Leveringen - 255004-2020

02/06/2020    S105

Spanje-Santa Cruz de Tenerife: Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting

2020/S 105-255004

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Consejo de Administración de Transportes Interurbanos de Tenerife, S. A. U.
Nationaal identificatienummer: A28502144
Postadres: C/ Punta de Anaga, 1, Polígono Industrial Cuevas Blancas (Santa M.ª del Mar)
Plaats: Santa Cruz de Tenerife
NUTS-code: ES70 Canarias
Postcode: 38111
Land: Spanje
Contactpersoon: Consejo de Administración de Transportes Interurbanos de Tenerife, S. A. U.
E-mail: contratacion@titsa.com
Telefoon: +34 922479500
Fax: +34 922479502

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.titsa.com

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=dTTwiHTCfjEQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=gRWoDlJNdkeXQV0WE7lYPw%3D%3D
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acuerdo Marco con varias empresas, con el fin de establecer las condiciones a las que habrán de ajustarse los contratos derivados (contratos basados) a adjudicar por TITSA para disponer de diferentes productos de ferretería y electricidad para trabajos en las instalaciones de TITSA (seis lotes)

Referentienummer: T-SU 60.5/052020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31000000 Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Acuerdo Marco con varias empresas, con el fin de establecer las condiciones a las que habrán de ajustarse los contratos derivados (contratos basados) a adjudicar por TITSA para disponer de diferentes productos de ferretería y electricidad para trabajos en las instalaciones de TITSA (seis lotes).

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 811 789.20 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 6
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ferretería (zona norte)

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31000000 Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting
42600000 Gereedschapswerktuigen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES709 Tenerife
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ferretería (zona norte).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Solvencia técnica / Weging: 100
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 48 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ferretería (zona centro)

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31000000 Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting
42600000 Gereedschapswerktuigen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES709 Tenerife
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ferretería (zona centro).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Solvencia técnica / Weging: 100
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 267 789.20 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ferretería (zona sur)

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31000000 Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting
42600000 Gereedschapswerktuigen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES709 Tenerife
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ferretería (zona sur).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Solvencia técnica / Weging: 100
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 48 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Electricidad (zona norte)

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31000000 Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting
42600000 Gereedschapswerktuigen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES709 Tenerife
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Electricidad (zona norte).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Solvencia técnica / Weging: 100
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 100 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Electricidad (zona centro)

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31000000 Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting
42600000 Gereedschapswerktuigen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES709 Tenerife
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Electricidad (zona centro).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Solvencia técnica / Weging: 100
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 300 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Electricidad (zona sur)

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31000000 Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting
42600000 Gereedschapswerktuigen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES709 Tenerife
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Electricidad (zona sur).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Solvencia técnica / Weging: 100
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 48 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— capacidad de obrar,

— no prohibición para contratar,

— no estar incurso en incompatibilidades,

— cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social,

— cumplimiento con las obligaciones tributarias.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Cifra anual de negocio. Descripción: véase cláusula 5 1 g) del PCAP.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— trabajos realizados. Descripción: véase cláusula 5 1 h) del PCAP,

— maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato. Descripción: véase cláusula 5 1 d) del PCAP (anexo I),

— otros. Descripción: véase cláusula 5 1 e) del PCAP (anexo II).

III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

Garantía definitiva. Importe: 3 000 EUR.

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/07/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 06/07/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
Plaats:

Datos de dirección:

— calle:

— código postal:

— población:

— país:

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Descripción: apertura sobre único.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias
Postadres: Avenida José Manuel Guimerá, 10, Edificio Usos Múltiples II, 6.ª planta
Plaats: Santa Cruz de Tenerife
Postcode: 38003
Land: Spanje
Telefoon: +34 922951375
Fax: +34 922922332
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020