Leveringen - 255037-2020

02/06/2020    S105    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Cluj-Napoca: Spoorbielsen

2020/S 105-255037

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Compania Națională de Căi Ferate „CFR” – S.A.
Nationaal identificatienummer: RO 11054529
Postadres: Piața Avram Iancu nr. 17 – prin Sucursala Regională de Căi Ferate Cluj
Plaats: Cluj-Napoca
NUTS-code: RO113 Cluj
Postcode: 400117
Land: Roemenië
Contactpersoon: Aron Valer Pop
E-mail: iulian.stanescu@cfr.ro
Telefoon: +40 264598869
Fax: +40 264598869

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.cfr.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Traverse speciale pentru poduri impregnate cu creozot ecologic tip C

Referentienummer: Nr.48/AP/ 1020 /07.11.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34947100 Spoorbielsen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Se doreste achiziția de traverse speciale pentru poduri, impregnate cu creozot ecologic tip C – esența stejar, pentru asigurarea materialelor necesare lucrărilor de întreținere și reparație a liniei CF, în scopul de a menține parametrii liniei CF(ecartament, direcție și nivel) în toleranțele admise de către Instrucția nr. 314/1989 – „Instrucția de norme și toleranțe pentru construcția și întreținerea căii – linii cu ecartament normal” pe podurile metalice, de a prelua sarcinile de la linia CF (datorate materialului rulant) și de a le transmite suprastructurii (elementelor de rezistență) tablierelor metalice. Pentru asigurarea desfășurării activității de întreținere și reparație curentă a căii (liniei CF) pe podurile metalice, entitatea contractantă intenționează să încheie un acord-cadru pe o perioada de patru ani (48 de luni), frecventa contractelor subsecvente fiind de șase luni.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20.

Entitatea contactanta va raspunde solicitarilor de clarificari: cu 12 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Laagste offerte: 1 798 706.08 RON / Hoogste offerte: 1 798 706.08 RON meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO113 Cluj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Intreaga cantitate se va livra catre Sectia L3 Cluj (Cluj-Napoca, Str. Fabricii de Chibrituri nr. 2), conform graficului de livrare – anexa la caietul de sarcini nr. 43/B/268/2019.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Se doreste achiziția de traverse speciale pentru poduri, impregnate cu creozot ecologic tip C – esența stejar, pentru asigurarea materialelor necesare lucrărilor de întreținere și reparație a liniei CF, în scopul de a menține parametrii liniei CF (ecartament, direcție și nivel) în toleranțele admise de către Instrucția nr. 314/1989 – „Instrucția de norme și toleranțe pentru construcția și întreținerea căii – linii cu ecartament normal” pe podurile metalice, de a prelua sarcinile de la linia CF (datorate materialului rulant) și de a le transmite suprastructurii (elementelor de rezistență) tablierelor metalice. Pentru asigurarea desfășurării activității de întreținere și reparație curentă a căii (liniei CF) pe podurile metalice, entitatea contractantă intenționează să încheie un acord-cadru pe o perioada de patru ani (48 de luni), frecventa contractelor subsecvente fiind de șase luni, cantitatile estimate fiind urmatoarele: cantitate minima contract subsecvent: 88,519 m3, cantitate maxima contract subsecvent: 177,038 m3; cantitate minima acord-cadru: 354,076 m3, cantitate maxima acord-cadru: 708,152 m3.

Se vor avea in vedere prevederile caietului de sarcini nr. 43/B/268/2019.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta tehnica. / Weging: 20
Prijs - Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 217-533581
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 94
Benaming:

Traverse speciale pentru poduri impregnate cu creuzot ecologic tip C

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Salmir Impex
Nationaal identificatienummer: RO 12455901
Postadres: Str. Rândunelelor nr. 11
Plaats: Vișeu de Sus
NUTS-code: RO114 Maramureş
Postcode: 435700
Land: Roemenië
E-mail: salmir_impex@yahoo.com
Telefoon: +40 728094545
Fax: +40 262352168

Internetadres: www.salmir.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 996 988.64 RON
Laagste offerte: 1 798 706.08 RON / Hoogste offerte: 1 798 706.08 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Oficiul juridic din cadrul Sucursalei Regionale CF Cluj
Postadres: Piața Avram Iancu nr. 17
Plaats: Cluj-Napoca
Postcode: 400117
Land: Roemenië
E-mail: daniela.chioreanu@cfr.ro
Telefoon: +40 264430468
Fax: +40 264430468

Internetadres: www.cfr.ro

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020