Leveringen - 255015-2020

02/06/2020    S105

Frankrijk-Parijs: Onderdelen en toebehoren voor voertuigen en motoren

2020/S 105-255015

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: RATP
Nationaal identificatienummer: 77566343801906
Postadres: Lac B916 — 54 quai de la Rapée
Plaats: Paris Cedex 12
NUTS-code: FR101 Paris
Postcode: 75599
Land: Frankrijk
Contactpersoon: Éric Morisse
E-mail: eric.morisse@ratp.fr
Telefoon: +33 158760903

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.ratp.fr

Adres van het kopersprofiel: https://ratp.bravosolution.com/web/login.html

I.6)Hoofdactiviteit
Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture de batteries pour les matériels roulant bus, les poids lourds, les véhicules légers de la RATP

Referentienummer: DHA_2020MRB15719
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34300000 Onderdelen en toebehoren voor voertuigen en motoren
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 4 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34300000 Onderdelen en toebehoren voor voertuigen en motoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR1 ILE-DE-FRANCE
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 72
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Quatre fois douze mois reconductibles par tacite reconduction.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 22/06/2020
Plaatselijke tijd: 11:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020