Diensten - 255131-2020

Submission deadline has been amended by:  263208-2020
02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Zweden-Stockholm: Openbare voorzieningen

2020/S 105-255131

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stockholm Exergi AB
Nationaal identificatienummer: 556016-9095
Postadres: Jägmästargatan 2A
Plaats: Stockholm
NUTS-code: SE SVERIGE
Postcode: 115 77
Land: Zweden
Contactpersoon: Mattias Omberg
E-mail: mattias.omberg@partners.stockholmexergi.se
Telefoon: +46 730357719

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.stockholmexergi.se/

Adres van het kopersprofiel: http://e-avrop.se

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.e-avrop.com/forumvarme/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=53357
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.e-avrop.com/forumvarme/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=53357
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Saneringstjänster och processstäd

Referentienummer: UH-2020-103
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
65000000 Openbare voorzieningen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Stockholm Exergi AB (också benämnd "Beställaren") vill genom denna upphandling ingå flera ramavtal med ett antal leverantörer. Upphandlingen omfattar ramavtal för industrisanering och processtädning, blästring och sprängsotning samt cisternsanering för akuta och avhjälpande uppdrag samt för planerade stopp och revisioner på anläggningar tillhörande Stockholm Exergi AB. Upphandlingen är indelad i följande tre (3) varukorgar (tilldelningar enligt nedan), där Anbudssökanden kan välja att ansöka om att få lämna anbud på en av varukorgarna eller flera:

Tilldelning 1: Varukorg A: Industrisanering och processtädning för akuta och planerade uppdrag, Tilldelning 2: Varukorg B: Blästring och Sprängsotning, Tilldelning 2: Varukorg C: Cisternsanering

För Varukorg A avser Beställaren ingå 8 ramavtal och för Varukorg B ingå 6 ramavtal och C avser Beställaren ingå 5 ramavtal. Förnyadkonkurrensutsättning kommer att ske mellan ramavtalsleverantörer inom aktuell varukorg.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
65000000 Openbare voorzieningen
42924720 Ontsmettingsuitrusting
45112340 Bodemsanering
45262660 Verwijderen van asbest
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE SVERIGE
NUTS-code: SE110 Stockholms län
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Stockholm Exergi är stockholmarnas energibolag, ägt av Stockholms stad och Fortum. Vi värmer över 800 000 stockholmare och svalkar drygt 400 sjukhus, datahallar och andra viktiga verksamheter. 700 anställda från Högdalen i söder till Brista i norr jobbar tillsammans med kunder och stockholmare för att förse staden med enkel, säker och hållbar energi, dygnet runt, året runt.

I Stockholmsområdet äger Beställaren ett antal produktionsanläggningar (t.ex. Värtaverket, Högdalenverket, Hässelbyverket, Bristaverket och Hammarbyverket samt ett antal mindre spetsanläggningar) för produktion av framförallt värme och kyla.

Stockholm Exergi AB (också benämnd "Beställaren") vill genom denna upphandling ingå flera ramavtal med ett antal leverantörer. Upphandlingen omfattar ramavtal för industrisanering och processtädning, blästring och sprängsotning samt cisternsanering för akuta och avhjälpande uppdrag samt för planerade stopp och revisioner på anläggningar tillhörande Stockholm Exergi AB. Upphandlingen är indelad i följande tre (3) varukorgar (tilldelningar enligt nedan), där Anbudssökanden kan välja att ansöka om att få lämna anbud på en av varukorgarna eller flera:

Tilldelning 1: Varukorg A: Industrisanering och processtädning för akuta och planerade uppdrag

Tilldelning 2: Varukorg B: Blästring och Sprängsotning

Tilldelning 2: Varukorg C: Cisternsanering

För Varukorg A avser Beställaren ingå 8 ramavtal och för Varukorg B ingå 6 ramavtal och C avser Beställaren ingå 5 ramavtal. Förnyadkonkurrensutsättning kommer att ske mellan ramavtalsleverantörer inom aktuell varukorg.

Syftet med Upphandlingen är bland annat att:

Upphandla leverantörer som har erfarenhet och bevisad förmåga av att tillhandahålla tjänster inom industrisanering, processtädning, cisternsanering, blästring och sprängsotning, med kunskap och erfarenhet från energi- och processindustri.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 30/09/2020
Einde: 29/09/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Option på 2 år vid 3 tillfällen

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Förtydligande av punkten IV.1.3: För Varukorg A avser Beställaren ingå 8 ramavtal och för Varukorg B ingå 6 ramavtal och C avser Beställaren ingå 5 ramavtal. Förnyadkonkurrensutsättning kommer att ske mellan ramavtalsleverantörer inom aktuell varukorg.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Enligt bifogade dokument

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Enligt bifogat dokument "Anbudsinfordran Prekvalificering Industrisanering"

Eventuele minimumeisen:

Enligt bifogat dokument "Anbudsinfordran Prekvalificering Industrisanering"

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Enligt bifogat dokument "Anbudsinfordran Prekvalificering Industrisanering"

III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:

Enligt bifogat dokument "Anbudsinfordran Prekvalificering Industrisanering"

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:
III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 6
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 15/06/2020
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 29/11/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Förvaltningsrätten i Stockholm och migrationsdomstol
Plaats: Stockholm
Postcode: 115 76
Land: Zweden
E-mail: forvaltningsrattenistockholm@dom.se
Telefoon: +46 8-56168000
Fax: +46 8-56168001

Internetadres: http://www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020