Leveringen - 254993-2020

02/06/2020    S105    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Hongarije-Boedapest: Pompen

2020/S 105-254993

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_18408377
Postadres: Váci út 182.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU MAGYARORSZÁG
Postcode: 1138
Land: Hongarije
Contactpersoon: Korossy Emese
E-mail: kozbeszerzes@vizmuvek.hu
Telefoon: +36 14652572
Fax: +36 14652945

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.vizmuvek.hu

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000516662020/reszletek
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000516662020/reszletek
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Water

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

6 db csőbúvár szivattyú és elektromos berendezések

Referentienummer: EKR000516662020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42122000 Pompen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Adásvételi szerződés szállítással, melynek tárgya 1-es típusú kútgéphez 5 db kiírás tárgya szerinti, hűtőköpennyel szerelt magas hatásfokú csőbúvár szivattyúegység, 5 db frekvenciaváltó, és 5 db dU/dt szűrő beszerzése és üzembe helyezése. 2-es típus kútgéphez 1 db kiírás tárgya szerinti, hűtőköpennyel szerelt magas hatásfokú csőbúvár szivattyúegység, 1 db frekvenciaváltó, és 1 db dU/dt szűrő beszerzése és üzembe helyezése a Fővárosi Vízművek Zrt. energiahatékonyságának fejlesztése céljából.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42122000 Pompen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
Voornaamste plaats van uitvoering:

Szállítás: 2300 Ráckeve, Újhegyi út 85., 2024 Kisoroszi, Hrsz: 071., üzembe helyezés: részletezés a Felhívás II.2.4 pontjában.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Adásvételi szerződés szállítással, melynek tárgya 1-es típusú kútgéphez 5 db kiírás tárgya szerinti, hűtőköpennyel szerelt magas hatásfokú csőbúvár szivattyúegység, 5 db frekvenciaváltó, és 5 db dU/dt szűrő beszerzése és üzembe helyezése, 2-es típus kútgéphez 1 db kiírás tárgya szerinti, hűtőköpennyel szerelt magas hatásfokú csőbúvár szivattyúegység, 1 db frekvenciaváltó, és 1 db dU/dt szűrő beszerzése és üzembe helyezése a Fővárosi Vízművek Zrt. energiahatékonyságának fejlesztése céljából.

A gépek 100 Hz-es állandó mágneses forgórészű, újratekercselhető állórészű motorral szerelt szivattyúegységek, hűtőköpennyel, csúszógyűrűs tömítéssel, karimás kötéssel, 25 m hosszúságú, kör keresztmetszetű kábellel, PT100 hőérzékelővel, visszacsapó szeleppel rendelkezzenek. A szivattyú anyaga öntöttvas vagy rozsdamentes acélöntvény, bronz vagy rozsdamentes acél öntvény járókerékkel a hidraulikai részeket Ceram CT, Loctite vagy azzal műszakilag megegyező ivóvízre engedélyezett hatásfok javító bevonattal kell ellátni.

A kész szivattyúkon AK elvárása a darabonkénti hidraulikai mérés ISO EN 9906/2B szerint elvégezve és jegyzőkönyvezve. A mérés eredménye szerint a szivattyúknak e szabványnak meg kell felelniük.

A gépegységhez tartozó frekvenciaváltóknak alkalmasnak kell lennie a szivattyúegységek 100 Hz-es állandó mágneses motorjának meghajtására 0,4 kV-os 3 fázisú elektromos rendszeren. IP 55-ös tokozattal kell rendelkezniük. Elvárt a magyar nyelvű menü valamint a 2/2 analóg, a3/6 digitális ki-/bemenet valamint a modbus-os kommunikáció.

A dU/dt szűrőnek a fenti egységekhez illeszkedőnek, a tokozásának pedig IP 54-nek megfelelőnek kell lennie.

A beszerzési árnak tartalmaznia kell az egységek felprogramozását, üzembe helyezését és a szállítási költséget.

A szállítás helyszíne:

1-es típusú kútgéphez - 4 db csőbúvár szivattyúegység, 4 db frekvenciaváltó, 4 db du/dt szűrő: 2024 Kisoroszi, Hrsz 071.

1-es típusú kútgéphez - 1 db csőbúvár szivattyúegység, 1 db frekvenciaváltó, 1 db du/dt szűrő: 2300 Ráckeve, Újhegyi út 85.

2-es típusú kútgéphez - 1 db csőbúvár szivattyúegység, 1 db frekvenciaváltó, 1 db du/dt szűrő: 2300 Ráckeve, Újhegyi út 85.

