Diensten - 255135-2020

02/06/2020    S105

Hrvatska-Zagreb: Usluge instaliranja opreme za upravljanje električnom strujom

2020/S 105-255135

Obavijest o dodjeli ugovora – sektorska nabava

Rezultati postupka nabave

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: HEP - Proizvodnja d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 09518585079
Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 37
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Ines Krajc
E-pošta: proizvodnja-nabava4@hep.hr
Telefon: +385 16322103
Telefaks: +385 16321564

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.hep.hr/proizvodnja

Adresa profila kupca: www.hep.hr/proizvodnja

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
I.6)Glavna djelatnost
Električna energija

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Rekonstrukcija sustava vlastite potrošnje HE Senj

Referentni broj: 27-V-49/19
II.1.2)Glavna CPV oznaka
51112200 Usluge instaliranja opreme za upravljanje električnom strujom
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Rekonstrukcija sustava vlastite potrošnje HE Senj.

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a) (Pristajete li na objavu? da)
Vrijednost bez PDV-a: 8 943 447.55 HRK
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
51112200 Usluge instaliranja opreme za upravljanje električnom strujom
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

GHE Senj, Obala dr. Franje Tuđmana 2, HR-53270 Senj.

II.2.4)Opis nabave:

Rekonstrukcija sustava vlastite potrošnje HE Senj.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok za izvršene usluge i ugrađenu opremu / Ponder: 10 % / 10 bodova
Cijena - Ponder: 90 % / 90 bodova
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 208-508796
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku periodične indikativne obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Naziv:

Rekonstrukcija sustava vlastite potrošnje HE Senj

Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
18/05/2020
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: da
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Končar-Inženjering za energetiku i transport d.d.
Nacionalni registracijski broj: 29898970552
Poštanska adresa: Fallerovo šetalište 22
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: javnanabava@koncar-ket.hr
Telefon: +385 13667502 / 993112802
Telefaks: +385 13667515
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Končar - Montažni inženjering d.d.
Nacionalni registracijski broj: 15702077824
Poštanska adresa: Borongajska cesta 81c
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Telefon: +385 12355111
Telefaks: +385 12333717
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a) (Pristajete li na objavu? da)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 9 000 000.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 8 943 447.55 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju
V.2.6)Cijena plaćena u okviru prigodne kupnje

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti Naručitelju u roku za žalbu.

Žalba se izjavljuje u roku od 10 (deset) dana, i to od dana:

— objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

— objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

— objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

— otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

— primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno gore navedenim opcijama nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

Žalba mora sadržavati najmanje podatke i dokaze navedene u članku 420. ZJN-a 2016.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
27/05/2020