Diensten - 255143-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Niet-openbare procedure 

Denemarken-Kopenhagen: Dienstverlening voor spoorwegenbouwtechniek

2020/S 105-255143

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Banedanmark
Nationaal identificatienummer: 18632276
Postadres: Carsten Niebuhrs Gade 43
Plaats: København V
NUTS-code: DK011 Byen København
Postcode: 1577
Land: Denemarken
E-mail: NLTR@BANE.dk

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.bane.dk/

Adres van het kopersprofiel: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/340853

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med projektering af fjernstyring

Referentienummer: RFB - E6011, Fjernstyring
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71311230 Dienstverlening voor spoorwegenbouwtechniek
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

I overensstemmelse med reglerne i forsyningsvirksomhedsdirektivet og i henhold til kvalifikationsordning for teknisk rådgivning, jf. udbudsbekendtgørelse 2017/S 027-048323, har Banedanmark udbudt en kontrakt i forbindelse med RFB Falster 2021 - Fjernstyring.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 910 500.00 DKK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71311230 Dienstverlening voor spoorwegenbouwtechniek
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK02 Sjælland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Strækningen Orehoved – Nykøbing Falster

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Arbejdet omfatter projektering af ombygning af RCTC fjernstyring på strækningen Orehoved – Nykøbing Falster i forbindelse med tilpasning af sikringsanlæg på Orehoved Station, nyt linjeblokanlæg på strækningen Orehoved – Nykøbing Falster, samt nyt sikringsanlæg på Nykøbing Falster station. I Nykøbing Falster etableres ligeledes en tilslutning mod Nykøbing Falster Vest hvorfor RCTC fjernstyring af strækningen Nykøbing Falster til Nykøbing Falster Vest også skal tilpasses.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kompetencer / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

TEN-T

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 027-048323
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: D02COWI033
Benaming:

Teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med projektering af fjernstyring

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: COWI A/S (Veje, jernbaner, metro, lufthavne)
Nationaal identificatienummer: DK44623528
Postadres: Parallelvej 2
Plaats: Kongens Lyngby
NUTS-code: DK012 Københavns omegn
Postcode: 2800
Land: Denemarken
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 910 500.00 DKK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Klagenævnet for Udbud
Postadres: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Plaats: Viborg
Postcode: 8800
Land: Denemarken
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefoon: +45 72405600

Internetadres: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadres: Carl Jacobsens Vej 35
Plaats: Valby
Postcode: 2500
Land: Denemarken
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefoon: +45 41715000

Internetadres: http://www.kfst.dk

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020