A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Szolgáltatások - 255125-2016

23/07/2016    S141

Magyarország-Budapest: Különleges közúti személyszállítási szolgáltatások

2016/S 141-255125

Koncessziós hirdetmény

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/23/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budapest Főváros Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: AK15623
Postai cím: Városház utca 9–11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Sárádi Kálmánné, főjegyző
E-mail: ehr2@budapest.hu
Telefon: +36 13271656
Fax: +36 13271863
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://budapest.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.budapest.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.bkk.hu/kozbeszerzesi-dokumentumok/
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Rumbach Sebestyén utca 19–21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Németh Zsuzsanna
E-mail: varosnezobusz@bkk.hu
Telefon: +36 307741267
Fax: +36 12351044
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://budapest.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bkk.hu
A részvételi jelentkezés, illetve adott esetben ajánlat benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Rumbach Sebestyén utca 19–21. 5. emelet
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Németh Zsuzsanna
Telefon: +36 307741267
E-mail: varosnezobusz@bkk.hu
Fax: +36 12351044
NUTS-kód: HU101 Budapest
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://budapest.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bkk.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: általános közigazgatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Koncessziós szerződés városnéző autóbusszal végzett helyi külön célú menetrend szerinti személyszállítási tevékenység ellátására.

II.1.2)Fő CPV-kód
60130000 Különleges közúti személyszállítási szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A szerződés fő tárgyát a hop-on hop-off technológiával végzett autóbuszos városnéző személyszállítás képezi.

„Hop-on hop off” városnéző autóbuszjárat: bárki által igénybe vehető, előre meghirdetett, vagy változó időpontban és útvonalon közlekedő, az utasok számára érvényes utazási jogosultsággal a ki- és beszállást meghatározott megállóhelyeken, végállomáson lehetővé tévő autóbusszal végzett személyszállítás, amelynek elsődleges célja Budapest egyes turisztikai célpontjainak bemutatása.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A koncesszió részekre oszlik: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
63513000 Turistainformációs szolgáltatások
63515000 Utazási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A szerződés tárgyát legfeljebb 20 éves időtartamra a hop-on hop-off technológiával végzett autóbuszos városnéző személyszállítás valamint a szolgáltatáshoz kapcsolódó:

a) értékesítési tevékenység, amely magában foglalja:

— ügyfélszolgálati,

— közterületi,

— megállóhelyi,

— fedélzeti,

— online és egyéb elektronikus,

— egyéb zárt területen történő értékesítést (pl. hotelek, stb.),

— a koncessziós társaság ügynöki értékesítést alkalmazhat;

b) a jegykiadást érintő, kapcsolódó tevékenységek;

c) marketing, kommunikációs és tájékoztató tevékenység;

d) utazásszervezői tevékenység képezi.

A szolgáltatás nyújtásához ajánlatkérő 70 db közterületi útvonal és 39 db megállóhely használatát biztosítja, amelyeken tárgyév április 1.–október 31. (1.4.–31.10.) között a minimális kötelező járműszám 25 db jármű.

A teljes mennyiséget, az ellátandó feladatok részletes bemutatását, a szolgáltatás ellátására megjelölt konkrét hálózatot a szerződéstervezet és műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Koncesszió odaítélésnek alapja az alább ismertetett kritériumok:
  • Részszempont: A minimális járműszámhoz kapcsolódó, fix koncessziós díj (nettó HUF/hó)
  • Részszempont: Az üzleti-gazdálkodási terv szakmai színvonala
  • Részszempont: Szakmai koncepció szakmai színvonala
  • Részszempont: A minimális járműdarabszámon felül beállításra kerülő járművek után fizetendő többlet díj (nettó HUF/jármű/hó)
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 240
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő a részajánlat tétel lehetőségét kizárja. A koncesszió tárgyát képező szolgáltatás részekre bontását annak szoros összefüggése nem teszi lehetővé.

Ajánlatkérő az eljárást egy szakaszban bonyolítja le. Egy egységes szakaszban történik az ajánlattevők alkalmasságának és a kizáró okok fenn nem állásának ellenőrzése, valamint az értékelési szempontok szerint az ajánlatok értékelése.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése, az igényelt információk és dokumentumok megjelölése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1), (2) és 63. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

Ajánlatkérő nem alkalmazza az egységes európai közbeszerzési dokumentumot. Az EEKD nyilatkozat alátámasztására szolgáló igazolások be nem nyújtásához kapcsolódó kizáró ok nem alkalmazandó (Kbt. 62. § (1) i) vonatkozó része).

Magyarországon letelepedett ajánlattevőknek a kizáró okok hiányát a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 8. §-ában foglaltak szerint kell igazolni. Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőknek a kizáró okok hiányát a Kr. 10. §-ában foglaltak szerint kell igazolni. A kizáró okok hiányának igazolása során a Kr. 12–14. § és 16 § szakaszaiban foglaltak megfelelően irányadóak.

Ajánlattevőnek csatolnia kell a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése, az igényelt információk és dokumentumok megjelölése:

Ajánlatkérő az eljárásban nem alkalmazza az egységes európai közbeszerzési dokumentumot.

A Kr. 19. § (1) b)–c) pontja alapján az alábbiak csatolása szükséges:

P/1. a felhívás feladásának napját megelőző utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó, saját vagy jogelődje – a számviteli törvénynek megfelelő beszámolójának egyszerű másolata. (Amennyiben a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi);

P/2. ajánlattevő nyilatkozata a felhívás feladásának napját megelőző utolsó három lezárt üzleti év teljes és közbeszerzés tárgya szerinti (városi, turisztikai célú, autóbuszos személyszállítási tevékenység) nettó árbevételéről.

Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a fenti időszak árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt lezárt üzleti évek teljes, illetve közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget (a nem teljes üzleti évet egy évnek tekintve).

A Kr.19. § (3) bek. alkalmazandó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben:

P/1. saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolója alapján a mérleg szerinti eredménye a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, lezárt üzleti év közül egynél több üzleti évben negatív volt;

A fenti időszak kezdete után működését megkezdő ajánlattevő alkalmatlan, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevétele nem éri el az 1 200 000 000 HUF összeget;

P/2. a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három lezárt üzleti év összességében a teljes nettó árbevétele nem éri el az 1 200 000 000 HUF összeget, valamint a közbeszerzés tárgyából (városi, turisztikai célú, autóbuszos személyszállítási tevékenység) származó nettó árbevétele nem éri el a nettó 1 200 000 000 HUF összeget.

P/1. pont: Elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy felel meg.

P/2. pont: Közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

A Kbt. 65. § (7)–(11) szakaszai megfelelően alkalmazandóak.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése, az igényelt információk és dokumentumok megjelölése:

Ajánlatkérő az eljárásban nem alkalmazza az egységes európai közbeszerzési dokumentumot. Az alábbiak szerinti kell igazolni alkalmasság minimumkövetelményeknek történő megfelelést.

M/1. A Kbt. 124. § (2) bekezdése alapján a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 év (72 hónap) legjelentősebb közbeszerzési tárgya szerinti szolgáltatásainak ismertetése ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő cégszerű nyilatkozatának, valamint a vonatkozó – 2012. évi XLI. törvény szerinti, vagy 1.7.2012. előtt a 2004. évi XXXIII. törvény szerinti, illetve a az erre jogosult külföldi hatóság által kiállított – járati engedélynek csatolásával.

A nyilatkozat(ok) tartalmazzák legalább a következő adatokat: a teljesítés – év/hónap/nap szerint megjelölt – ideje a kezdő és a befejező időponttal, a szolgáltatás tárgya a járati engedély megjelölésével, az ellenszolgáltatás összege, továbbá nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak megfelelően történt-e.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 év (72 hónap) összességében legalább 1 000 000 000 HUF összértékű, járatengedély alapján legalább 36 hónapon keresztül folyamatosan végzett, „hop-on hop off” jellegű városnéző autóbuszjárat üzemeltetésére vonatkozó tevékenység végzéssel.

