Leveringen - 255048-2020

02/06/2020    S105    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Frankrijk-Grenoble: Bussen voor openbaar vervoer

2020/S 105-255048

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Société d'économie mixte des transports publics de l'agglomération
Postadres: CS 70258
Plaats: Grenoble
NUTS-code: FRK24 Isère
Postcode: 38044
Land: Frankrijk
E-mail: Achatpublic@semitag.fr

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp

Adres van het kopersprofiel: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Achat de 25 bus GNV 1, 3 portes standards (12 m) plancher bas, équipés

Referentienummer: 2020-25BusGNV1-00
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34121100 Bussen voor openbaar vervoer
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

— achat de 25 bus GNV 1, trois portes standards (12 m) plancher bas équipés;

— le marché se décompose en une tranche ferme:

—— 25 bus GNV 1, trois portes standards (12 m) plancher bas équipés;

—— et trois tranches optionnelles suivantes:

a) tranche optionnelle 1 = quinze bus GNV 1, trois portes standards (12 m) plancher bas équipés; b) tranche optionnelle 2 = dix bus Gnv 1, trois portes standards (12 m) plancher bas équipés;

c) tranche optionnelle 3 = cinq bus GNV 1, trois portes standards (12 m) plancher bas équipés.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34120000 Motorvoertuigen voor het vervoer van 10 of meer personen
34121000 Bussen en touringcars
34121100 Bussen voor openbaar vervoer
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK24 Isère
Voornaamste plaats van uitvoering:

Agglomération grenobloise.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— achat de 25 bus GNV 1, trois portes standards (12 m) plancher bas équipés;

— le marché se décompose en une tranche ferme:

—— 25 bus GNV 1, trois portes standards (12 m) plancher bas équipés;

—— et trois tranches optionnelles suivantes:

a) tranche optionnelle 1 = quinze bus GNV 1, trois portes standards (12 m) plancher bas équipés; b) tranche optionnelle 2 = dix bus Gnv 1, trois portes standards (12 m) plancher bas équipés;

c) tranche optionnelle 3 = cinq bus GNV 1, trois portes standards (12 m) plancher bas équipés.

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 041-097729
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2020-25BusGNV1-00
Benaming:

Achats de 25 bus GNV 1 standards équipés

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

— appel d'offres déclaré sans suite du fait d'un dysfonctionnement dans le traitement de la publication par le Bulletin officiel des avis de marché public (BOAMP).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal de grande instance de Lyon
Postadres: 67, rue Servient
Plaats: Lyon Cedex 3
Postcode: 69433
Land: Frankrijk

Internetadres: http://www.justice.gouv.fr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Tribunal de grande instance de Lyon
Postadres: 67, rue Servient
Plaats: Lyon Cedex 3
Postcode: 69433
Land: Frankrijk
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunal de grande instance de Lyon
Postadres: 67, rue Servient
Plaats: Lyon Cedex 3
Postcode: 69433
Land: Frankrijk

Internetadres: http://www.justice.gouv.fr

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020