Diensten - 255135-2020

02/06/2020    S105

Kroatië-Zagreb: Installatie van elektriciteitsregeluitrusting

2020/S 105-255135

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: HEP - Proizvodnja d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 09518585079
Postadres: Ulica grada Vukovara 37
Plaats: Zagreb
NUTS-code: HR HRVATSKA
Postcode: 10000
Land: Kroatië
Contactpersoon: Ines Krajc
E-mail: proizvodnja-nabava4@hep.hr
Telefoon: +385 16322103
Fax: +385 16321564
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.hep.hr/proizvodnja
Adres van het kopersprofiel: www.hep.hr/proizvodnja
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rekonstrukcija sustava vlastite potrošnje HE Senj

Referentienummer: 27-V-49/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
51112200 Installatie van elektriciteitsregeluitrusting
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Rekonstrukcija sustava vlastite potrošnje HE Senj.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 8 943 447.55 HRK
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
51112200 Installatie van elektriciteitsregeluitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR HRVATSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

GHE Senj, Obala dr. Franje Tuđmana 2, HR-53270 Senj.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Rekonstrukcija sustava vlastite potrošnje HE Senj.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Jamstveni rok za izvršene usluge i ugrađenu opremu / Weging: 10 % / 10 bodova
Prijs - Weging: 90 % / 90 bodova
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 208-508796
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Rekonstrukcija sustava vlastite potrošnje HE Senj

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Končar-Inženjering za energetiku i transport d.d.
Nationaal identificatienummer: 29898970552
Postadres: Fallerovo šetalište 22
Plaats: Zagreb
NUTS-code: HR041 Grad Zagreb
Postcode: 10000
Land: Kroatië
E-mail: javnanabava@koncar-ket.hr
Telefoon: +385 13667502 / 993112802
Fax: +385 13667515
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Končar - Montažni inženjering d.d.
Nationaal identificatienummer: 15702077824
Postadres: Borongajska cesta 81c
Plaats: Zagreb
NUTS-code: HR041 Grad Zagreb
Postcode: 10000
Land: Kroatië
Telefoon: +385 12355111
Fax: +385 12333717
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 9 000 000.00 HRK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 943 447.55 HRK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Postadres: Koturaška cesta 43/IV
Plaats: Zagreb
Postcode: 10000
Land: Kroatië
E-mail: dkom@dkom.hr
Telefoon: +385 14559930
Fax: +385 14559933
Internetadres: www.dkom.hr
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti Naručitelju u roku za žalbu.

Žalba se izjavljuje u roku od 10 (deset) dana, i to od dana:

— objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

— objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

— objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

— otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

— primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno gore navedenim opcijama nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

Žalba mora sadržavati najmanje podatke i dokaze navedene u članku 420. ZJN-a 2016.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
27/05/2020