Diensten - 255135-2020

02/06/2020    S105

Kroatië-Zagreb: Installatie van elektriciteitsregeluitrusting

2020/S 105-255135

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: HEP - Proizvodnja d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 09518585079
Postadres: Ulica grada Vukovara 37
Plaats: Zagreb
NUTS-code: HR HRVATSKA
Postcode: 10000
Land: Kroatië
Contactpersoon: Ines Krajc
E-mail: proizvodnja-nabava4@hep.hr
Telefoon: +385 16322103
Fax: +385 16321564

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.hep.hr/proizvodnja

Adres van het kopersprofiel: www.hep.hr/proizvodnja

I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rekonstrukcija sustava vlastite potrošnje HE Senj

Referentienummer: 27-V-49/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
51112200 Installatie van elektriciteitsregeluitrusting
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 8 943 447.55 HRK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
51112200 Installatie van elektriciteitsregeluitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR HRVATSKA

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 208-508796

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Rekonstrukcija sustava vlastite potrošnje HE Senj

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Končar-Inženjering za energetiku i transport d.d.
Nationaal identificatienummer: 29898970552
Postadres: Fallerovo šetalište 22
Plaats: Zagreb
NUTS-code: HR041 Grad Zagreb
Postcode: 10000
Land: Kroatië
E-mail: javnanabava@koncar-ket.hr
Telefoon: +385 13667502 / 993112802
Fax: +385 13667515
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Končar - Montažni inženjering d.d.
Nationaal identificatienummer: 15702077824
Postadres: Borongajska cesta 81c
Plaats: Zagreb
NUTS-code: HR041 Grad Zagreb
Postcode: 10000
Land: Kroatië
Telefoon: +385 12355111
Fax: +385 12333717
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 9 000 000.00 HRK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 943 447.55 HRK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
27/05/2020