Lieferungen - 255041-2020

02/06/2020    S105

Hrvatska-Zagreb: Aparati za distribuciju električne energije i upravljanje

2020/S 105-255041

Obavijest o dodjeli ugovora – sektorska nabava

Rezultati postupka nabave

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: HP - Hrvatska pošta d.d.
Nacionalni registracijski broj: 87311810356
Poštanska adresa: Jurišićeva 13
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Ured za nabavu
E-pošta: info.javnanabava@posta.hr
Telefon: +385 4981079
Telefaks: +385 4981295
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.posta.hr/korporativne-stranice/23
Adresa profila kupca: www.posta.hr/korporativne-stranice/23
I.6)Glavna djelatnost
Poštanske usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava materijala za uređenje i održavanje poslovnih objekata - Grupa 1., Grupa 2., Grupa 3., Grupa 4., Grupa 5.

Referentni broj: 01.06.04.
II.1.2)Glavna CPV oznaka
31200000 Aparati za distribuciju električne energije i upravljanje
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je nabava materijala za uređenje i održavanje poslovnih objekata Naručitelja prema grupama nabave iz točke 5. Dokumentacije o nabavi, sukladno detaljnom opisu, vrstama i količinama određenim u Troškovniku u dijelu F. Dokumentacije o nabavi.

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a) (Pristajete li na objavu? da)
Vrijednost bez PDV-a: 758 809.42 HRK
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa 1. Nabava elektromaterijala (rasvjetna tijela i pripadajuća oprema)

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
31200000 Aparati za distribuciju električne energije i upravljanje
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto isporuke robe, odnosno mjesto izvršenja ugovora, je lokacija Naručitelja na adresi: HP-Hrvatska pošta d.d. (Novi sortirni centar (NSC)), Divizija ekspres / Odjel skladišnog poslovanja, Poštan

II.2.4)Opis nabave:

Sukladno detaljnom opisu, vrstama i količinama određenim u Troškovniku u dijelu F. Dokumentacije o nabavi.

II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa 2. Nabava elektromaterijala (ostali elektromaterijal)

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
31200000 Aparati za distribuciju električne energije i upravljanje
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto isporuke robe, odnosno mjesto izvršenja ugovora, je lokacija Naručitelja na adresi: HP-Hrvatska pošta d.d. (Novi sortirni centar (NSC)), Divizija ekspres / Odjel skladišnog poslovanja, Poštan

II.2.4)Opis nabave:

Sukladno detaljnom opisu, vrstama i količinama određenim u Troškovniku u dijelu F. Dokumentacije o nabavi.

II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa 3. Nabava stolarskog materijala

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
44190000 Razni građevinski materijali
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto isporuke robe, odnosno mjesto izvršenja ugovora, je lokacija Naručitelja na adresi: HP-Hrvatska pošta d.d. (Novi sortirni centar (NSC)), Divizija ekspres / Odjel skladišnog poslovanja, Poštan

II.2.4)Opis nabave:

Sukladno detaljnom opisu, vrstama i količinama određenim u Troškovniku u dijelu F. Dokumentacije o nabavi.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Rok odaziva na reklamaciju za kvalitetu isporuke / Ponder: 10 bodova (10 %)
Cijena - Ponder: 10 bodova (10 %)
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa 4. Nabava sanitarnog, vodovodnog i materijala za centralno grijanje

Grupa br.: 4
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
44115200 Materijal za vodoinstalacije i grijanje
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto isporuke robe, odnosno mjesto izvršenja ugovora, je lokacija Naručitelja na adresi: HP-Hrvatska pošta d.d. (Novi sortirni centar (NSC)), Divizija ekspres / Odjel skladišnog poslovanja, Poštan

II.2.4)Opis nabave:

Sukladno detaljnom opisu, vrstama i količinama određenim u Troškovniku u dijelu F. Dokumentacije o nabavi.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Rok odaziva na reklamaciju za kvalitetu isporuke / Ponder: 10 bodova (10 %)
Cijena - Ponder: 90 bodova (90 %)
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa 5. Nabava građevinskog materijala

Grupa br.: 5
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
44190000 Razni građevinski materijali
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto isporuke robe, odnosno mjesto izvršenja ugovora, je lokacija Naručitelja na adresi: HP-Hrvatska pošta d.d. (Novi sortirni centar (NSC)), Divizija ekspres / Odjel skladišnog poslovanja, Poštan

II.2.4)Opis nabave:

Sukladno detaljnom opisu, vrstama i količinama određenim u Troškovniku u dijelu F. Dokumentacije o nabavi.

II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 239-587655
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku periodične indikativne obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 1
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): ne
V.1)Podaci o nesklapanju
Ugovor/ugovor za grupu nije sklopljen
Nije zaprimljena niti jedna ponuda ili zahtjev za sudjelovanje ili su svi odbijeni

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 2
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): ne
V.1)Podaci o nesklapanju
Ugovor/ugovor za grupu nije sklopljen
Nije zaprimljena niti jedna ponuda ili zahtjev za sudjelovanje ili su svi odbijeni

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 3
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
27/05/2020
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 4
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 4
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 4
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Basic Model d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 64150104602
Poštanska adresa: Travanjska 19
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: basicmodel@gmail.com
Telefon: +385 992213333
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a) (Pristajete li na objavu? da)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 600 000.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 462 956.90 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju
V.2.6)Cijena plaćena u okviru prigodne kupnje

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 4
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
27/05/2020
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 4
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 3
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 4
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Smit-Commerce d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 95243482140
Poštanska adresa: Gornjostupnička 9b
Mjesto: Gornji Stupnik
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 10255
Država: Hrvatska
E-pošta: smitcommerce@smit-commerce.hr
Telefon: +385 16598500
Telefaks: +385 16588474
Internetska adresa: www.smit-commerce.hr
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a) (Pristajete li na objavu? da)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 560 000.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 295 852.52 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju
V.2.6)Cijena plaćena u okviru prigodne kupnje

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 5
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): ne
V.1)Podaci o nesklapanju
Ugovor/ugovor za grupu nije sklopljen
Nije zaprimljena niti jedna ponuda ili zahtjev za sudjelovanje ili su svi odbijeni

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
28/05/2020