Diensten - 255138-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Świerklany: Project- en ontwerpvoorbereiding, kostenraming

2020/S 105-255138

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa; Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. Oddział w Świerklanach
Postadres: ul. Wodzisławska 54
Plaats: Świerklany
NUTS-code: PL POLSKA
Postcode: 44-266
Land: Polen
Contactpersoon: Sabina Czech
E-mail: sabina.czech@gaz-system.pl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.gaz-system.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Productie, vervoer en distributie van gas en warmte

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Remont gazociągu Trzebiesławice–Częstochowa DN 250 w m. Lgota Górna, gmina Koziegłowy – opracowanie dokumentacji projektowej

Referentienummer: ZP/2020/02/0019/SWI
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71242000 Project- en ontwerpvoorbereiding, kostenraming
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Remont gazociągu Trzebiesławice–Częstochowa DN 250 w m. Lgota Górna, gmina Koziegłowy – opracowanie dokumentacji projektowej.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 135 000.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Remont gazociągu Trzebiesławice–Częstochowa DN 250 w m. Lgota Górna, gmina Koziegłowy – opracowanie dokumentacji projektowej.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 040-095634
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ZP/2020/02/0019/SWI
Benaming:

Remont gazociągu Trzebiesławice–Częstochowa DN 250 w m. Lgota Górna, gmina Koziegłowy – opracowanie dokumentacji projektowej

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Górnośląska Pracownia Projektowa Mateusz Szymalski
Postadres: ul. Jana III Sobieskiego 497
Plaats: Wojkowice
NUTS-code: PL POLSKA
Postcode: 42-580
Land: Polen
E-mail: mateusz.szymalski@gpp-ms.pl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 112 000.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 135 000.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020