Diensten - 255131-2020

Submission deadline has been amended by:  263208-2020
02/06/2020    S105

Sverige-Stockholm: El-, vatten- och energiverk

2020/S 105-255131

Meddelande om upphandling – försörjningssektorerna

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Stockholm Exergi AB
Nationellt registreringsnummer: 556016-9095
Postadress: Jägmästargatan 2A
Ort: Stockholm
Nuts-kod: SE SVERIGE
Postnummer: 115 77
Land: Sverige
Kontaktperson: Mattias Omberg
E-post: mattias.omberg@partners.stockholmexergi.se
Telefon: +46 730357719

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.stockholmexergi.se/

Upphandlarprofil: http://e-avrop.se

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/forumvarme/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=53357
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/forumvarme/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=53357
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.6)Huvudsaklig verksamhet
Elektricitet

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Saneringstjänster och processstäd

Referensnummer: UH-2020-103
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
65000000 El-, vatten- och energiverk
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Stockholm Exergi AB (också benämnd "Beställaren") vill genom denna upphandling ingå flera ramavtal med ett antal leverantörer. Upphandlingen omfattar ramavtal för industrisanering och processtädning, blästring och sprängsotning samt cisternsanering för akuta och avhjälpande uppdrag samt för planerade stopp och revisioner på anläggningar tillhörande Stockholm Exergi AB. Upphandlingen är indelad i följande tre (3) varukorgar (tilldelningar enligt nedan), där Anbudssökanden kan välja att ansöka om att få lämna anbud på en av varukorgarna eller flera:

Tilldelning 1: Varukorg A: Industrisanering och processtädning för akuta och planerade uppdrag, Tilldelning 2: Varukorg B: Blästring och Sprängsotning, Tilldelning 2: Varukorg C: Cisternsanering

För Varukorg A avser Beställaren ingå 8 ramavtal och för Varukorg B ingå 6 ramavtal och C avser Beställaren ingå 5 ramavtal. Förnyadkonkurrensutsättning kommer att ske mellan ramavtalsleverantörer inom aktuell varukorg.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
65000000 El-, vatten- och energiverk
42924720 Saneringsutrustning
45112340 Marksanering
45262660 Asbestsaneringsarbete
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE SVERIGE
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Stockholm Exergi är stockholmarnas energibolag, ägt av Stockholms stad och Fortum. Vi värmer över 800 000 stockholmare och svalkar drygt 400 sjukhus, datahallar och andra viktiga verksamheter. 700 anställda från Högdalen i söder till Brista i norr jobbar tillsammans med kunder och stockholmare för att förse staden med enkel, säker och hållbar energi, dygnet runt, året runt.

I Stockholmsområdet äger Beställaren ett antal produktionsanläggningar (t.ex. Värtaverket, Högdalenverket, Hässelbyverket, Bristaverket och Hammarbyverket samt ett antal mindre spetsanläggningar) för produktion av framförallt värme och kyla.

Stockholm Exergi AB (också benämnd "Beställaren") vill genom denna upphandling ingå flera ramavtal med ett antal leverantörer. Upphandlingen omfattar ramavtal för industrisanering och processtädning, blästring och sprängsotning samt cisternsanering för akuta och avhjälpande uppdrag samt för planerade stopp och revisioner på anläggningar tillhörande Stockholm Exergi AB. Upphandlingen är indelad i följande tre (3) varukorgar (tilldelningar enligt nedan), där Anbudssökanden kan välja att ansöka om att få lämna anbud på en av varukorgarna eller flera:

Tilldelning 1: Varukorg A: Industrisanering och processtädning för akuta och planerade uppdrag

Tilldelning 2: Varukorg B: Blästring och Sprängsotning

Tilldelning 2: Varukorg C: Cisternsanering

För Varukorg A avser Beställaren ingå 8 ramavtal och för Varukorg B ingå 6 ramavtal och C avser Beställaren ingå 5 ramavtal. Förnyadkonkurrensutsättning kommer att ske mellan ramavtalsleverantörer inom aktuell varukorg.

Syftet med Upphandlingen är bland annat att:

Upphandla leverantörer som har erfarenhet och bevisad förmåga av att tillhandahålla tjänster inom industrisanering, processtädning, cisternsanering, blästring och sprängsotning, med kunskap och erfarenhet från energi- och processindustri.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 30/09/2020
Slut: 29/09/2022
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Option på 2 år vid 3 tillfällen

II.2.9)Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Förtydligande av punkten IV.1.3: För Varukorg A avser Beställaren ingå 8 ramavtal och för Varukorg B ingå 6 ramavtal och C avser Beställaren ingå 5 ramavtal. Förnyadkonkurrensutsättning kommer att ske mellan ramavtalsleverantörer inom aktuell varukorg.

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Enligt bifogade dokument

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Enligt bifogat dokument "Anbudsinfordran Prekvalificering Industrisanering"

Eventuella minimistandardnivåer:

Enligt bifogat dokument "Anbudsinfordran Prekvalificering Industrisanering"

III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Enligt bifogat dokument "Anbudsinfordran Prekvalificering Industrisanering"

III.1.4)Objektiva regler och kriterier för deltagande
Förteckning över och kortfattad beskrivning av reglerna och kriterierna:

Enligt bifogat dokument "Anbudsinfordran Prekvalificering Industrisanering"

III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.1.6)Begärda säkerheter och garantier:
III.1.7)Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
III.1.8)Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Förhandlat förfarande med föregående meddelande om upphandling
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med flera aktörer
Planerat högsta antal deltagare i ramavtalet: 6
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 15/06/2020
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 29/11/2020
IV.2.7)Anbudsöppning

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Stockholm och migrationsdomstol
Ort: Stockholm
Postnummer: 115 76
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenistockholm@dom.se
Telefon: +46 8-56168000
Fax: +46 8-56168001

Internetadress: http://www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
29/05/2020