Leveringen - 255066-2020

02/06/2020    S105    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Nederland-Utrecht: Frequentieomvormers

2020/S 105-255066

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 044-105177)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: ProRail bv
Nationaal identificatienummer: 381962604
Postadres: Moreelsepark 3
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 3511 EP
Land: Nederland
Contactpersoon: Bart-Jan de Beer
E-mail: aanbestedingen@prorail.nl
Telefoon: +31 642310014

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.prorail.nl/leveranciers/aanbesteden-en-inkoop

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Landelijk - levering en instandhouding van Frequentieomvormers 3 kV–75 Hz

Referentienummer: TN253286
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32552420 Frequentieomvormers
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Landelijk staan er 315 Statische Frequentie Omvormers 3 kV–75 Hz (hierna te noemen SFO’s) centraal opgesteld.

Vanaf 2022 bereiken de eerste Centrale SFO’s hun einde aan theoretische levensduur. Om te kunnen blijven voldoen aan de huidige functionaliteit van het huidige 3 kV-systeem (met gelijkwaardige betrouwbaarheid en beschikbaarheid) zal er voor vervanging een beschikbare oplossing moeten zijn.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 044-105177

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 16/07/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
Te lezen:
Datum: 17/07/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Aanpassing van de beperking van de aansprakelijkheid.