Diensten - 255146-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Torre del Mar: Diensten voor het vervoeren van slib

2020/S 105-255146

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Vicepresidencia de Aguas y Saneamientos de la Axarquía, S. A. U.
Nationaal identificatienummer: A29898921
Postadres: Avenida Andalucía, 110
Plaats: Torre del Mar
NUTS-code: ES617 Málaga
Postcode: 29740
Land: Spanje
Contactpersoon: Vicepresidencia de Aguas y Saneamientos de la Axarquía, S. A. U.
E-mail: contratacion@axaragua.com
Telefoon: +34 952543346

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.axaragua.com

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=qFeDEu48%2B%2FCmq21uxhbaVQ%3D%3D

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Water

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicio de retirada, transporte, tratamiento y valorización del lodo deshidratado producido en las EDAR (código LER 190805) y en la ETAP (código LER 190902)

Referentienummer: SV 9/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90513700 Diensten voor het vervoeren van slib
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Servicio de retirada, transporte, tratamiento y valorización del lodo deshidratado producido en las EDAR (código LER 190805) y en la ETAP (código LER 190902).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 527 576.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90513600 Diensten voor slibverwijdering
90513800 Diensten voor slibbehandeling
90513900 Diensten voor slibstorting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES617 Málaga
Voornaamste plaats van uitvoering:

Según pliegos que rigen la licitación.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicio de retirada, transporte, tratamiento y valorización del lodo deshidratado producido en las EDAR (código LER 190805) y en la ETAP (código LER 190902).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Logística, retirada, método de aplicación y extensión, seguimiento analítico e informes para la operación de valorización mediante aplicación agrícola directa / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Relación de equipos humanos y medios auxiliares adscritos al servicio / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Relación y descripción de las instalaciones de tratamiento para los lodos no digeridos / Weging: 25
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 207-506142
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: SV 9/19
Benaming:

Servicio de retirada, transporte, tratamiento y valorización del lodo deshidratado producido en las EDAR (código LER 190805) y en la ETAP (código LER 190902)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Biomasa del Guadalquivir
Nationaal identificatienummer: A14579296
Postadres: Camino del Jau, 1, 1. º B, Polígono Industrial 2 Octubre
Plaats: Santa Fe (Granada)
NUTS-code: ES614 Granada
Postcode: 18320
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 580 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 527 576.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Aguas y Saneamientos de la Axarquía, S. A. U.
Postadres: Avenida Andalucía, 110
Plaats: Torre del Mar
Postcode: 29740
Land: Spanje
E-mail: contratacion@axaragua.com
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020