Leveringen - 255047-2020

02/06/2020    S105    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Italië-Bolzano: Spanningstransformatoren

2020/S 105-255047

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Edyna GmbH
Postadres: Linkes Eisackufer 45a
Plaats: Bozen
NUTS-code: ITH10 Bolzano-Bozen
Land: Italië
E-mail: procurement.edyna@pec.alperia.eu

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.alperiagroup.eu/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

HS/MR/MR Transformatoren 66/20,8/16,4kV

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31172000 Spanningstransformatoren
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

HS/MR/MR Transformatoren 66/20,8/16,4kV.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 2 557 115.50 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Trasformatoren HS/MR/MR 66/20,8/16,4kV 40MVA

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31172000 Spanningstransformatoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITH10 Bolzano-Bozen
Voornaamste plaats van uitvoering:

Umspannwerk IZ Lana, Gemeinde Lana (BZ) und Umspannwerk St.Anton, Gemeinde Ritten (BZ).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lieferung, Herstellung, Transport, Montage und Inbetriebnahme von Nr. 3 Transformatoren Hoch Spannung Mittel Spannung, Nennleistung 40-40-25 MVA-ONAN, Übersetzungsverhältnis 66 kV ±11 x 1,5 % / 20,8 kV / 16,4 kV ± 2 x 3%.

Ausgeführt und geliefert nach den „Capitolato EDYNA L1_UTR66_20,8_16,4_40“ und Anhang beschrieben.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Trasformatoren HS/MR/MR 66/20,8/16,4kV 25MVA

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31172000 Spanningstransformatoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITH10 Bolzano-Bozen
Voornaamste plaats van uitvoering:

Umspannwerk Etschtal Gemeinde Nals (BZ).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lieferung, Herstellung, Transport, Montage und Inbetriebnahme Nr. 2 Transformatoren Hoch Spannung Mittel Spannung, Nennleistung 25-25-15 MVA-ONAN, Übersetzungsverhältnis 66 kV ±11 x 1,5 % / 20,8 kV / 16,4 kV ± 2 x 3%.

Ausgeführt und geliefert nach den „Capitolato EDYNA L2_UTR66_20,8_16,4_25“ und Anhang beschrieben.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 076-181905
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Trasformatoren HS/MR/MR 66/20,8/16,4kV 40MVA

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 805 973.30 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 655 133.30 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Trasformatoren HS/MR/MR 66/20,8/16,4kV 25MVA

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SEA S.p.A.
Plaats: Vicenza
NUTS-code: ITH32 Vicenza
Land: Italië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 003 982.20 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 901 982.20 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Regionalen Verwaltungsgericht für die Autonome Provinz Bozen
Plaats: Bozen
Land: Italië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020