Ajánlatkérő „hop-on hop off” városnéző autóbuszjárat üzemeltetése alatt a jelen felhívás II.1.4) pontja szerinti fogalmat érti. Folyamatosan végzett tevékenység alatt a járati engedély folyamatossága értendő, vagyis a járati engedélyeknek egyhuzamban 36 hónap időtartamot kell lefednie.

A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

A Kbt. 65. § (7)–(11) szakaszai megfelelően alkalmazandóak.

III.2)A koncesszióval kapcsolatos feltételek
III.2.2)A koncesszió teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Ajánlatkérő a Kbt. Negyedik Részének szabályai alapján koncessziós beszerzési eljárást folytat le, szolgáltatási koncesszió megkötése érdekében a Kbt. 118. § (3) bekezdésében foglaltak alapján. A koncesszió egy jogosult részére kerül kiadásra.

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a szerződés teljesítése megköveteli belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet létrehozását (koncessziós társaság). A koncessziós szerződést aláírónak az aláírástól számított kilencven napon belül saját részvételével kell koncessziós társaságot alapítania, amelynek elmulasztása esetén a Fővárosi Önkormányzat a koncessziós szerződést felmondhatja. A koncessziós társaság a koncesszió-köteles tevékenységen kívül kizárólag a szerződés teljesítése érdekében szükséges tevékenységet végezhet. A projekttársasággal kapcsolatos követelmények (jogi forma, a jegyzett tőke minimális összege, a gazdálkodó szervezet tevékenységi köre, valamint tevékenységének ellenőrzése) a dokumentációban kerülnek rögzítése.

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok/jelentkezések benyújtási határideje vagy pályázatbeérkezési határidő
Dátum: 22/08/2016
Helyi idő: 11:00
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

A dokumentáció átvétele és az igazolás megküldése az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, az ajánlattételi határidő lejártáig.

Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti. Mértéke 8 000 000 HUF.

Az ajánlatokat írásban, egy eredeti példányban, zárt csomagolásban, a jelen felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani a határidő lejártáig. Az ajánlatok felbontásának időpontja 22.8.2016. 11:00 óra, helye a 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19–21. V. emelet tárgyaló. Ajánlatkérő a Kbt. 68. §-ban foglaltakat alkalmazza.

Az eljárás lefolytatásának részletes szabályait, valamint a csatolandó dokumentumok jegyzékét a dokumentáció tartalmazza.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § előírásai szerint.

További információk az eljárás lefolytatásával kapcsolatban:

Ajánlatkérő a Kbt. 123. § (3) bekezdése szerinti dokumentumok csatolását előírja. Ajánlatkérő a hiánypótlási lehetőségét biztosítja. a Kbt. 71. § (6) szerinti esetben egy alkalommal.

Ajánlatkérő saját eljárási szabályokat alkalmaz az indokolás kérés, kiegészítő tájékoztatás, valamint az ajánlattételi határidő meghosszabbítása és eredménytelenség tekintetében.

A Kbt. 75. § (1) bekezdése és 126. § (6) szerinti eseteken túl ajánlatkérő az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, amennyiben az Ajánlatkérő megállapítja, hogy eltérő előírások alkalmazásával kedvezőbb feltételekkel tudná ellátni a koncesszió tárgyát, figyelemmel az alábbi szempontokra:

— koncessziós díj nem éri el az Ajánlatkérő e tevékenységből származó bevételeinek mértékét,

— a szakmai terv nem áll összhangban a koncesszióba adás céljával.

Az eljárás befejezésének indikatív időpontja: 31.9.2016.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
22/07/2016