Leveringen - 255046-2020

02/06/2020    S105

Polen-Krakau: Bussen voor openbaar vervoer

2020/S 105-255046

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka Akcyjna w Krakowie
Postadres: ul. Jana Brożka 3
Plaats: Kraków
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
Postcode: 30-347
Land: Polen
Contactpersoon: Dział Postępowań ds. Zamówień, Ewa Jasińska-Wrona, Agata Bylińska,
E-mail: zamowienia@mpk.krakow.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.mpk.krakow.pl
I.6)Hoofdactiviteit
Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa 50 sztuk fabrycznie nowych przegubowych niskopodłogowych autobusów miejskich zasilanych energią elektryczną

Referentienummer: LP.281.221.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34121100 Bussen voor openbaar vervoer
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest wyprodukowanie i dostarczenie fabrycznie nowych przegubowych niskopodłogowych autobusów miejskich zasilanych energią elektryczną spełniających wymagania techniczne określone w SIWZ. Zamówienie obejmuje dostawę:

50 sztuk autobusów przegubowych wraz z wyposażeniem elektronicznym (dedykowanymi urządzeniami i systemami), wyposażeniem dodatkowym w związku z udzielaną autoryzacją, niezbędnym oprogramowaniem, dokumentacją i przeprowadzeniem szkoleń na warunkach określonych w SIWZ oraz 50 sztuk dedykowanych do każdego autobusu przegubowego urządzeń ładujących za pośrednictwem złącza plug-in.

Zamawiający odrzuci ofertę w której udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE nie przekracza 50 %, zgodnie z art. 138c ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 129 000 000.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34121400 Bussen met verlaagde vloer
34144910 Elektrische bussen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
Voornaamste plaats van uitvoering:

Stacja Obsługi Autobusów MPK S.A. na terenie Krakowa

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest wyprodukowanie i dostarczenie fabrycznie nowych przegubowych niskopodłogowych autobusów miejskich zasilanych energią elektryczną spełniających wymagania techniczne określone w SIWZ. Zamówienie obejmuje dostawę:

50 sztuk autobusów przegubowych wraz z wyposażeniem elektronicznym (dedykowanymi urządzeniami i systemami), wyposażeniem dodatkowym w związku z udzielaną autoryzacją, niezbędnym oprogramowaniem, dokumentacją i przeprowadzeniem szkoleń na warunkach określonych w SIWZ oraz 50 sztuk dedykowanych do każdego autobusu przegubowego urządzeń ładujących za pośrednictwem złącza plug-in.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kryterium techniczne / Weging: 35
Prijs - Weging: 65
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Projekt obejmujący zakup autobusów objęty niniejszą umową został wybrany do dofinansowania z programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014–2020, w ramach naboru do konkursu nr POIiŚ.6.1/1/18 prowadzonego przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 248-616491
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Dostawa 50 sztuk fabrycznie nowych przegubowych niskopodłogowych autobusów miejskich zasilanych energią elektryczną

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Solaris Bus&Coach S.A.
Postadres: Bolechowo Osiedle, ul. Obornicka 46
Plaats: Owińska
NUTS-code: PL418 Poznański
Postcode: 62-005
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 129 000 000.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 134 500 000.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

Dostawa urządzeń ładujących za pośrednictwem złącza plug-in

V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Kryteria techniczne podlegające ocenie, o których mowa w sekcji II.2.5 niniejszego ogłoszenia wraz z największą liczbą punktów możliwych do uzyskania w każdym kryterium to okres gwarancji całopojazdowej – 3 pkt, okres gwarancji na magazyn energii – 6 pkt, liczba wszystkich miejsc pasażerskich w autobusie (siedzących i stojących) – 5 pkt, liczba wszystkich miejsc pasażerskich siedzących w autobusie dostępnych z poziomu niskiej podłogi – 4 pkt, ocena wyposażenia autobusów w systemy bezpieczeństwa – 4 pkt, ocena rozwiązania napędu elektrycznego w autobusie – 5 pkt, wysokość autobusu z uwzględnieniem urządzeń zamontowanych na dachu – 2 pkt, zużycie energii elektrycznej przez autobus wg testu SORT-2 – 6 pkt.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 225487701
Internetadres: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 ustawy Pzp wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 225487701
Internetadres: www.uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020