Diensten - 255131-2020

Submission deadline has been amended by:  263208-2020
02/06/2020    S105

Zweden-Stockholm: Openbare voorzieningen

2020/S 105-255131

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stockholm Exergi AB
Nationaal identificatienummer: 556016-9095
Postadres: Jägmästargatan 2A
Plaats: Stockholm
NUTS-code: SE SVERIGE
Postcode: 115 77
Land: Zweden
Contactpersoon: Mattias Omberg
E-mail: mattias.omberg@partners.stockholmexergi.se
Telefoon: +46 730357719

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.stockholmexergi.se/

Adres van het kopersprofiel: http://e-avrop.se

I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Saneringstjänster och processstäd

Referentienummer: UH-2020-103
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
65000000 Openbare voorzieningen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
65000000 Openbare voorzieningen
42924720 Ontsmettingsuitrusting
45112340 Bodemsanering
45262660 Verwijderen van asbest
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE SVERIGE
NUTS-code: SE110 Stockholms län
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 30/09/2020
Einde: 29/09/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Option på 2 år vid 3 tillfällen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 15/06/2020
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Zweeds

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020