Diensten - 255108-2020

02/06/2020    S105

Frankrijk-Mérignac: Diensten op het gebied van vuilnis en afval

2020/S 105-255108

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: EDF SA — direction des achats groupe — ARAP Grand Ouest
Postadres: 14, allées Pierre Gilles de Gennes
Plaats: Mérignac
NUTS-code: FRI12 Gironde
Postcode: 33700
Land: Frankrijk
Contactpersoon: EDF SA — direction des achats groupe — ARAP GO — Mme Nathalie Chevassier-Souami
E-mail: nathalie.chevassier@edf.fr
Telefoon: +33 699137986

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.edf.com

Adres van het kopersprofiel: http://pha.edf.com

I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Collecte transport et traitement des déchets issus des aéroréfrigérants du CNPE de Cruas

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 26/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020