Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Diensten - 255146-2020

02/06/2020    S105

Spanje-Torre del Mar: Diensten voor het vervoeren van slib

2020/S 105-255146

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Vicepresidencia de Aguas y Saneamientos de la Axarquía, S. A. U.
Nationaal identificatienummer: A29898921
Postadres: Avenida Andalucía, 110
Plaats: Torre del Mar
NUTS-code: ES617 Málaga
Postcode: 29740
Land: Spanje
Contactpersoon: Vicepresidencia de Aguas y Saneamientos de la Axarquía, S. A. U.
E-mail: contratacion@axaragua.com
Telefoon: +34 952543346
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.axaragua.com
Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=qFeDEu48%2B%2FCmq21uxhbaVQ%3D%3D
I.6)Hoofdactiviteit
Water

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicio de retirada, transporte, tratamiento y valorización del lodo deshidratado producido en las EDAR (código LER 190805) y en la ETAP (código LER 190902)

Referentienummer: SV 9/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90513700 Diensten voor het vervoeren van slib
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Servicio de retirada, transporte, tratamiento y valorización del lodo deshidratado producido en las EDAR (código LER 190805) y en la ETAP (código LER 190902).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 527 576.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90513600 Diensten voor slibverwijdering
90513800 Diensten voor slibbehandeling
90513900 Diensten voor slibstorting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES617 Málaga
Voornaamste plaats van uitvoering:

Según pliegos que rigen la licitación.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicio de retirada, transporte, tratamiento y valorización del lodo deshidratado producido en las EDAR (código LER 190805) y en la ETAP (código LER 190902).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Logística, retirada, método de aplicación y extensión, seguimiento analítico e informes para la operación de valorización mediante aplicación agrícola directa / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Relación de equipos humanos y medios auxiliares adscritos al servicio / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Relación y descripción de las instalaciones de tratamiento para los lodos no digeridos / Weging: 25
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 207-506142
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: SV 9/19
Benaming:

Servicio de retirada, transporte, tratamiento y valorización del lodo deshidratado producido en las EDAR (código LER 190805) y en la ETAP (código LER 190902)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Biomasa del Guadalquivir
Nationaal identificatienummer: A14579296
Postadres: Camino del Jau, 1, 1. º B, Polígono Industrial 2 Octubre
Plaats: Santa Fe (Granada)
NUTS-code: ES614 Granada
Postcode: 18320
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 580 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 527 576.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Aguas y Saneamientos de la Axarquía, S. A. U.
Postadres: Avenida Andalucía, 110
Plaats: Torre del Mar
Postcode: 29740
Land: Spanje
E-mail: contratacion@axaragua.com
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020