Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Lieferungen - 255028-2022

13/05/2022    S93

Polska-Lubań: Pomoce dydaktyczne

2022/S 093-255028

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 063-165318)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Lubański
Krajowy numer identyfikacyjny: 230821374
Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 2
Miejscowość: Lubań
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Kod pocztowy: 59-800
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Sobol
E-mail: zamowienia@powiatluban.pl
Tel.: +48 756464364
Faks: +48 756464321
Adresy internetowe:
Główny adres: https://bip.powiatluban.pl
Adres profilu nabywcy: https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamawiajacy/powiat-lubanski1

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa wyposażenia pracowni zawodowych dla trzech szkół z Powiatu Lubańskiego w ramach projektu „Wsparcie kształcenia zawodowego w powiecie lubańskim”

Numer referencyjny: SR.042.3.10.2020
II.1.2)Główny kod CPV
39162100 Pomoce dydaktyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa wyposażenia do 14 specjalistycznych pracowni w 3 szkołach Powiatu Lubańskiego:

Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Lubaniu (ZSEM), ul. Leśna 8, 59-800 Lubań pracownie: -obróbki metali CNC, -komputerowa IT, -eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych, -montażu maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych, -językowa,-diagnostyczna samochodowa.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu (ZSP), ul. Łokietka 2, 59-800 Lubań: - 2 pracownie komputerowe IT.

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu (KZL), ul. Kopernia 31, 59-800 Lubań pracownie: - 2 pracownie językowe, -2 pracownie komputerowe IT, -dla zawodu technik organizacji reklamy/technik reklamy, - gastronomiczna.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/05/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 063-165318

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Pozycja 6 Terminal kart płatniczych
Zamiast:

6 Terminal kart płatniczych - 2 szt

Powinno być:

tekst wykreślony

Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: 1,2,3,4,5,6
Zamiast:
Data: 04/05/2022
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 20/05/2022
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.6
Część nr: 1,2,3,4,5,6
Zamiast:
Data: 01/08/2022
Powinno być:
Data: 17/08/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: 1,2,3,4,5,6
Zamiast:
Data: 04/05/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 20/05/2022
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Modyfikacja daty zgodnie z zapisami art. 135 ust. 2 oraz zgodnie z art. 220 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych