Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Szolgáltatások - 255125-2016

23/07/2016    S141

Magyarország-Budapest: Különleges közúti személyszállítási szolgáltatások

2016/S 141-255125

Koncessziós hirdetmény

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/23/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budapest Főváros Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: AK15623
Postai cím: Városház utca 9–11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Sárádi Kálmánné, főjegyző
E-mail: ehr2@budapest.hu
Telefon: +36 13271656
Fax: +36 13271863
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://budapest.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.budapest.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.bkk.hu/kozbeszerzesi-dokumentumok/
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Rumbach Sebestyén utca 19–21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Németh Zsuzsanna
E-mail: varosnezobusz@bkk.hu
Telefon: +36 307741267
Fax: +36 12351044
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://budapest.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bkk.hu
A részvételi jelentkezés, illetve adott esetben ajánlat benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Rumbach Sebestyén utca 19–21. 5. emelet
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Németh Zsuzsanna
Telefon: +36 307741267
E-mail: varosnezobusz@bkk.hu
Fax: +36 12351044
NUTS-kód: HU101 Budapest
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://budapest.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bkk.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: általános közigazgatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Koncessziós szerződés városnéző autóbusszal végzett helyi külön célú menetrend szerinti személyszállítási tevékenység ellátására.

II.1.2)Fő CPV-kód
60130000 Különleges közúti személyszállítási szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A szerződés fő tárgyát a hop-on hop-off technológiával végzett autóbuszos városnéző személyszállítás képezi.

„Hop-on hop off” városnéző autóbuszjárat: bárki által igénybe vehető, előre meghirdetett, vagy változó időpontban és útvonalon közlekedő, az utasok számára érvényes utazási jogosultsággal a ki- és beszállást meghatározott megállóhelyeken, végállomáson lehetővé tévő autóbusszal végzett személyszállítás, amelynek elsődleges célja Budapest egyes turisztikai célpontjainak bemutatása.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A koncesszió részekre oszlik: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
63513000 Turistainformációs szolgáltatások
63515000 Utazási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A szerződés tárgyát legfeljebb 20 éves időtartamra a hop-on hop-off technológiával végzett autóbuszos városnéző személyszállítás valamint a szolgáltatáshoz kapcsolódó:

a) értékesítési tevékenység, amely magában foglalja:

— ügyfélszolgálati,

— közterületi,

— megállóhelyi,

— fedélzeti,

— online és egyéb elektronikus,

— egyéb zárt területen történő értékesítést (pl. hotelek, stb.),

— a koncessziós társaság ügynöki értékesítést alkalmazhat;

b) a jegykiadást érintő, kapcsolódó tevékenységek;

c) marketing, kommunikációs és tájékoztató tevékenység;

d) utazásszervezői tevékenység képezi.

A szolgáltatás nyújtásához ajánlatkérő 70 db közterületi útvonal és 39 db megállóhely használatát biztosítja, amelyeken tárgyév április 1.–október 31. (1.4.–31.10.) között a minimális kötelező járműszám 25 db jármű.

A teljes mennyiséget, az ellátandó feladatok részletes bemutatását, a szolgáltatás ellátására megjelölt konkrét hálózatot a szerződéstervezet és műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Koncesszió odaítélésnek alapja az alább ismertetett kritériumok:
  • Részszempont: A minimális járműszámhoz kapcsolódó, fix koncessziós díj (nettó HUF/hó)
  • Részszempont: Az üzleti-gazdálkodási terv szakmai színvonala
  • Részszempont: Szakmai koncepció szakmai színvonala
  • Részszempont: A minimális járműdarabszámon felül beállításra kerülő járművek után fizetendő többlet díj (nettó HUF/jármű/hó)
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 240
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő a részajánlat tétel lehetőségét kizárja. A koncesszió tárgyát képező szolgáltatás részekre bontását annak szoros összefüggése nem teszi lehetővé.

