Leveringen - 254994-2022

13/05/2022    S93

Slovenië-Črnomelj: Aardolie en aardoliedistillaten

2022/S 093-254994

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2022/S 090-247069)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: JAVNO PODJETJE KOMUNALA ČRNOMELJ d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 5062403000
Postadres: Belokranjska cesta 24A
Plaats: Črnomelj
NUTS-code: SI Slovenija
Postcode: 8340
Land: Slovenië
Contactpersoon: Damjana Flajnik
E-mail: damjana.flajnik@komunala-crnomelj.si
Telefoon: +386 73061664
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.komunala-crnomelj.si

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Nakup pogonskega goriva in kurilnega olja za obdobje treh let

Referentienummer: JN-13638
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09130000 Aardolie en aardoliedistillaten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Nakup pogonskega goriva in kurilnega olja za obdobje treh let

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/05/2022
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 090-247069

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: VI.3
In plaats van:
Te lezen:

Dodala se je povezava še do obrazca ESPD, ki ga v prvotni razpisni dokumentaciji ni bilo.

VII.2)Overige nadere inlichtingen: