Werken - 25500-2019

18/01/2019    S13

Verenigd Koninkrijk-Great Yarmouth: Diensten in verband met de bouw

2019/S 013-025500

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Great Yarmouth Borough Council
Postadres: Town Hall, Hall Plain
Plaats: Great Yarmouth
NUTS-code: UKH1 East Anglia
Postcode: NR30 2QF
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: ian.talbot@great-yarmouth.gov.uk

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://procontract.due-north.com/Advert?advertId=2bd9cd71-9e19-e911-80f2-005056b64545

Adres van het kopersprofiel: https://procontract.due-north.com/Advert?advertId=2bd9cd71-9e19-e911-80f2-005056b64545

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Independent Living Services Contractors Framework

Referentienummer: DN385841
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71500000 Diensten in verband met de bouw
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 6 500 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 1 – Stairlifts

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44115600 Trapliften
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKH1 East Anglia
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Potential extension of 2 further periods of 12 months.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 2 – Small Building Works (Private Sector)

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45200000 Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKH1 East Anglia
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Potential extension of 2 further periods of 12 months.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 3 – Small Building Works (Community Housing)

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45200000 Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKH1 East Anglia
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Potential extension of 2 further periods of 12 months.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 4 – Larger Building Works inc. Extensions

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45200000 Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKH1 East Anglia
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Potential extension of 2 further periods of 12 months.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 28/02/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/01/2019