Dienstleistungen - 255088-2020

02/06/2020    S105    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Verhandlungsverfahren 

die Slowakei-Bratislava: Reparatur und Wartung von Lokomotiven

2020/S 105-255088

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 35914939
Postanschrift: Rožňavská 1
Ort: Bratislava-mestská časť Nové Mesto
NUTS-Code: SK010 Bratislavský kraj
Postleitzahl: 832 72
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Ján Lipták
E-Mail: liptak.jan@slovakrail.sk
Telefon: +421 220295481

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.slovakrail.sk

Adresse des Beschafferprofils: https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9090

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/426492
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html
I.6)Haupttätigkeit(en)
Eisenbahndienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Opravy hnacích koľajových vozidiel radu 381

Referenznummer der Bekanntmachung: 30791 - S 3744/2020-SeON
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
50221000 Reparatur und Wartung von Lokomotiven
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetu zákazky je:

— Vykonanie periodických vyväzovacích opráv na dvoch HKV radu 381,

— Odstránenie poškodení po nehodových udalostiach podľa potreby objednávateľa

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 400 000.00 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
50221000 Reparatur und Wartung von Lokomotiven
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: 00 Not specified
Hauptort der Ausführung:

Sídlo/prevádzka zhotoviteľa.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetu zákazky je:

— Vykonanie periodických vyväzovacích opráv na dvoch HKV radu 381,

— Odstránenie poškodení po nehodových udalostiach podľa potreby objednávateľa

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 400 000.00 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o verejnom obstarávaní). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, písm. e) resp. podľa ods. 4 a/alebo ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní.

III.1.1.1) V prípade, že záujemcom predkladané doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti nie sú vydávané v elektronickej podobe s právnym účinkom, alebo sa na doklad nevzťahuje účinnosť podľa osobitného zákona (napr. zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní), obstarávateľ odporúča, aby záujemca predložil v žiadosti o účasť doklady po zaručenej elektronickej konverzií dokumentu z listinnej do elektronickej podoby. V prípade predloženia písomností vyhotovených záujemcom, obstarávateľ odporúča, aby boli takéto písomnosti podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom oprávnenou osobou konať za záujemcu.

III.1.1.2) Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.

Obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

III.1.1.3) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

III.1.1.4) V zmysle § 32 ods.3 zákona o verejnom obstarávaní Obstarávateľ nie je orgán verejnej moci a nedisponuje prístupom do informačných systémov verejnej správy.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Obstarávateľ požaduje preukázať technickú alebo odbornú spôsobilosť doložením:

— zoznamu poskytnutých služieb, podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.

III.1.3.1) Zoznam poskytnutých služieb vypracuje záujemca. Obstarávateľ odporúča, aby bol zoznam poskytnutých služieb podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom oprávnenou osobou konať za záujemcu. Evidencia referencií je upravená v § 12 zákona o verejnom obstarávaní.

III.1.3.2) Záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade sa postupuje podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

III.1.3.3) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

V zozname poskytnutých služieb obstarávateľ požaduje preukázať, že záujemca realizoval opravy elektrických hnacích koľajových vozidiel v sumárnej cene minimálne 1 000 000,00 EUR bez DPH.

V prípade poskytnutých služieb v inej mene ako EUR, je potrebné na prepočítanie tejto meny na EUR použiť kurz Európskej centrálnej banky (ECB) aktuálny v posledný deň v príslušného kalendárneho roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti, t.j. v ktorom sa služba realizovala. V prípade roku 2020 je potrebné na prepočítanie inej meny na EUR použiť kurz ECB aktuálny v deň vyhlásenia verejného obstarávania. V prípade preukazovania splnenie podmienky účasti, poskytnutím služieb v inej mene ako EUR, záujemca uvedie hodnotu poskytnutých služieb v pôvodnej mene a prepočet do meny EUR.

Odôvodnenie zaradenie podmienky účasti:

Podmienka účasti je primeraná na preukázanie technickej spôsobilosti záujemcu realizovať predmet zákazky

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
Der Auftrag ist geschützten Werkstätten und Wirtschaftsteilnehmern vorbehalten, deren Ziel die soziale und berufliche Integration von Menschen mit Behinderungen oder von benachteiligten Personen ist
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Nepožaduje sa.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:
III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Ak ponuku predloží skupina dodávateľov, Obstarávateľ nevyžaduje vytvorenie požadovanej právnej formy do lehoty na predkladanie ponúk. Obstarávateľ vyžaduje v zmysle § 37 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní vytvorenie niektorej z právnych foriem Obchodného zákonníka alebo Občianskeho zákonníka, resp. podľa právnych predpisov platných v krajine sídla členov skupiny dodávateľov, pred uzatvorením zmluvy, ak ponuka skupiny dodávateľov bude obstarávateľom prijatá. Nevyžaduje sa, aby vytvorená právna forma mala samostatnú právnu subjektivitu. Vytvorenie právnej formy je potrebné z dôvodu garancie dodržania stanovených zmluvných podmienok a riadneho plnenia zmluvy, ktorá sa má uzatvoriť.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
Die Erbringung der Dienstleistung ist einem besonderen Berufsstand vorbehalten
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Obstarávateľ požaduje predložiť

1.platné oprávnenie v zmysle §17, a § 18 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov minimálne:

— UTZ elektrické v rozsahu E2,E6,E10,

— UTZ tlakové v rozsahu K6 a K7,

— Zváranie koľajových vozidiel a jeho súčastí v rozsahu certifikačnej úrovne CL1 podľa EN 15 085-2,

— Nedeštruktívne skúšanie koľajových vozidiel metódami UT ultrazvukovými, PT kapilárnymi, MT magnetickými, VT vizuálnymi.

2.Oprávnenia podľa zákona č. 286/2009 Z.z. resp. v zmysle nariadenia 303/2008 ES na vykonávanie montáží, opráv, revízií a skúšok chladiacich zariadení alebo ekvivalentné platné oprávnenia na vykonávanie určených činností vydané autorizovanými osobami/autorizovanou osobou v krajine sídla uchádzača ak je krajina členskou krajinou Európskej únie.

Uchádzač, so sídlom mimo Európskej únie, musí predložiť platné oprávnenia vydané podľa platných predpisov s Slovenskej republike

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren mit vorherigem Aufruf zum Wettbewerb
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit mehreren Wirtschaftsteilnehmern
Geplante Höchstanzahl an Beteiligten an der Rahmenvereinbarung: 3
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 29/06/2020
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Slowakisch, Tschechisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

VI.3.1) Obstarávateľ v zákazke uplatňuje plne elektronickú komunikáciu prostredníctvom informačného systému Úradu pre verejné obstarávanie s názvom IS EVO ver. 18.0. Podrobné informácie o IS EVO ver. 18.0 určených pre prácu záujemcu/uchádzača s týmto systémom nájdete na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html v sekcii Príručky a v sekcií Videonávody.

VI.3.2) Žiadosť o účasť sa podáva elektronicky prostredníctvom IS EVO. Pod žiadosťou o účasť sa v tejto zákazke rozumie predloženie dokladov, ktorými záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní alebo predloženie jednotného európskeho dokumentu pre verejné obstarávanie. Žiadosť o účasť záujemcu musí byť doručená v lehote podľa bodu IV.2.2) tohto oznámenia.

VI.3.3)Uchádzač môže doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené obstarávateľom v ods. III.1.1) a III.1.3) tohto oznámenia predbežne nahradiť jednotným európskym dokumentom pre verejné obstarávanie (JED).

Uchádzač vyplní časti I. až III. JED-u a oddiel: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti časti IV JED-u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED-u. Predloha JED-u je dostupná v mieste zverejnenia súťažných podkladov. VI.3.4) Ak záujemca použije JED, Obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača písomne požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených JED-om.

Záujemca je následne povinný doručiť doklady obstarávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak Obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu. V prípade, ak záujemca nepredloží doklady, ktoré boli nahradené JED-om v lehote stanovenej obstarávateľom, obstarávateľ záujemcu vylúči z verejného obstarávania.

VI.3.5) Doručovanie podaní - v IS EVO sa za okamih doručenia považuje odoslanie danej informácie (žiadosti, ponuky, návrhu a iné). Tento údaj je uvedený v dátume podania príslušného dokumentu. Dátum odoslania = dátum doručenia.

VI.3.6) Obstarávateľ určil na komunikáciu so záujemcami/uchádzačmi v tejto zákazke slovenský a český jazyk, v ktorom musia byť predložené žiadosti o účasť, ponuky, prípadné žiadosti o vysvetlenie alebo prípadne uplatnené revízne postupy.

VI.3.7) Výzvu na predkladanie základných ponúk, ktoré sú východiskom pre následné rokovania, obstarávateľ pošle záujemcom, ktorí spĺňajú podmienky účasti.

VI.3.8) Obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Súťažné podklady a prípadné vysvetlenie alebo úprava súťažných podkladov alebo vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo k prípadne iným doplňujúcim podkladom budú obstarávateľom zverejnené ako elektronické dokumenty v zodpovedajúcej zákazke na linku https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/9090.

VI.3.9) Obstarávanie nie je zelené obstarávanie, nie je obstarávaním inovácií, nie je obstarávaním zameraným na sociálne aspekty.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.Box
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 820 05
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.Box
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 820 05
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/05/2020