Leveringen - 255050-2020

02/06/2020    S105

Zweden-Luleå: Bewakings- en beveiligingssystemen en –apparatuur

2020/S 105-255050

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Luleå Kommun
Plaats: Luleå
NUTS-code: SE110 Stockholms län
Land: Zweden
E-mail: daniel.vikenbacke@lulea.se
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.lulea.se/
I.6)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Kollektivtrafik

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Bevakningstjänster avseende biljettkontroll, utryckning och trygghetsskapande arbete till LLT

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
35120000 Bewakings- en beveiligingssystemen en –apparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Avser LLT:s behov av Bevakningstjänster avseende biljettkontroll, utryckning och trygghetsskapande på bussar och hållplatser.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE332 Norrbottens län
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Avser LLT:s behov av Bevakningstjänster avseende biljettkontroll, utryckning och trygghetsskapande på bussar och hållplatser.

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

3.11 Option - Larmcentral/direkt mottagande av överfallslarm

Beställaren kan komma att avropa denna tjänst av leverantören under avtalsperioden, dock ingen garanti på att så ska ske

Ange pris nedan. Efterfrågat pris per månad. Bifoga även en specifikation vad som ingår i den kostnaden samt övriga villkor.

Mottagning och hantering av larm och signaler ska handläggas av en certifierad och godkänd larmcentral enligt SSF 136:5 eller motsvarande Europeisk standard. Händelseplan samverkas och upprättas vid beställning av option och vid eventuella förändringar påkallade av beställaren.

Uppdragets omfattning:

Mottagning och förmedling av överfallslarm.

Handläggning av ärendet ska påbörjas inom 60/90 sekunder från det att larmet inkommit.

Leverantören ska förmedla/larma ut personal, blåljusorganisation och/eller utföra larmutryckning enligt punkt 3.3 efter överenskommelse med beställaren.

Larm kan ske via telefon, mobiltelefon eller kommunikationssystem.

Tillgänglighet dygnet runt året om.

Leverantören ska kunna mottaga larm enligt larmöverföringsprotokoll SOS Access V4.

3.12 Option - Biljettkontroll sjöfart

Beställaren kan komma att avropa denna tjänst av leverantören under avtalsperioden, dock ingen garanti på att så ska ske.

Ange timpris nedan. I offererat timpris ska erforderlig bemanning ingå där leverantören tagit hänsyn till arbetsmiljö för sina medarbetare.

Uppdragets omfattning:

Uppdragets omfattning lämnas vid beställning av option.

Timmarna fördelas under operativ verksamhet (sommarhalvåret). Plan för hur timmarna ska fördelas sker i överenskommelse mellan beställare och leverantör vid avtalsstart och löpande under avtalsperioden. Uppdraget omfattar även kvällar/nätter och helger samt vissa storhelger.

Om nödvändigt ska leverantören kunna vidta åtgärder för att hantera situationer inom LLT:s verksamhetsområde på bästa sätt för att personal och resenärer ska känna sig trygga.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 239-587744
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Bevakningstjänster avseende biljettkontroll, utryckning och trygghetsskapande arbete till LLT

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/03/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Väktarskolan Vs AB
Nationaal identificatienummer: 556587-6355
Plaats: Luleå
NUTS-code: SE332 Norrbottens län
Land: Zweden
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Förvaltningsrätten i Luleå
Plaats: Luleå
Land: Zweden
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020