Az üzembe helyezés helyszíne az alábbiak szerint valósul meg:

1-es típusú kútgéphez - 5 db csőbúvár szivattyúegység, 5 db frekvenciaváltó, 5 db du/dt szűrő: Tahi II/7 (Kisoroszi hrsz.:072/1), Ráckeve II/20/2 (Ráckeve Hrsz.: 0375/1), Tahi I/6 (Tahitótfalu Hrsz.: 059), Tahi I/14 (Kisoroszi Hrsz.: 071), Tahi I/19 (Kisoroszi Hrsz.: 071).

2-es típusú kútgéphez - 1 db csőbúvár szivattyúegység, 1 db frekvenciaváltó, 1 db du/dt szűrő: Ráckeve II/18/2 (Ráckeve Hrsz.: 0375/1).

Felhívásban valamint a KD-ban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Amennyiben a felhívás valamint KD meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, tevékenységre való hivatkozást tartalmaz, a 321/2015. (X.30.)K.r.46.§(3)bek. alapján AK azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. Az egyenértékűséget AT-nek igazolni kell.

A gépegységektől elvárt részletes műszaki követelményeket, valamint a nyertes ajánlattevő szerződéses kötelezettségeit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Életciklus költség / Weging: 100
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 119
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1 AK az I.1) pontban megadott faxszámot kizárólag a Kbt. 50. § (2) bek.-ben foglaltakra tekintettel adta meg, AK faxkészüléket nem üzemeltet.

2. II.2.7) pontban megadott időtartam naptári napban értendő.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Kizáró okok:

K/1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.

K/2. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.

Megkövetelt igazolási mód:

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-16.§-ában foglaltaknak megfelelően kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását.

K/1-K/2. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. §-ának (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a rendelet II. Fejezetének megfelelően, és az Európai Unió Bizottsága 2016/7 (2016.01.05.) végrehajtási rendeletében foglalt kitöltési útmutató alapján kitöltött és a végrehajtási rendelet részét képező egységes európai közbeszerzési dokumentum(ok) (ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy sem az ajánlattevő (közös ajánlattevők), sem pedig az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet nem tartozik a Kbt. 62. §-a (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.

Az ESPD III. rész: Kizárási okok „A”, „B”, „C”, „D” szakaszait szükséges kitölteni.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania.

A kizáró okokra vonatkozó igazolásokat Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. §-ának (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. §-ának (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 12. §-a alapján elfogadja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékén való szereplés tényét az előírt kizáró okok tekintetében.

Azokban az esetekben, amelyekben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. §-ában meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely kizáró ok hatálya alá, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét is elfogadja Ajánlatkérő.

Öntisztázás:

A Kbt. 64. §-ának (1)-(2) bekezdése alapján a Kbt. 62. §-a (1) bekezdésének b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. §-ának (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság a Kbt. 188. §-ának (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. §-ának (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság a Kbt. 188. §-ának (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmasság követelményt nem ír elő.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Igazolási mód:

AjT (közös AT-k) az alábbiak szerint kötelesek igazolni alkalmasságukat:

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek. alapján az AT-nek a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek (az ESPD IV. rész: Kiválasztási szempontok, Az összes kiválasztási szempont általános jelzése (alfa) pontjában (Igen/Nem) történő feltüntetésével).

Az alkalmasság igazolása során a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bek.-ben, 28. § (5) bek.-ben, valamint a Kbt. 65. § (6) és (11) bek.-ben foglaltak is megfelelően alkalmazandóak.

AT-k a Kbt. 65. §-ának (7), (9) és (12) bek. szerint támaszkodhatnak más szervezet vagy személy kapacitására, és a hivatkozott szakaszokban foglaltak szerint kötelesek igazolni az erőforrások rendelkezésre állását.

Amennyiben az AT - átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlatához csatolnia kell a jogutódlás tényét bizonyító/igazoló okiratokat (cégiratokat) egyszerű másolatban, különös tekintettel a szétválási okiratokban foglaltakra.

Az előírt alkalmassági követelménynek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.

A műszaki-szakmai alkalmasságra vonatkozó igazolásokat AK Kbt. 69.§(4)-(7)bek. szerinti felhívására kell benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bek. alapján az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint:

M.1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek. a) pontjára tekintettel az AT a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bek. alapján igazolja az eljárást megindító felhívás feladásának a VI.5) pontban feltüntetett napjától visszafelé számított 3 év legjelentősebb, a jelen közbeszerzés tárgyában (állandó mágneses forgórészű 100 Hz-es, újratekercselhető villamos motorral hajtott csőbúvár szivattyú szállítása) teljesített szerződéseit. A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (1a) bek. alapján az AK a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.