Ajánlatkérő az eljárást egy szakaszban bonyolítja le. Egy egységes szakaszban történik az ajánlattevők alkalmasságának és a kizáró okok fenn nem állásának ellenőrzése, valamint az értékelési szempontok szerint az ajánlatok értékelése.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése, az igényelt információk és dokumentumok megjelölése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1), (2) és 63. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

Ajánlatkérő nem alkalmazza az egységes európai közbeszerzési dokumentumot. Az EEKD nyilatkozat alátámasztására szolgáló igazolások be nem nyújtásához kapcsolódó kizáró ok nem alkalmazandó (Kbt. 62. § (1) i) vonatkozó része).

Magyarországon letelepedett ajánlattevőknek a kizáró okok hiányát a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 8. §-ában foglaltak szerint kell igazolni. Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőknek a kizáró okok hiányát a Kr. 10. §-ában foglaltak szerint kell igazolni. A kizáró okok hiányának igazolása során a Kr. 12–14. § és 16 § szakaszaiban foglaltak megfelelően irányadóak.

Ajánlattevőnek csatolnia kell a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése, az igényelt információk és dokumentumok megjelölése:

Ajánlatkérő az eljárásban nem alkalmazza az egységes európai közbeszerzési dokumentumot.

A Kr. 19. § (1) b)–c) pontja alapján az alábbiak csatolása szükséges:

P/1. a felhívás feladásának napját megelőző utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó, saját vagy jogelődje – a számviteli törvénynek megfelelő beszámolójának egyszerű másolata. (Amennyiben a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi);

P/2. ajánlattevő nyilatkozata a felhívás feladásának napját megelőző utolsó három lezárt üzleti év teljes és közbeszerzés tárgya szerinti (városi, turisztikai célú, autóbuszos személyszállítási tevékenység) nettó árbevételéről.

Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a fenti időszak árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt lezárt üzleti évek teljes, illetve közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget (a nem teljes üzleti évet egy évnek tekintve).

A Kr.19. § (3) bek. alkalmazandó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben:

P/1. saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolója alapján a mérleg szerinti eredménye a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, lezárt üzleti év közül egynél több üzleti évben negatív volt;

A fenti időszak kezdete után működését megkezdő ajánlattevő alkalmatlan, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevétele nem éri el az 1 200 000 000 HUF összeget;

P/2. a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három lezárt üzleti év összességében a teljes nettó árbevétele nem éri el az 1 200 000 000 HUF összeget, valamint a közbeszerzés tárgyából (városi, turisztikai célú, autóbuszos személyszállítási tevékenység) származó nettó árbevétele nem éri el a nettó 1 200 000 000 HUF összeget.

P/1. pont: Elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy felel meg.

P/2. pont: Közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

A Kbt. 65. § (7)–(11) szakaszai megfelelően alkalmazandóak.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése, az igényelt információk és dokumentumok megjelölése:

Ajánlatkérő az eljárásban nem alkalmazza az egységes európai közbeszerzési dokumentumot. Az alábbiak szerinti kell igazolni alkalmasság minimumkövetelményeknek történő megfelelést.

M/1. A Kbt. 124. § (2) bekezdése alapján a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 év (72 hónap) legjelentősebb közbeszerzési tárgya szerinti szolgáltatásainak ismertetése ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő cégszerű nyilatkozatának, valamint a vonatkozó – 2012. évi XLI. törvény szerinti, vagy 1.7.2012. előtt a 2004. évi XXXIII. törvény szerinti, illetve a az erre jogosult külföldi hatóság által kiállított – járati engedélynek csatolásával.

A nyilatkozat(ok) tartalmazzák legalább a következő adatokat: a teljesítés – év/hónap/nap szerint megjelölt – ideje a kezdő és a befejező időponttal, a szolgáltatás tárgya a járati engedély megjelölésével, az ellenszolgáltatás összege, továbbá nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak megfelelően történt-e.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 év (72 hónap) összességében legalább 1 000 000 000 HUF összértékű, járatengedély alapján legalább 36 hónapon keresztül folyamatosan végzett, „hop-on hop off” jellegű városnéző autóbuszjárat üzemeltetésére vonatkozó tevékenység végzéssel.

Ajánlatkérő „hop-on hop off” városnéző autóbuszjárat üzemeltetése alatt a jelen felhívás II.1.4) pontja szerinti fogalmat érti. Folyamatosan végzett tevékenység alatt a járati engedély folyamatossága értendő, vagyis a járati engedélyeknek egyhuzamban 36 hónap időtartamot kell lefednie.

A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

A Kbt. 65. § (7)–(11) szakaszai megfelelően alkalmazandóak.

III.2)A koncesszióval kapcsolatos feltételek
III.2.2)A koncesszió teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Ajánlatkérő a Kbt. Negyedik Részének szabályai alapján koncessziós beszerzési eljárást folytat le, szolgáltatási koncesszió megkötése érdekében a Kbt. 118. § (3) bekezdésében foglaltak alapján. A koncesszió egy jogosult részére kerül kiadásra.

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a szerződés teljesítése megköveteli belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet létrehozását (koncessziós társaság). A koncessziós szerződést aláírónak az aláírástól számított kilencven napon belül saját részvételével kell koncessziós társaságot alapítania, amelynek elmulasztása esetén a Fővárosi Önkormányzat a koncessziós szerződést felmondhatja. A koncessziós társaság a koncesszió-köteles tevékenységen kívül kizárólag a szerződés teljesítése érdekében szükséges tevékenységet végezhet. A projekttársasággal kapcsolatos követelmények (jogi forma, a jegyzett tőke minimális összege, a gazdálkodó szervezet tevékenységi köre, valamint tevékenységének ellenőrzése) a dokumentációban kerülnek rögzítése.

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok/jelentkezések benyújtási határideje vagy pályázatbeérkezési határidő
Dátum: 22/08/2016
Helyi idő: 11:00
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

A dokumentáció átvétele és az igazolás megküldése az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, az ajánlattételi határidő lejártáig.

Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti. Mértéke 8 000 000 HUF.

Az ajánlatokat írásban, egy eredeti példányban, zárt csomagolásban, a jelen felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani a határidő lejártáig. Az ajánlatok felbontásának időpontja 22.8.2016. 11:00 óra, helye a 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19–21. V. emelet tárgyaló. Ajánlatkérő a Kbt. 68. §-ban foglaltakat alkalmazza.

Az eljárás lefolytatásának részletes szabályait, valamint a csatolandó dokumentumok jegyzékét a dokumentáció tartalmazza.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § előírásai szerint.

További információk az eljárás lefolytatásával kapcsolatban:

Ajánlatkérő a Kbt. 123. § (3) bekezdése szerinti dokumentumok csatolását előírja. Ajánlatkérő a hiánypótlási lehetőségét biztosítja. a Kbt. 71. § (6) szerinti esetben egy alkalommal.

Ajánlatkérő saját eljárási szabályokat alkalmaz az indokolás kérés, kiegészítő tájékoztatás, valamint az ajánlattételi határidő meghosszabbítása és eredménytelenség tekintetében.

A Kbt. 75. § (1) bekezdése és 126. § (6) szerinti eseteken túl ajánlatkérő az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, amennyiben az Ajánlatkérő megállapítja, hogy eltérő előírások alkalmazásával kedvezőbb feltételekkel tudná ellátni a koncesszió tárgyát, figyelemmel az alábbi szempontokra:

— koncessziós díj nem éri el az Ajánlatkérő e tevékenységből származó bevételeinek mértékét,

— a szakmai terv nem áll összhangban a koncesszióba adás céljával.

Az eljárás befejezésének indikatív időpontja: 31.9.2016.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
22/07/2016