Lieferungen - 255045-2020

02/06/2020    S105

Danmark-Esbjerg: Elektricitetsmålere

2020/S 105-255045

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: N1 A/S
CVR-nummer: 25154150
Postadresse: Edison Park 1
By: Esbjerg N
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Postnummer: 6715
Land: Danmark
Kontaktperson: Christina Vestergaard Larsen
E-mail: chvla@n1.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.n1.dk
I.6)Hovedaktivitet
Elektricitet

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

EU-udbud af fjernaflæste elmålere

II.1.2)Hoved-CPV-kode
38554000 Elektricitetsmålere
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Ordregiver har behov for anskaffelse af fjernaflæste elmålere. Ordregivers behov er delt op i 2 delaftaler med underliggende positioner:

- Delaftale 1: Rammeaftale Turnkey.projekt for fjernaflæste elmålere

- Delaftale 2: Kontrakt Turnkey-projekt for eksisterende DIN-skinne løsning.

Der er ingen begrænsninger for antallet af delaftaler tilbudsgiver kan få tildelt. Tilbudsgiver kan således få

tildelt begge delaftaler, såfremt tilbudsgiver har afgivet det for ordregiver økonomisk mest fordelagtige tilbud på begge delaftaler.

Krav til ovenstående er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 1: Rammeaftale turnkey-projekt for fjernaflæste elmålere

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
38554000 Elektricitetsmålere
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 1 har til formål at løse ordregivers behov for udskiftning af en delmængde elmålere i hele ordregivers forsyningsområde som et Turnkey-projekt. Projektet skal gennemføres i 2020 og omhandler hele værdikæden fra levering- og udskiftning af elmåler til opsætning i hjemtagningssystemet hos ordregiver. Efterfølgende udgør rammeaftalen løbende elmåler-leverancer til ordregiver lagre.

Krav til ovenstående er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Udrulningsplan / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Nettab / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 60
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 2: Kontrakt turnkey-projekt for eksisterende DIN-skinne løsning

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
38554000 Elektricitetsmålere
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 2 har til formål at løse ordregivers behov for udskiftning af en delmængde DIN-skinne målere i hele kundens forsyningsområde, som et turnkey-projekt. Projektet skal gennemføres i 2020 og omhandler hele værdikæden fra levering- og udskiftning af elmåler til opsætning i hjemtagningssystemet hos ordregiver.

Krav til ovenstående er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Udrulningsplan / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Nettab / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 60
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 009-018108
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Delaftale 1: Rammeaftale turnkey-projekt for fjernaflæste elmålere

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
20/05/2020
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Landis+Gyr Oy, Finland
CVR-nummer: 1547630-0
Postadresse: Salvesenintie 6
By: Jyväskylä
NUTS-kode: FI SUOMI / FINLAND
Postnummer: 40420
Land: Finland
E-mail: jesper.nielsen@landisgyr.com
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
V.2.6)Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 2
Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

Delaftale 2: Kontrakt turnkey-projekt for eksisterende DIN-skinne løsning

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
06/05/2020
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Kamstrup A/S
CVR-nummer: 21 24 81 18
Postadresse: Industrivej 28
By: Skanderborg
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Postnummer: 8660
Land: Danmark
E-mail: oj@kamstrup.com
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
V.2.6)Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Ansøger skal i ESPD'et oplyse navn, CVR-nr., postadresse, kontaktperson, hvorvidt ansøger er en

mikrovirksomhed, lille eller mellemstor virksomhed, samt hvorvidt ansøger deltager i udbudsproceduren

sammen med andre. Endvidere skal ansøger oplyse om navn og adresse(r) på den eller de personer, der

måtte være beføjet til at repræsentere ansøger i forbindelse med denne udbudsprocedure. Der skal oplyses navn, stilling, postadresse, telefon, e-mail samt om nødvendigt detaljerede oplysninger om repræsentation.

Ansøger skal oplyse de efterspurgte oplysninger i udbudsbekendtgørelsens del III. Ansøger skal bekræfte,

at ansøger ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135, stk. 1-3 og 136, jf. implementeringsbek. § 10. Ansøger skal derudover bekræfte, at ansøger ikke er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, 2 og 5, jf. implementeringsbek. § 10. De efterspurgte oplysninger danner grundlag for ordregivers vurdering af, hvorvidt ansøger er egnet til at løfte den udbudte opgave og hvilke ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud. Hvis ansøger deltager i udbudsproceduren sammen med andre, navnlig som del af en gruppe, et konsortium, et joint venture eller lignende, skal alle berørte deltagere indsende et særskilt ESPD. Alle de krævede oplysninger under del III og IV skal afgives for hver deltager. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen dog være den samlede egnethed, der vurderes. Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle deltagere, er anmodningen ikke nødvendigvis ukonditionsmæssig, men det kan have betydning for egnethedsvurderingen. Endvidere skal hver deltager i det individuelle ESPD angive den økonomiske aktørs rolle i gruppen, de øvrige økonomiske aktører, der deltager i proceduren samt i givet fald navnet på den deltagende gruppe (ESPD del II.A). Hvis ansøger baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske kapacitet, skal disse tillige vedlægge en særskilt ESPD med udfyldt del II, afsnit A og B, del III, som er behørigt udfyldt af de pågældende enheder (ESDP del II, afsnit C) og del IV. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være den samlede egnethed, der vurderes. Såfremt den økonomiske aktør har til hensigt at give en del af kontrakten i underleverance til tredjeparter, skal disse tillige vedlægge en særskilt ESPD med udfyldt del II, afsnit A og B, del III, som er behørigt udfyldt af de pågældende enheder (ESDP del II, afsnit C) og del IV. Ansøger kan alene indgive én ansøgning om prækvalifikation. Såfremt samme juridiske enhed er en del af eller på anden måde deltager i flere ansøgninger, f.eks. selv indgiver egen ansøgning men samtidig indgår som del af en gruppe, et konsortium, et joint venture eller lignende, skal ansøgerne sikre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgiveres tilbud. Baserer en ansøger sig på andre enheders økonomiske og finansielle kapacitet og/eller tekniske og faglige kapacitet, skal ansøgeren medsende en støtteerklæring eller anden dokumentation, der godtgør, at ansøgeren faktisk råder over den nødvendige kapacitet. Ansøgning skal

afleveres elektronisk på TrueTender. I henhold til punkt IV.2.4) skal ansøgning og tilbud inklusive bilag afleveres på dansk. Eventuelle bilag omfattende tekniske specifikationer, herunder produktdatablade eller lignende må dog gerne være på engelsk, såfremt original-dokumentationen ikke foreligger på dansk. For at modtage yderligere information om dette udbud og for at kunne afgive ansøgning om prækvalifikation skal ansøgere registrere sig på TrueTender. Ordregiver forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på baggrund af det foreløbige tilbud uden gennemførelse af forhandlinger.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til § 7, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (i det følgende benævnt ”Lov om Klagenævnet for Udbud”), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

2) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

3) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

4) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

5) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

En klage over at ordregiveren i strid med udbudsloven eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren i henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 4 har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på: www.naevneneshus.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/05/2020