Leveringen - 255024-2020

02/06/2020    S105

Roemenië-Boekarest: Draagbare computers

2020/S 105-255024

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Engie România S.A.
Nationaal identificatienummer: RO 13093222
Postadres: Bulevardul Mărășești nr. 4-6
Plaats: Bucureşti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 040251
Land: Roemenië
Contactpersoon: Mircea Pop
E-mail: roxana.ciupag@ro.engie.com
Telefoon: +40 756042279
Fax: +40 213012026

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.engie.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100096597
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Productie, vervoer en distributie van gas en warmte

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Echipamente mobile pentru planificarea activităților specifice echipelor tehnice de suport specializate în distribuția gazelor naturale

Referentienummer: 13093222/2020/PR001172
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30213100 Draagbare computers
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Achizitia de echipamente mobile ce urmeaza a fi utilizate in cadrul echipelor tehnice de suport specializate in distributia gazelor naturale. Aceste echipamente vor facilita planificarea interventiilor echipelor tehnice si activitatilor de mentenanta din cadrul retelei de gaz.

Executia acordului-cadru se va realiza prin contracte subsecvente pentru acoperirea cantitatii necesare, atat a echipamentelor, cat si accesoriilor, astfel:

1. livrare echipamente mobile de tip tableta rigidizata Android LTE, in conformitate cu specificatiile tehnice definite prin prezentul document. Entitatea contractanta estimeaza un necesar de minimum 700 de echipamente si maximum de 1 400 de bucati;

2. livrare accesorii originale sau compatibile, acceptate doar daca sunt realizate special pentru modelul ofertat, in conformitate cu descrierea de la capitolul:

3. livrare garantie echipamente pentru minimum 36 de luni;

4. servicii de logistica precum: preluare si returnare echipamente in perioada de garantie, ambalare si manipulare etc.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 196 800.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bulevardul Mărășești nr. 4-6, sector 4, 040254, Bucureşti, România.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Echipamente mobile pentru planificarea activitatilor specifice echipelor tehnice de suport specializate in distributia gazelor naturale (tablete WFM gigidizate), conform cantitatilor descrise in documentul descriptiv, incarcat in cadrul „Documente atasate” ce compun documentatia de atribuire.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termenul de livrare se defineste ca fiind numarul de zile scurs de la data comenzii entitatii contractante, pana la livrarea echipamentelor. Ofertantul va prezenta in cadrul ofertei tehnice termenul maxim si modalitatea de implementare in mediul productiv al echipamentului de calcul. / Weging: 5
Prijs - Weging: 95
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent: 704 000 EUR.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Candidatii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016.

Modalitate de indeplinire: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (candidat/candidat asociat/subcontractant/tert sustinator) cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, de catre primii trei candidati selectati, respectiv dupa aplicarea criteriului de preselectie. Aceste documente justificative pot fi:

1. certificate privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentarii acestora;

2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv, valabile la momentul prezentarii acestora;

3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 178 alin. (3), 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), conform art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale;

Precizari:

1. In cazul depunerii unei candidaturi comune, cerinta trebuie indeplinita de toti membrii asocierii, precum si de tertul/tertii sustinator(i), subcontractantul/subcontractantii, daca exista;

2. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit candidatul nu se emit documente de natura cazierului judiciar, entitatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau daca in tara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică data in faţa unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei forme privind organizarea profesiilor liberale care are competente in acest sens.

Nota: in cazul candidatilor ce sunt persoane juridice straine, se vor prezenta certificate echivalente care sa ateste ca acestia nu inregistreaza obligatii fiscale restante in conditiile legii incidente in tara de rezidenta.

Cerinta nr. 2: prezentare declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 72-73 din Legea nr. 99/2016.

Se va completa DUAE si se va prezenta conform modelului de la sectiunea „Formulare”, se va intocmi de catre fiecare candidat/candidat asociat, inclusiv de catre tert sustinator/subcontractant, dupa caz si va fi prezentata de toti participantii, odata cu depunerea DUAE si candidaturii, cu informatii aferente situatiei lor.

Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul entitatii contractante sunt urmatoarele:

Eric Stab, Anne Marie Gestin, Razvan Draghia, Ioana Bratan, Florea Crina, Costea Andreea, Tache Monica, Roxana Ciupag, Mircea-Stefan Pop, Brad Simionescu, Catalin Ciup, Mariana.

Persoane cu putere de reprezentare din cadrul furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire:

— Procurement Advisors S.R.L. – reprezentata prin Mihai Alexandra si

— Cabinet de avocat Briciu Sorin Eusebiu – reprezentat prin Sorin Eusebiu Briciu.

Operatorii economici trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Candidatul va face dovada faptului ca societatea are in obiectul sau de activitate si desfasoara autorizat activitatea/activitatile (servicii) principale supusa/supuse prezentei proceduri.

Se va completa initial DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau în cazul candidatilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, de catre primii trei candidati selectati, respectiv dupa aplicarea criteriului de preselectie.

Precizari:

— In cazul unei candidaturi depuse in asociere, fiecare membru al asocierii trebuie sa depuna documentele necesare pentru demonstrarea faptului ca este autorizat sa desfasoare partea sa din contract;

— Cerinta se aplica si pentru subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul DUAE distinct;

— Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezentarii lor;

— In cazul persoanelor juridice straine, se solicita documente echivalente emise in conformitate cu legislatia tarii de rezidenta a operatorului economic, insotite de traducerea acestora in limba romana.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Specificati cifra de afaceri medie anuala. În conformitate cu disp. art. 188 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 99/2016 s-a solicitat: cifra medie de afaceri globala, calculata pe ultimii trei ani (2017, 2018, 2019) sa fie cel putin egala cu 700 000 EUR.

Eventuele minimumeisen:

Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art. 202 alin. (1) din Legea 99/2016, iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea entitatii contractante, de toti candidații care indeplinesc cerintele de calificare conform celor declarate in DUAE, inainte de transmiterea invitațiilor pentru etapa a doua a procedurii de atribuire candidatilor selectati.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii impreuna) trebuie sa faca dovada ca in ultimii trei ani, raportati la data-limita stabilita pentru depunerea ofertelor a/au furnizat produse similare cu produsele care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit in valoare/valoare cumulata de minimum 700 000 EUR, valoare cumulata realizata la nivelul a cel putin un contract, maximum 3 (trei) contracte. Nota: prin produse similare se intelege echipamente informatice.

Eventuele minimumeisen:

Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art. 202 alin. (1) din Legea 99/2016, iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea entitatii contractante, de toti candidații care indeplinesc cerintele de calificare conform celor declarate in DUAE, inainte de transmiterea invitațiilor pentru etapa a doua a procedurii de atribuire candidatilor selectati.

III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:

Tertul/tertii sustinatori. Terti sustinatori: in cazul în care operatorul economic îsi demonstreaza capacitatea tehnico profesionala invocând si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti: operatorul economic are obligatia de a dovedi entitatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament în acest sens din partea tertului/tertilor; odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament; angajamentul asigura entitatii contractante îndeplinirea obligatiilor asumate prin acesta, în situatia în care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului; tertul/tertii nu trebuie sa se încadreaza în motivele de excludere prevazute la art. 177, 178, 180 din lege si trebuie sa prezinte declaratia privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 72-73 din Legea nr. 99/2016. In scopul verificarii îndeplinirii criteriilor de calificare si selectie de catre tertul/tertii care acorda sustinere, entitatea contractanta poate solicita tertului/tertilor sustinator(i), oricând pe parcursul procesului de evaluare, documente si informatii suplimentare în legatura cu angajamentul dat sau cu documentele prezentate, în cazul în care exista rezerve în ceea ce priveste corectitudinea informatiilor sau documentelor prezentate sau cu privire la posibilitatea de executare a obligatiilor asumate prin respectivul angajament. In cazul în care contractantul intampina dificultati pe parcursul acordului-cadru, entitatea contractanta va solicita ofertantului/candidatului ca prin actul încheiat cu tertul/tertii sustinator(i) sa garanteze materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament ferm. In cazul în care operatorul economic demonstreaza îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si profesionala invocând sustinerea unui tert, DUAE include informatiile cu privire la tertul sustinator. Fiecare tert sustinator va prezenta propriul DUAE. Candidatii vor prezenta, odata cu depunerea DUAE, angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tertul/tertii sustinator(i), din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora). Documentele justificative, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate la solicitarea entitatii contractante, doar de catre primii trei candidati selectati, respectiv dupa aplicarea criteriului de preselectie.

Asocierea. Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire în calitate de ofertant sau candidat, individual ori în comun cu alti operatori economici, inclusiv în forme de asociere temporara constituite în scopul participarii la procedura de atribuire Candidatul va depune acordul de asociere odata cu DUAE. Nedepunerea acestuia odată cu DUAE constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertențe de formă ale informațiilor cuprinse în secțiunile DUAE, atât ale candidatului/candidatului asociat, cât și ale subcontractantului/terțului susținător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

Ofertantii vor constitui garantia pentru participare în cuantum de 3 000 EUR.

Modalitate de constituire: GP se constituie in etapa a doua a procedurii de atribuire. Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instr. de garantare emis de o insitutie de credit din Romania sau din alt stat membru ori de o societate de asigurari.. Garanţia trebuie să fie irevocabilă. Dovada constituirii garantiei de participare se va depune impreuna cu oferta.

In cazul viramentului bancar, plata se va realiza in contul RO70 RNCB 0074 0018 4206 0001, deschis la BCR, sucursala sector 3, avand beneficiar pe Engie Romania (CUI RO 13093222).

Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

Perioada de valabilitate a garanţiei pentru participare: patru luni de la data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor (cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei).

Note:

— In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa se mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici;

— In cazul in care garantia de participare se va constitui in alta valuta, valoarea garantiei de participare se va determina prin echivalenta leu/alta valuta, la cursul anuntat de BNR din ziua publicarii anuntului de participare in SICAP;

— Garantia trebuie sa fie irevocabila si se va prezenta pana cel tarziu la data si ora-limita stabilita pentru depunerea ofertelor;

— Garanţia de participare emisă în altă limbă decât română, va fi însoţită de traducerea autorizată în limba română.

În cazul în care ofertele nu sunt însotite de garantia de participare, acestea vor fi respinse

Cuantumul garanţiei de bună execuţie este de 5 % din valoarea fără TVA a fiecarui contract subsecvent.

G [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/06/2020
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 20/07/2020
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: Bucureşti
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020