oboznámiť s danými informáciami a zohľadniť ich pri predkladaní ponúk.

6. Úspešný uchádzač, jeho subdodávatelia podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní je povinný na účely poskytnutia riadnej súčinnosti potrebnej na uzavretie rámcovej dohody byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora, v súlade so zákonom 315/2016 Z. z.

7. Obstarávateľ si vyhradzuje právo možnosti zrušiť použitý postup zadávanie zákazky podľa § 57 zákona a ak ponuky budú neregulárne alebo inak neprijateľné, prípadne ak presiahnu finančnú čiastku určenú obstarávateľom na predmet zákazky.

8. Obstarávateľ si vyhradzuje právo primerane predĺžiť lehotu viazanosti ponúk a o tejto skutočnosti informuje všetkých uchádzačov.

9. Obstarávateľ odporúča záujemcom priebežne sledovať profil obstarávateľa (odkaz uvedený v bode I. výzvy),na ktorom obstarávateľ bude uverejňovať všetky dôležité informácie a dokumenty v súlade so zákonom v rámci tohto verejného obstarávania.

10. Obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť rámcovú dohodu aj s menej ako dvomi uchádzačmi v prípade nižšieho počtu uchádzačov spĺňajúcich podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.

11. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona. Doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladajú uchádzači obstarávateľovi podľa § 55 ods. 1 zákona v čase a spôsobom, určeným obstarávateľom.

12. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, ani obstarávanie inovácií, ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

13. Obstarávateľ vyhodnotí ponuky v súlade s §66 ods. 7 a §55 ods. 1, t.j. vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční až po vyhodnotení ponúk podľa §53 u uchádzačov, ktorí sa umiestnili na prvom a druhom mieste.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Úrad pre verejné obstarávanie
Postadres: Ružová dolina 10, P.O.Box
Plaats: Bratislava
Postcode: 820 05
Land: Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetadres: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Úrad pre verejné obstarávanie
Postadres: Ružová dolina 10
Plaats: Bratislava
Postcode: 821 09
Land: Slovakije
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: Podla zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Úrad pre verejné obstarávanie
Postadres: Ružová dolina 10, P.O.Box
Plaats: Bratislava
Postcode: 820 05
Land: Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetadres: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020