Leveringen - 255021-2020

Submission deadline has been amended by:  309092-2020
02/06/2020    S105

Italië-Rome: Netwerksoftware

2020/S 105-255021

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Terna Rete Italia
Postadres: viale Egidio Galbani 70
Plaats: Roma
NUTS-code: IT ITALIA
Postcode: 00156
Land: Italië
E-mail: davide.schiavo@terna.it
Telefoon: +39 0683138111
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.ternareteitalia.it
Adres van het kopersprofiel: https://portaleacquisti.terna.it
I.3)Communicatie
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: https://portaleacquisti.terna.it
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://portaleacquisti.terna.it
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gara 31979 – Servizio di reingegnerizzazione e consolidamento del sistema WAMS (2 lotti)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48210000 Netwerksoftware
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Servizio di reingegnerizzazione e consolidamento del sistema WAMS.

— CIG: 8248402CA6. Lotto 1 – servizio di revisione architetturale del sistema WAMS – progetto e realizzazione,

— CIG: 8248403D79. Lotto 2 – servizio di reingegnerizzazione software WEBWAMS.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 900 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 2
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

CIG: 8248402CA6. Lotto 1 – servizio di revisione architetturale del sistema WAMS – progetto e realizzazione

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48210000 Netwerksoftware
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IT ITALIA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

CIG: 8248402CA6. Lotto 1 – servizio di revisione architetturale del sistema WAMS – progetto e realizzazione

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 600 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Opzione economica e temporale.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

CIG: 8248403D79. Lotto 2 – servizio di reingegnerizzazione software Webwams

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48210000 Netwerksoftware
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IT ITALIA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

CIG: 8248403D79. Lotto 2 – servizio di reingegnerizzazione software Webwams

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 300 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Opzione economica e temporale.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Vedere quanto riportato in merito all’art. 5, lettera a), punto 13 del disciplinare di gara disponibile sul portale acquisti.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Vedere quanto riportato in merito all’art. 5, lettera a), punto 14 del disciplinare di gara disponibile sul portale acquisti.

III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

Vedere quanto riportato in merito all’art. 5, lettera a), punto 9 del disciplinare di gara disponibile sul portale acquisti.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 06/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Italiaans
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 06/07/2020
Plaatselijke tijd: 15:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: TAR Lazio
Postadres: via Flaminia 189
Plaats: Roma
Land: Italië
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020