Leveringen - 255058-2020

02/06/2020    S105

Polen-Poznań: Transformatoren

2020/S 105-255058

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 103-249208)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Enea Operator Sp. z o.o.
Nationaal identificatienummer: PL
Postadres: ul. Strzeszyńska 58
Plaats: Poznań
NUTS-code: PL4 MAKROREGION PÓŁNOCNO-ZACHODNI
Postcode: 60-479
Land: Polen
Contactpersoon: Departament Logistyki i Zakupów – Biuro Zamówień i Zakupów
E-mail: karol.szkurat@operator.enea.pl
Telefoon: +48 618843596
Fax: +48 618561004

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.operator.enea.pl/

Adres van het kopersprofiel: http://zamowienia.enea.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa transformatorów WN/SN dla potrzeb Enea Operator Sp. z o.o. w 2021 r.

Referentienummer: RPUZ/P/0482/2020/DL/LZ
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31170000 Transformatoren
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa transformatorów WN/SN dla potrzeb Enea Operator Sp. z o.o. w 2021 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajdować się będzie w SIWZ, zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego wskazanej w sekcji I.3 „Komunikacja” ogłoszenia.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 103-249208

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.1.1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Numer referencyjny
In plaats van:

Dostawa transformatorów WN/SN dla potrzeb ENEA Operator Sp. z o.o. w 2021 r.

Numer referencyjny: RPUZ/P/0848/2019/DL/LZ

Te lezen:

Dostawa transformatorów WN/SN dla potrzeb Enea Operator Sp. z o.o. w 2021 r.

Numer referencyjny: RPUZ/P/0482/2020/DL/LZ

Afdelingsnummer: III.1.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
In plaats van:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

b) zdolności technicznej lub zawodowej: warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonanych, równoważnych dostaw w ilości nie mniejszej niż 3 i o wartości każda powyżej kwoty 2 000 000,00 PLN netto.

Te lezen:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

b) zdolności technicznej lub zawodowej: warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonanych, równoważnych dostaw w ilości nie mniejszej niż 3 i o wartości każda powyżej kwoty 2 000 000,00 PLN netto. Za dostawy równoważne Zamawiający uzna zamówienia polegające na dostawie transformatorów 110 kV/SN.

VII.2)Overige nadere inlichtingen: