Lieferungen - 255000-2022

13/05/2022    S93

Hrvatska-Zagreb: Medicinski potrošni materijal

2022/S 093-255000

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2021/S 183-475589)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
Nacionalni registracijski broj: 84924656517
Poštanska adresa: Vinogradska cesta 29
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Darija Kirhmajer, dipl.oec. i Lidija Kanić, dipl.oec.
E-pošta: nabava@kbcsm.hr
Telefon: +385 13787973
Telefaks: +385 13768270
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.kbcsm.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Ugradbeni i potrošni materijal za traumatologiju KBCSM

Referentni broj: 73/2021
II.1.2)Glavna CPV oznaka
33140000 Medicinski potrošni materijal
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Ugradbeni i potrošni materijal za traumatologiju KBCSM

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
10/05/2022
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2021/S 183-475589

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 16/05/2022
Lokalno vrijeme: 10:00
Glasi:
Datum: 01/06/2022
Lokalno vrijeme: 10:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 16/05/2022
Lokalno vrijeme: 10:00
Glasi:
Datum: 01/06/2022
Lokalno vrijeme: 10:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: