Leveringen - 255027-2020

02/06/2020    S105

Bulgarije-Sofia: Onderdelen van locomotieven of rollend materieel

2020/S 105-255027

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: „BDZh — Patnicheski prevozi“ EOOD
Nationaal identificatienummer: 175405647
Postadres: ul. „Ivan Vazov“ No. 3
Plaats: Sofiya
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1080
Land: Bulgarije
Contactpersoon: inzh. Vesa Trifonova
E-mail: vtrifonova@bdz.bg
Telefoon: +359 887330190
Fax: +359 29800494
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.bdz.bg
Adres van het kopersprofiel: https://www.bdz.bg/bg/c/profil-na-kupuvacha
I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на чугунени калодки за подвижен железопътен състав (ПЖПС) на „БДЖ — Пътнически превози“ ЕООД за период от 3 години

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34631000 Onderdelen van locomotieven of rollend materieel
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Предметът на обществената поръчка включва:

1. Доставка на нови чугунени калодки тип Р10 (чугунени калодки Р10-250 — 1 770 тона; чугунени калодки Р10-320 — 21 тона; чугунени калодки Р10-250Т — 45 тона) за период от 3 години. Техническите изисквания на възложителя по отношение на доставяните калодки съставляват приложение I към настоящата документация.

2. Изкупуване на отпадналия скрап от доставените калодки за тригодишния период на действие на договора.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 2 973 842.64 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34631000 Onderdelen van locomotieven of rollend materieel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411 София (столица)
NUTS-code: BG421 Пловдив
NUTS-code: BG32 Северен централен
Voornaamste plaats van uitvoering:

ППП София — ВД „Надежда“, гр. София, бул. „Стефансон“ № 5; ППП Г. Оряховица — ВРЦ — Г. Оряховица, гр. Г.Oряховица, ул. „Цар Освободител“ № 112А; ППП Пловдив — ВРЦ — Пловдив, гр. Пловдив — Южна индустр. зона

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Предметът на обществената поръчка включва:

1. Доставка на нови чугунени калодки тип Р10 (чугунени калодки Р10-250 — 1 770 тона; чугунени калодки Р10-320 — 21 тона; чугунени калодки Р10-250Т — 45 тона) за период от 3 години. Техническите изисквания на възложителя по отношение на доставяните калодки съставляват приложение I към настоящата документация.

2. Изкупуване на отпадналия скрап от доставените калодки за тригодишния период на действие на договора.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Показател „Оптимално изпълнение по брой калодки в един тон и твърдост по Бринел — НВ“ / Weging: 10 точки
Kwaliteitscriterium - Naam: Показател „Срок на доставка“ / Weging: 15 точки
Prijs - Weging: 75 точки
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 019-043129
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 114
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Чугунолеене — Първомай“ АД
Nationaal identificatienummer: 115167522
Postadres: кв. „Индустриален“, адм. сграда „Металик“ АД
Plaats: Стара Загора
NUTS-code: BG344 Стара Загора
Postcode: 6000
Land: Bulgarije
E-mail: chugun@parvomai.escom.bg
Telefoon: +359 33664427
Fax: +359 29800494
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 973 842.64 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Настоящото обявление се изпраща на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. „Витоша“ № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Internetadres: http://www.cpc.bg
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020