Servicios - 255050-2018

14/06/2018    S112    - - Servicios - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Sulmierzyce: Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo

2018/S 112-255050

Anuncio de licitación

Servicios

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Miejska Sulmierzyce
ul. Rynek 11
Sulmierzyce
63-750
Polonia
Persona de contacto: Piotr Szubert
Teléfono: +48 627223201
Correo electrónico: inwestycje@sulmierzyce.pl
Fax: +48 627223475
Código NUTS: PL416

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.sulmierzyce.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.sulmierzyce.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego wraz z zakupem sprzętu i szkoleniami dla Gminy Miejskiej Sulmierzyce”

Número de referencia: PB.271.4.1.2018
II.1.2)Código CPV principal
72000000
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiot zamówienia stanowi wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego wraz z zakupem sprzętu i szkoleniami dla Gminy Miejskiej Sulmierzyce.

Zakres zamówienia obejmuje:

E-usługi dla Mieszkańców Gminy Miejskiej Sulmierzyce oraz wdrożenie systemu EOD i BIP. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik A do SIWZ.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30220000
80500000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL416
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Urząd Miejski Sulmierzyce, ul. Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce.

II.2.4)Descripción del contrato:

— Zakres polega na przygotowaniu i wdrożeniu e -usług (wykorzystujących ePuap, EBOI + BIP) oraz zintegrowanego z nimi systemu obiegu dokumentów (EOD),

— Uruchomienie Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta – służącego do udostępniania interesantom urzędu danych w zakresie zobowiązań, wnoszenia przez nich płatności drogą elektroniczną oraz składania wniosków deklaracji przez internet,

— Integracja z systemem dziedzinowym.

W ramach projektu zostaną wykonane prace mające na celu uruchomienie systemów informatycznych zapewniających interoperacyjność rejestrów publicznych oraz istniejących systemów informatycznych i ich integrację, wpływając dodatkowo na poprawę efektywności zarządzania i upowszechniania komunikacji elektronicznej w instytucjach publicznych. Zostanie zakupiony sprzęt informatyczny pozwalający na wdrożenie i prawidłową pracę systemów informatycznych. W ramach realizacji projektu zostaną przeprowadzone dedykowane szkolenia dla uczestników projektu mające na celu podniesienie kompetencji pracowników Urzędu w zakresie wdrażanych systemów. Odbiorcami produktów będą Mieszkańcy miasta Sulmierzyce, pracownicy Urzędu, a także przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie miasta.

System musi umożliwiać zarządzanie dokumentami, korespondencją, sprawami, poleceniami, przepływem dokumentów, informowanie o terminach załatwienia sprawy oraz zapewniać komunikację między Urzędem Miejskim a jego interesantami z wykorzystaniem platform e-PUAP, EBOI oraz BIP. System powinien być oparty o jednolity rzeczowy wykaz akt (JRWA), tworząc centralną, uporządkowaną bazę dokumentów i informacji: pism przychodzących, wychodzących i wewnętrznych, poleceń służbowych, umów, faktur itp. System powinien rozwiązywać problemy przepływu informacji wewnątrz urzędu oraz pomiędzy urzędem a jego otoczeniem. System musi spełniać zadania archiwum zakładowego, umożliwiać gromadzenie, ewidencję, przechowywanie, zabezpieczanie i udostępnianie informacji archiwalnych.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 3
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia na zasadach określonych w art. 67 ust 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych do 30 % wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu podobnych usług, w szczególności: przeszkolenie pracowników.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: RPWP.02.01.01-30-0010/16-00
II.2.14)Información adicional

Oferta musi być zabezpieczona- przez cały okres związania z ofertą wadium w wysokości 3 500,00 PLN.

Kryteria oceny ofert:

— cena – 60 %,

— platforma bazodanowa – 30 %,

— termin płatności faktur – 10 %.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimalną sumę ubezpieczenia – 100 000,00 PLN.

W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej należy złożyć:

Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określona przez Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy Pzp wymaga się przedłożenia w/w informacji dotyczących tych podmiotów.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Szczegółowo opisano w dokumentach zamówienia (SIWZ).

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że:

a. wykonał w ciągu 3 ostatnich lat przed terminem składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

1. trzy zamówienia o wartości co najmniej 100 000 PLN brutto każde, polegające na dostawie i wdrożeniu systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (w rozumieniu Instrukcji Kancelaryjnej realizującego zadania zgodnie z zapisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego) zintegrowanego z platformą ePUAP oraz na opracowaniu i uruchomieniu co najmniej 7 elektronicznych usług publicznych na platformie ePUAP;

2. jedno zamówienie – inne niż wymienione powyżej o wartości co najmniej 50 000 PLN brutto, którego przedmiotem była dostawa i wdrożenie portalu e-usług dla administracji publicznej z wbudowaną Elektroniczną Skrzynką Podawczą i podsystemem doręczeń elektronicznych do podmiotów innych niż podmioty publiczne, umożliwiającego składanie wniosków za pomocą formularzy elektronicznych zgodnych ze wzorami z Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych i zbudowanych w standardzie formularza ePUAP opisanym w Portalu Interoperacyjności, zintegrowanego z systemem elektronicznego zarządzania dokumentacją i obsługującego minimum 7 e-usług.

3. Opracował co najmniej 7 wzorów dokumentów elektronicznych, w ramach jednego lub kilku zamówień, które uzyskały akceptację Ministra Administracji i Cyfryzacji i zostały opublikowane w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE), o którym mowa w art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 poz. 1114), oraz przygotował do wzorów dokumentów elektronicznych wykonanych w ramach wskazanych zamówień formularze i aplikacje elektroniczne, które funkcjonują na e-PUAP w ramach elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP – należy dołączyć wykaz przygotowanych i opublikowanych w CRWDE wzorów dokumentów elektronicznych,

b. dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w tym m.in. następującymi osobami:

1. co najmniej jedną osobą na stanowisku Kierownika Projektu – posiadającą certyfikat potwierdzający posiadaną wiedzę z zakresu metodyki zarządzania projektami Prince2 lub innej równoważnej

2. co najmniej jedną osobą na stanowisku Kierownika Programistów – posiadającą minimum 5 lat doświadczenia w kierowaniu zespołem programistów bądź wdrożeniowców

3. co najmniej trzema osobami na stanowisku Wdrożeniowca systemów informatycznych – posiadających minimum 3 lata doświadczenia we wdrażaniu systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją

4. co najmniej dwoma osobami na stanowisku Programisty – posiadającymi minimum 2 lata doświadczenia w zakresie programowania systemów informatycznych w szczególności systemów klasy EZD

Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji osób, o których mowa wyżej.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.1)Información sobre una profesión concreta
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

1. Sposób rozliczeń określono w SIWZ

2. Rozliczenia z Wykonawcą odbywać się będą w PLN

3. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wysokości 10 % ceny oferty

4. Wykonawcy występujący wspólnie – wymagane jest załączenie pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawców, przedłożenie umowy konsorcjum w której Wykonawcy określą m.in. strony umowy ze wskazaniem lidera i celu w jakim została zawarta umowa, prawa i obowiązki stron, zakres robót do wykonania przez każdego uczestnika konsorcjum oraz czas trwania umowy.

Czas trwania umowy konsorcjum powinien być określony do upływu terminu odpowiedzialności z tytułu gwarancji za wykonane zamówienie.

5. JEDZ oraz dokumenty, o których mowa w pkt. IX.C SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oddzielnie

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 053-117501
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 26/07/2018
Hora local: 09:30
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 26/07/2018
Hora local: 10:00
Lugar:

Urząd Miejski Sulmierzyce, ul. Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce - sala narad.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

1. Otwarcie jest jawne

2. Bezpośrednio przed otwarciem Zamawiający poda kwotę, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda Nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu realizacji, warunków gwarancji i terminów płatności.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

1. Zastosowanie ma art.24aa Pzp

2. Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć (JEDZ) zał.nr 2 do SIWZ

3. Wykonawcy są zobowiązani wykazać brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust 1 oraz 24 ust 5 pkt.1 i 8 Pzp, na potwierdzenie czego winni złożyć dokumenty szczegółowo opisane w pkt. IX.C SIWZ tj.:

1). Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2). Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3). Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4). Oświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

5). Odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp

6). Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat, lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne

7). Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

4. Inne dokumenty, które należy dołączyć:

a. Oświadczenie o posiadaniu cech i funkcjonalności oferowanego oprogramowania – załącznik nr 6 do SIWZ.

b.Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (Informacja z otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej załącznik nr 7 do SIWZ.

5. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków o których mowa w art.22 ust 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust 2 ustawy Pzp – w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia- załączone do oferty w oryginale.

6. Jeżeli Wykonawca przedstawi dokumenty w których wartość podana będzie w innej walucie niż PLN, to dla potwierdzenia spełnienia warunku Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN wg. średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

7. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik: pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

8. W przypadku gdy Wykonawca którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawia na wezwanie Zamawiającego w odniesieniu do tych podmiotów, dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wym w pkt.IX.C SIWZ.

9. Projekt jest współfinansowany przez UE ze środków EFRR w ramach WRPO na lata 2014- 2020 Dział.2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587840
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia- jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni- jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

4. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postepu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587840
Correo electrónico: odwolania@uzp.goc.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/06/2018