Leveringen - 255017-2020

02/06/2020    S105

Italië-Rome: Gasolie

2020/S 105-255017

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Cotral SpA
Postadres: via B. Alimena 105
Plaats: Roma
NUTS-code: ITI43 Roma
Land: Italië
E-mail: segreteria.acquisti@pec.cotralspa.it

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.cotralspa.it/

Adres van het kopersprofiel: https://cotral.i-faber.com/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.cotralspa.it/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://cotral.i-faber.com/
I.6)Hoofdactiviteit
Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Affidamento del servizio di rifornimento e somministrazione di gasolio e gpl per autotrazione mediante fuel card e relativi servizi connessi suddivisa in 7 lotti

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09134000 Gasolie
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Procedura aperta da esperirsi mediante richiesta di offerta in busta chiusa digitale, gestita interamente per via telematica, da aggiudicarsi con il criterio prezzo più basso, ai sensi degli artt. 58, 60 e 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di rifornimento e somministrazione di gasolio e gpl per autotrazione mediante fuel card e relativi servizi connessi, suddivisa in 7 lotti – CPV: 09134000-7, CPV: 09130000-9.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 6 296 224.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lotto 1 – Rifornimento e somministrazione di gasolio e gpl per autotrazione tramite carta carburante

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09134000 Gasolie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITI43 Roma
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Procedura aperta da esperirsi mediante richiesta di offerta in busta chiusa digitale, gestita interamente per via telematica, da aggiudicarsi con il criterio prezzo più basso, ai sensi degli artt. 58, 60 e 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di rifornimento e somministrazione di gasolio e gpl per autotrazione mediante fuel card e relativi servizi connessi, suddivisa in 7 lotti

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 886 542.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Rinnovo 12 mesi

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lotto 2 – Rifornimento e somministrazione di gasolio e gpl per autotrazione tramite carta carburante

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09134000 Gasolie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITI43 Roma
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Procedura aperta da esperirsi mediante richiesta di offerta in busta chiusa digitale, gestita interamente per via telematica, da aggiudicarsi con il criterio prezzo più basso, ai sensi degli artt. 58, 60 e 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di rifornimento e somministrazione di gasolio e gpl per autotrazione mediante fuel card e relativi servizi connessi, suddivisa in 7 lotti

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 781 562.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Rinnovo 12 mesi

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lotto 3 – Rifornimento e somministrazione di gasolio e gpl per autotrazione tramite carta carburante

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09134000 Gasolie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITI43 Roma
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Procedura aperta da esperirsi mediante richiesta di offerta in busta chiusa digitale, gestita interamente per via telematica, da aggiudicarsi con il criterio prezzo più basso, ai sensi degli artt. 58, 60 e 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di rifornimento e somministrazione di gasolio e gpl per autotrazione mediante fuel card e relativi servizi connessi, suddivisa in 7 lotti

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 700 051.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Rinnovo 12 mesi

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lotto 4 – Rifornimento e somministrazione di gasolio e gpl per autotrazione tramite carta carburante

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09134000 Gasolie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITI43 Roma
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Procedura aperta da esperirsi mediante richiesta di offerta in busta chiusa digitale, gestita interamente per via telematica, da aggiudicarsi con il criterio prezzo più basso, ai sensi degli artt. 58, 60 e 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di rifornimento e somministrazione di gasolio e gpl per autotrazione mediante fuel card e relativi servizi connessi, suddivisa in 7 lotti

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 589 155.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Rinnovo 12 mesi

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lotto 5 – Rifornimento e somministrazione di gasolio e gpl per autotrazione tramite carta carburante

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09134000 Gasolie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITI43 Roma
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Procedura aperta da esperirsi mediante richiesta di offerta in busta chiusa digitale, gestita interamente per via telematica, da aggiudicarsi con il criterio prezzo più basso, ai sensi degli artt. 58, 60 e 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di rifornimento e somministrazione di gasolio e gpl per autotrazione mediante fuel card e relativi servizi connessi, suddivisa in 7 lotti

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 170 953.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Rinnovo 12 mesi

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lotto 6 – Rifornimento e somministrazione di gasolio e gpl per autotrazione tramite carta carburant

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09134000 Gasolie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITI43 Roma
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Procedura aperta da esperirsi mediante richiesta di offerta in busta chiusa digitale, gestita interamente per via telematica, da aggiudicarsi con il criterio prezzo più basso, ai sensi degli artt. 58, 60 e 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di rifornimento e somministrazione di gasolio e gpl per autotrazione mediante fuel card e relativi servizi connessi, suddivisa in 7 lotti

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 370 674.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Rinnovo 12 mesi

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lotto 7 – Rifornimento e somministrazione di gasolio e gpl per autotrazione tramite carta carburante

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09134000 Gasolie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITI43 Roma
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Procedura aperta da esperirsi mediante richiesta di offerta in busta chiusa digitale, gestita interamente per via telematica, da aggiudicarsi con il criterio prezzo più basso, ai sensi degli artt. 58, 60 e 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di rifornimento e somministrazione di gasolio e gpl per autotrazione mediante fuel card e relativi servizi connessi, suddivisa in 7 lotti

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 797 287.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Rinnovo 12 mesi

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:
III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 06/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Italiaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 13/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: TAR
Plaats: Roma
Land: Italië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020