Leveringen - 255072-2020

02/06/2020    S105

Polen-Toruń: Stadsverwarming

2020/S 105-255072

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 078-185145)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: PGE Toruń S.A.
Nationaal identificatienummer: KRS 0000021671
Postadres: ul. Ceramiczna 6
Plaats: Toruń
NUTS-code: PL613 Bydgosko-toruński
Postcode: 87-100
Land: Polen
Contactpersoon: Marta Leśniak
E-mail: Marta.Lesniak@gkpge.pl
Telefoon: +48 126209676
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.pgeenergiaciepla.pl/
Adres van het kopersprofiel: https://swpp2.gkpge.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sukcesywna dostawa kompaktowych węzłów cieplnych wraz z modułami przyłączeniowymi dla PGE Toruń S.A.

Referentienummer: POST/PEC/PEC/ZCS/00423/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09323000 Stadsverwarming
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Sukcesywna dostawa kompaktowych węzłów cieplnych wraz z modułami przyłączeniowymi dla PGE Toruń S.A.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 078-185145

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:

Miejsce:

Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się na Portalu zakupowym w formie transmisji on-line za pośrednictwem komunikatora Skype.

Te lezen:

Miejsce:

Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się za pośrednictwem systemu zakupowego GK PGE, pod adresem https://swpp2.gkpge.pl oraz poprzez transmisję online za pośrednictwem połączenia Skype, uruchamianego poprzez poniższy link:

https://meet.gkpge.pl/marta.lesniak/BTL9S84J

Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 02/06/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 11/06/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 02/06/2020
Plaatselijke tijd: 11:30
Te lezen:
Datum: 11/06/2020
Plaatselijke tijd: 11:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen: