Leveringen - 255051-2020

02/06/2020    S105    Leveringen - Erkenningsregeling met voorafgaande oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Italië-Rome: Beschermende uitrusting

2020/S 105-255051

Erkenningsregeling – speciale sectoren

Deze aankondiging is een oproep tot mededinging

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: ENEL SpA
Postadres: viale Regina Margherita 137
Plaats: Roma
NUTS-code: IT ITALIA
Postcode: 00198
Land: Italië
Contactpersoon: Qualificazione ENEL
E-mail: qualificazione@enel.com
Telefoon: +39 0683055500
Fax: +39 0664445108

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://globalprocurement.enel.com

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: ENEL global services srl — Global procurement governance and suppliers management — Suppliers qualification and vendor rating
Postadres: viale Regina Margherita 137
Plaats: Roma
Postcode: 00198
Land: Italië
Telefoon: +39 0683055500
E-mail: qualificazione@enel.com
Fax: +39 0664445108
NUTS-code: IT ITALIA

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://globalprocurement.enel.com

I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dispositivi vari (Codici gruppi merce FZDS01; FZDS02; FZDS03; FZDS07)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
18143000 Beschermende uitrusting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31230000 Delen van apparatuur voor de distributie of het regelen van elektriciteit
44423400 Signaleringsborden en aanverwante artikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IT ITALIA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Scopo del sistema di qualificazione è di costituire un elenco di imprese idonee alle attività relative alla fornitura di dispositivi vari. Ulteriori dettagli relativi ai gruppi merceologici indicati nel presente avviso, sono descritti nei relativi documenti dei requisiti tecnici di base reperibili sul portale Global procurement di ENEL con riferimento a ciascun Gruppo merce indicato (FZDS01: Dispositivi di messa a terra e in c.c.- FZDS02: Materiali per antinfortunistica; FZDS03: Materiali protezione rischi elettrocuzione; FZDS07: Materiali di segnaletica).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.8)Duur van de erkenningsregeling
Onbepaalde duur
Verlenging van de erkenningsregeling
Formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:

La qualificazione ottenuta dall'impresa, singola o associata, ha durata quinquennale, con decorrenza dalla data indicata con la comunicazione del provvedimento di qualificazione.La qualificazione potrà essere rinnovata per un ulteriore quinquennio a condizione che l’impresa, singola o associata, abbia inoltrato apposita istanza di rinnovo prima della scadenza dei 5 anni della qualificazione.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.9)Voorwaarden voor de erkenning
Voorwaarden waaraan de ondernemingen voor hun erkenning moeten voldoen:

La richiesta di qualificazione dovrà essere inoltrata ad ENEL Global Services srl — Global procurement — Governance and suppliers management — Suppliers qualification and vendor rating, tramite il sito Internet https://globalprocurement.enel.com. Su tale sito sarà possibile ottenere informazioni sul sistema di qualificazione, compilare e trasmettere per via elettronica i documenti necessari per l’avvio del procedimento di qualificazione. L’ottenimento della qualificazione è subordinato al possesso dei requisiti (resi disponibili sul portale acquisti ENEL nella fase della richiesta di qualificazione) di natura legale, tecnico-professionali, economico-finanziari: comunque tutti gli eventuali riferimenti alle disposizioni D.Lgs. 163 /2006 presenti nella documentazione di qualificazione, ivi compresa quella tecnica, devono intendersi riferiti alle corrispondenti norme del D.Lgs. 50/2016.

Methoden waarmee elk van deze voorwaarden zal worden geverifieerd:

I criteri di valutazione adottati da ENEL per la verifica circa la sussistenza dei requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari, nonché di ordine generale e di natura legale sono disponibili sul portale acquisti ENEL (https://globalprocurement.enel.com). ENEL, qualora ritenuto necessario, si riserva il diritto di richiedere informazioni supplementari al fine di accertare il pieno possesso dei requisiti tecnici, economico-finanziari e di natura legale, dichiarati dall’impresa, singola o associata.

Voorwaarden waaraan de ondernemingen voor hun erkenning moeten voldoen:

La qualificazione ottenuta dall'impresa, singola o associata, ha durata quinquennale, con decorrenza dalla data indicata con la comunicazione del provvedimento di qualificazione.La qualificazione potrà essere rinnovata per un ulteriore quinquennio a condizione che l’impresa, singola o associata, abbia inoltrato apposita istanza di rinnovo prima della scadenza del quinquennio di durata della qualificazione stessa. L’istanza di rinnovo dovrà essere presentata utilizzando il sito Internet https://globalprocurement.enel.com. Resta fermo che, in mancanza di presentazione dell’istanza di rinnovo nei termini, condizioni e modalità suindicate, la qualificazione dell’impresa si intenderà definitivamente cessata, con ogni conseguente effetto di legge. È fatta salva, in tal caso, la facoltà per l’impresa di presentare una nuova istanza di qualificazione, che verrà esaminata secondo le condizioni, modalità e termini prescritti nelle norme del D.Lgs. 50/2016.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels, Bulgaars, Deens, Duits, Grieks, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Lets, Litouws, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Spaans, Zweeds, Tsjechisch

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunale amministrativo regionale
Plaats: Roma
Land: Italië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020