Lieferungen - 255030-2020

02/06/2020    S105

România-Bucureşti: Piatră de carieră şi concasată

2020/S 105-255030

Anunț de atribuire a contractului – utilități

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Compania Națională de Căi Ferate „CFR” – S.A.
Număr naţional de înregistrare: RO 11054529
Adresă: Sucursala Regională CF București, Piața Gării de Nord nr.1-3, sector 1
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 010858
Țară: România
Persoană de contact: Serviciul achiziții publice
E-mail: iulian.stanescu@cfr.ro
Telefon: +40 213199539
Fax: +40 314260088
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.cfr.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.6)Activitate principală
Servicii feroviare

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Piatră spartă

Număr de referinţă: AP/1286/2019
II.1.2)Cod CPV principal
14212300 Piatră de carieră şi concasată
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări/informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire cu 20 de zile inainte de data-limita stabilita pentru depunerea ofertelor.

Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire in a 12-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta nu va raspunde la solicitarile de clarificari transmise dupa data-limita stabilita.

Achizitia de produse – piatra sparta folosita pentru balastarea liniilor de cale ferata, conform caietului de sarcini.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoare fără TVA: 2 398 560.00 RON
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Livrarea produselor se va face la statiile CFR de pe raza de activitate a Sucursalei Regionale CF Bucuresti – grafic ce va fi stabilit cu cinci zile inainte de inceperea livrarilor si comunicat partii contractante.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Pentru asigurarea desfasurarii activitatii de intretinere si reparatii curente a infrastructurii feroviare, entitatea contractanta intentioneaza sa incheie un acord-cadru pe o perioada de patru ani (48 de luni).

1. Acord-cadru: minimum 20 000 tone-maximum 26 300 tone.

2. Contract subsecvent:

— anul 2019: minimum 5 000 tone-maximum 6 575 tone;

— anul 2020-2022: minimum 5 000 tone-maximum 6 575 tone.

Nota: cantitatile minime si maxime pentru care urmeaza sa se incheie acordul-cadru, respectiv contractele subsecvente au fost fundamentate tinand cont de necesarul de material pentru lucrari de intretinere.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica: termenul maxim de livrare este de 10 zile. / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 137-338495
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ orientativ periodic

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 701
Titlu:

Piatră spartă

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
30/09/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Gamiatricos Com S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 6958194
Adresă: Str. Islaz nr. 11
Localitate: Târgu Jiu
Cod NUTS: RO412 Gorj
Cod poștal: 210107
Țară: România
E-mail: office@gamiatricos.ro
Telefon: +40 253216600
Fax: +40 253216644
Adresă internet: www.gamiatricos.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 199 937.50 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 199 280.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 683
Titlu:

Piatră spartă

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
19/09/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Gamiatricos Com S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 6958194
Adresă: Str. Islaz nr. 11
Localitate: Târgu Jiu
Cod NUTS: RO412 Gorj
Cod poștal: 210107
Țară: România
E-mail: office@gamiatricos.ro
Telefon: +40 253216600
Fax: +40 253216644
Adresă internet: www.gamiatricos.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 4 799 750.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 4 797 120.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 4 797 120.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 206
Titlu:

Piatră spartă

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
27/05/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Gamiatricos Com S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 6958194
Adresă: Str. Islaz nr. 11
Localitate: Târgu Jiu
Cod NUTS: RO412 Gorj
Cod poștal: 210107
Țară: România
E-mail: office@gamiatricos.ro
Telefon: +40 253216600
Fax: +40 253216644
Adresă internet: www.gamiatricos.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 199 937.50 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 199 280.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Oficiul juridic al autorității contractante SRCF București
Adresă: Piața Gării de Nord nr. 1-3, sector 1
Localitate: București
Cod poștal: 010858
Țară: România
Telefon: +40 213182372
Fax: +40 213182372
Adresă internet: www.cfr.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
28/05/2020