Leveringen - 255054-2020

02/06/2020    S105

Spanje-Aljaraque: Bedrijfsmachines

2020/S 105-255054

Aankondiging door middel van een kopersprofiel

Deze aankondiging heeft betrekking op het volgende: Periodieke indicatieve aankondiging

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Consejo de Administración de Gestión Integral del Agua de Huelva
Nationaal identificatienummer: A21143656
Postadres: Carretera A-492, km 4
Plaats: Aljaraque
NUTS-code: ES615 Huelva
Postcode: 21110
Land: Spanje
Contactpersoon: Consejo de Administración de Gestión Integral del Agua de Huelva
E-mail: notificacionesdoue@giahsa.com
Telefoon: +34 959310310
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.giahsa.com
Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=6wd4Jz%2FBfrBvYnTkQN0%2FZA%3D%3D
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=Rh9cnMW5b%2FCrz3GQd5r6SQ%3D%3D
I.6)Hoofdactiviteit
Water

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

470 2020 Contratación del suministro de material industrial para GIAHSA (Huelva)

Referentienummer: 470 2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42000000 Bedrijfsmachines
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42000000 Bedrijfsmachines
18000000 Kleding, schoeisel, bagageartikelen en accessoires
31000000 Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting
32000000 Radio-, televisie-, communicatie-, telecommunicatietoestellen en aanverwante apparatuur
33730000 Oogverzorgingsproducten en contactlenzen
35000000 Uitrusting voor veiligheid, brandweer, politie en leger
38000000 Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES615 Huelva
Voornaamste plaats van uitvoering:

Según lo dispuesto en PPT.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

470 2020 Contratación del suministro de material industrial para GIAHSA (Huelva).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020