Leveringen - 255064-2020

02/06/2020    S105

България-Гълъбово: Основни метали

2020/S 105-255064

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Доставки

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2018/S 126-288332)

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: „Брикел“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 123526494
Пощенски адрес: извън града
Град: Гълъбово
код NUTS: BG344 Стара Загора
Пощенски код: 6280
Държава: България
Лице за контакт: инж. Красимира Димитрова
Електронна поща: market@brikel-bg.com
Телефон: +359 41862393
Факс: +359 41862393

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://brikel-bg.com/bg/

Адрес на профила на купувача: http://brikel-bg.com/bg/about-us/buyer-profile

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на горещовалцовани безшевни тръби по 8 обособени позиции

Референтен номер: КС-03-2017-04
II.1.2)Основен CPV код
14700000 Основни метали
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на настоящата процедура е доставка на горещовалцовани безшевни тръби по видове и количества, подробно описани в техническата спецификация на поръчката.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
28/05/2020
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 126-288332

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: V
Обособена позиция №: 4
Част от текста, която трябва да се промени: Възлагане на поръчката
Вместо:

Поръчка №: КС 03-2017-03-4

Да се чете:

Поръчка №: КС 03-2017-04-4

Номер на раздел: V
Обособена позиция №: 5
Част от текста, която трябва да се промени: Възлагане на поръчката
Вместо:

Поръчка №: КС 03-2017-03-5

Да се чете:

Поръчка №: КС 03-2017-04-5

VII.2)Друга допълнителна информация: