Leveringen - 255032-2020

02/06/2020    S105    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Zweden-Umeå: Kabeltoebehoren

2020/S 105-255032

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Umeå Energi Aktiebolag
Nationaal identificatienummer: 556097-8602
Postadres: Umeå Energi Box 224
Plaats: Umeå
NUTS-code: SE SVERIGE
Postcode: 901 05
Land: Zweden
Contactpersoon: Robert Byström
E-mail: robert.bystrom@umeaenergi.se
Telefoon: +46 90-160338

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://umeaenergi.se

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kabeltillbehör & Linjemateriel

Referentienummer: UE-2020-0055-560
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44322000 Kabeltoebehoren
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Kabeltillbehör samt linjemateriel till Umeå Energi.

Upphandlingen genomförs som ett förhandlat förfarande.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44322000 Kabeltoebehoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE331 Västerbottens län
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Kabeltillbehör samt linjemateriel till Umeå Energi.

Upphandlingen genomförs som ett förhandlat förfarande.

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 038-090876
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Förvaltningsrätten i Umeå
Postadres: Box 193
Plaats: Umeå
Postcode: 901 05
Land: Zweden
E-mail: forvaltningsratteniumea@dom.se
Telefoon: +46 90-177400
Fax: +46 90-137588

Internetadres: http://www.forvaltningsratteniumea.domstol.se

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020