Az együttes megfelelés a referencia tekintetében akként értelmezhető, hogy a szükséges követelményeknek való megfelelés teljesítéséhez az alkalmasság igazolásában résztvevő felek referenciái összeadhatóak. AK felhívja továbbá a figyelmet a 321/2015. (X.3.) Korm. rend. 21/A. §-ára.

Elegendő az alkalmassági minimumkövetelmény igazolásához szükséges mennyiségű/mértékű referenciamunka ismertetése. A referencianyilatkozatnak / referenciaigazolásnak minimálisan az alábbiakat tartalmaznia kell:

— a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe (székhelye/lakcíme),

— referenciaigazolás esetén: a referenciaigazolást kiállító személy(ek) olvasható neve,

— kapcsolattartó személy neve és elérhetősége (telefonszám és/vagy e-mail-cím),

— a szerződést teljesítő fél megjelölése ((cég)név, székhely),

— a referencia tárgyának (a szállított áru) ismertetése (valamennyi olyan információnak a megjelölésével, amely az alkalmassági minimumkövetelményben foglaltak teljesítésének megállapíthatóságához szükséges),

— a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év - hónap - nap bontásban),

— a szállítás mennyisége (db mértékegységben kifejezve),

— utalás a szerződésnek és az előírásoknak megfelelő teljesítésre.

Folytatás az alkalmasság minimumkövetelményei pontban.

Eventuele minimumeisen:

Igazolási mód folytatása:

Referenciaigazolás benyújtása esetén a referenciát a szerződést kötő másik fél cégjegyzésre jogosult képviselőjének vagy az általa meghatalmazott személynek kell aláírnia. Meghatalmazott általi aláírás esetén a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás benyújtása is szükséges. Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén AK a Céginformációs Szolgálat honlapján elérhető cégkivonat adatai - nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a referenciaigazolásban megjelölt, szerződést kötő másik fél letelepedése szerinti ország illetékes hatóságának/hivatalos szervének/hivatalos személyének képviseleti jogosultság fennállását tartalmazó, AK Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására a referenciaigazolással együtt benyújtandó igazolása (az igazolás alatt AK bármilyen olyan hivatalos dokumentumot ért, amely alátámasztja a képviseleti jog fennállását) - alapján ellenőrzi a referenciát aláíró képviseleti jogosultságát.

Amennyiben a bemutatásra kerülő referencia a jelen beszerzés tárgyán kívüli szolgáltatásokról is tartalmaz adatot, úgy a referencia olyan megbontása szükséges, melyből elkülönülten látszódik a beszerzés tárgya szerinti szolgáltatásra vonatkozó teljesítés. Amennyiben AT nem tud ilyen tartalmú igazolást csatolni, úgy külön nyilatkoznia szükséges az elkülönített tartalomról.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1. Alkalmas az ajánlattevő (közös ajánlattevők), amennyiben rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 évben összesen legalább 3 db, a közbeszerzés tárgya szerinti áru (állandó mágneses forgórészű 100 Hz-es, újratekercselhető villamos motorral hajtott csőbúvár szivattyú szállítása) szállításáról szóló, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciamunkával.

Az ajánlati felhívás feladásának időpontja tekintetében a TED-en megjelent felhívás VI.5) pontjában rögzített időpont az irányadó.

III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

Késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér, jótállás a KD-ban részletezettek szerint.

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

AK előleget nem fizet. AT az igazolt, tényleges teljesítés megtörténte után jogosult 2 db számla (rész- és végszámla) benyújtására. AT a számla mellé köteles csatolni az AK által elfogadott és aláírt szállítólevelet. AT a számlát köteles az AK által kért részletezéssel kiállítani. Felek az ellenszolgáltatás kiegyenlítése során a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.-ben foglaltak szerint járnak el, azaz AT számláit AK a számlák kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül teljesíti banki átutalással. AK az árubeszerzés ellenértékét saját forrásból teljesíti. Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme a magyar forint (HUF). A finanszírozási és fizetési feltételekre a Kbt. 27/A. §, 135. § (1), (5) - (6) és (10)-(11) bekezdései is irányadók.

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

AK a Kbt. 35. §-ának (8) bekezdésre tekintettel nem írja elő és nem is teszi lehetővé ajánlattétel / közös ajánlattétel esetén, hogy ajánlattevő / a közös AT-k a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezetet (projekttársaságot) hozzon / hozzanak létre.

Közös ajánlattétel esetén azonban az ajánlatnak meg kell felelnie a Kbt. 35. § (3) bek.-nek, továbbá tartalmaznia kell a Kbt. 35. § (2) (2a) és (6) bek.-ben előírtakra vonatkozó nyilatkozatot. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 36. §-ában foglaltakra, továbbá a Kbt. 35. § (2a) bek.-ben foglaltakra, amelynek értelmében közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 07/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Hongaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 1 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 07/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Az ajánlatok bontása elektronikusan történik az EKR-ben.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Az elektronikus bontási eljárásra a Kbt. 68. §, a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EKR rendelet) 15. § (2) bek., valamint - üzemzavar esetén - 16. §-ának rendelkezései az irányadóak.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1.Rövidítések:

AK-ajánlatkérő.

AT-ajánlattevő.

AV-alvállalkozó.

KD-Közbeszerzési Dokumentumok.

Ref-referencia.

KH- Közbeszerzési Hatóság.

EKR rendelet: az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) K.r.

Kbt. – a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv.

Ptk. – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.

2.A közbeszerzési eljárás lebonyolítása a Kbt.40.§(1) bek.-re tekintettel az EKR-ben történik, a Kbt. és az EKR rendelet szabályai szerint.

3.Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az EKR rendelet 6.§ szerint regisztráció szükséges. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu).

4.Az EKR használatával kapcsolatos útmutatók az alábbi címen érhetőek el: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas.

5.A KD-hoz a hozzáférés a felhívás megjelenésétől biztosított. A KD a felhívás I.3) pontjában megadott címen érhetőek el a Kbt.39.§(1)bek. alapján. AK felhívja a figyelmet arra, hogy technikailag nem lehetséges az ajánlat összeállítása az „érdeklődés jelzése” gomb megnyomása nélkül.

6.A közbeszerzési eljárás során az AK és az érdeklődő gazdasági szereplők/ATk közötti kommunikáció kizárólag az EKR-en keresztül történik.

7.Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel,valamint képviselet esetén az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos előírásokat az EKR rendelet 11-12. §-ai, a Kbt., különösen annak 41/A.-41/B. §-ai, 35. § (2a) bek.-e és 65. § (12) bek.-e, valamint a KD tartalmazzák.

8.AK felhívja a figyelmet, hogy a kötelezően kitöltendő űrlapok mellett további nyilatkozatok beadása is szükséges az ajánlat részeként, amelyek egy részéhez AK iratmintákat bocsát rendelkezésre. AK felhívja a figyelmet, hogy amennyiben az EKR-ben szereplő űrlapok nem mindegyike alkalmas arra, hogy közös ajánlattétel esetén valamennyi AT tag nyilatkozatot tegyen, ez esetben a benyújtó AT tudja az adott űrlap útján megtenni az előírt nyilatkozatot, a többi AT tag feltöltött dokumentum útján az űrlapon szereplő adattartalommal azonosan kell nyilatkozatot tegyen adott esetben.

9.AK konzultációt, helyszíni bejárást nem tart.

10.Nemzeti elbánás: Kbt.2.§(5)bek., 74.§(3) bek. és 307/2015.(X.27.) Kr.5.§.

11.III.1.3) M.1. pont szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ATk hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

12.AK ajánlati biztosítékot nem köt ki.

13.Értékelési szempont: AK az áru értékeléskor figyelembe vett költségét a Kbt. 78. §-a alapján életciklus-számítási módszer alkalmazásával határozza meg. AT-knek az ajánlathoz csatolandó életciklus-táblázatban kell az életciklus-költség kiszámításához szükséges, a KD-ban meghatározott adatokat megadniuk a megajánlott berendezésekkel kapcsolatban. Az életciklus táblázatban kell az AT-nek megneveznie a megajánlott áruk gyártmányát, típusát.

14.A IV.2.6) pontban megjelölt 1 hónap – a Kbt. 81.§(11) bek.-ben foglaltakkal összhangban – 30 napként értendő.

15.Az ajánlatok benyújtása az EKR-en keresztül történik, az ajánlat más módon történő benyújtására (személyes, postai, elektronikus út, telefax) nincsen – jogszabályban rögzített esetek kivételével – lehetőség, és az így benyújtott ajánlat – a Kbt. 73.§(1)bek. e) pontja alapján – érvénytelen!

16.A felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárás megindításakor hatályos Kbt. és a kapcsolódó jogszabályok, különösen a 424/2017.(XII.19.) Kr., a 307/2015.(X.27.) Kr. és a 321/2015. (X.30.) Kr. az irányadóak.

17.A felhívás és az azt kiegészítő KD közötti esetleges ellentmondás esetén a felhívás rendelkezései az irányadóak.

18. Ajánlathoz csatolandó dokumentumok részletes felsorolását a KD 22. pontja tartalmazza, mely alapján kérjük az ajánlatokat összeállítani.

19.Az eljárásban közreműködő FAKSZ: dr. Miklósa Mónika 00677.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020