Lieferungen - 255035-2022

13/05/2022    S93

Polen-Warschau: Elektroden

2022/S 093-255035

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 073-194550)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka"
Nationale Identifikationsnummer: NIP: 9521143675
Postanschrift: Al. Dzieci Polskich 20
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 04-730
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Marta Kałęcka
E-Mail: zamowienia.publiczne@ipczd.pl
Telefon: +48 228151036
Fax: +48 228151015
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.czd.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

ZP/CZD/049/22 Dostawa elektrod EKG, elektrod holterowskich i elektrod niewidzialnych w promieniach RTG – 3 pakiety

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP/CZD/049/22
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
31711140 Elektroden
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa elektrod EKG, elektrod holterowskich i elektrod niewidzialnych w promieniach RTG w podziale na 3 pakiety, na zasadach określonych w projektowanych postanowieniach umowy w ilościach wynikających z bieżących potrzeb i w terminach wynikających z zawartej umowy.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/05/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 073-194550

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Anstatt:

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 16/05/2022

Czas lokalny: 08:30

muss es heißen:

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 23/05/2022

Czas lokalny: 08:30

Abschnitt Nummer: IV.2.6
Anstatt:

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 13/08/2022

muss es heißen:

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 20/08/2022

Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:

Warunki otwarcia ofert

Data: 16/05/2022

Czas lokalny: 09:00

muss es heißen:

Warunki otwarcia ofert

Data: 23/05/2022

Czas lokalny: 09:00

Abschnitt Nummer: VI.3
Anstatt:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Pzp.

2. Wykonawca składając ofertę składa:

2.1.Oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – wg zał. nr 4 do SWZ. JEDZ należy złożyć zgodnie z Rozdziałem XV SWZ. brak podstaw wykluczenia tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

a) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.

b) Oświadczenia JEDZ podmiotów składających ofertę wspólnie, muszą mieć postać elektroniczną, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdy z tych podmiotów w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 57 ustawy Pzp.

2.2. Formularz ofertowy;

2.3. Formularz cenowy dla oferowanych pakietów – zał. 5 do SWZ

2.4. Przedmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie zgodności zaoferowanego przedmiotu zamówienia z opisem kryteriów oceny ofert: a) katalog/folder oraz próbki, które jednocześnie będą podlegały ocenie jakości – dotyczy wszystkich pakietów;

b) próbki w ilości : po 25 szt. każdego rozmiaru – dotyczy pakietu nr 1,15 szt. – dotyczy pakietu nr 2, 25 szt. – dotyczy pakietu nr 3;

Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający nie będzie wzywał do ich złożenia lub uzupełnienia

3. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia wymaganych do złożenia przez Wykonawcę (w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 126.1. ustawy Pzp), którego oferta została najwyżej oceniona: (dokumenty złożone wraz z ofertą nie wypełniają dyspozycji art. 126.1. ustawy Pzp – wyrok KIO 1649/21, KIO 1704/21)

3.1.informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust 1 pkt 1), 2) i 4) ustawy Pzp, sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,

3.2.oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wg zał. nr 6 do SWZ – dotyczy pakietu nr…..,

3.3.oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania – wg zał. nr 7 do SWZ.

muss es heißen:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Pzp;

2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835 z późn. zm.);

3) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 5k Rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuacje na Ukrainie.

2. Wykonawca składając ofertę składa:

2.1. Oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – wg zał. nr 4 do SWZ. JEDZ należy złożyć zgodnie z Rozdziałem XV SWZ. brak podstaw wykluczenia tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

a) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.

b) Oświadczenia JEDZ podmiotów składających ofertę wspólnie, muszą mieć postać elektroniczną, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdy z tych podmiotów w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 57 ustawy Pzp.

2.2. Formularz ofertowy;

2.3. Formularz cenowy dla oferowanych pakietów – zał. 5 do SWZ

2.4. Przedmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie zgodności zaoferowanego przedmiotu zamówienia z opisem kryteriów oceny ofert: a) katalog/folder oraz próbki, które jednocześnie będą podlegały ocenie jakości – dotyczy wszystkich pakietów;

b) próbki w ilości : po 25 szt. każdego rozmiaru – dotyczy pakietu nr 1,15 szt. – dotyczy pakietu nr 2, 25 szt. – dotyczy pakietu nr 3;

2.5. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 5k Rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuacje na Ukrainie – wg zał. nr 9 do SWZ.

3. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia wymaganych do złożenia przez Wykonawcę (w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 126.1. ustawy Pzp), którego oferta została najwyżej oceniona:

(dokumenty złożone wraz z ofertą nie wypełniają dyspozycji art. 126.1. ustawy Pzp – wyrok KIO 1649/21, KIO 1704/21)

3.1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust 1 pkt 1), 2) i 4) ustawy Pzp, sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,

3.2. oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wg zał. nr 6 do SWZ – dotyczy pakietu nr…..,

3.3. oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy w Rozdziale XV pkt. 1.5 SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania – wg zał. nr 7 do SWZ.

3.4. oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835 z późn. zm.) – wg zał. nr 8 do SWZ.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Zmiana ogłoszenia spowodowana jest zmianą obligatoryjnych podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego i art. 5k Rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuacje na Ukrainie.

Przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert jest konieczne z uwagi na istotną zmianę opisu przedmiotu zamówienia w zakresie pakietu nr 3.