Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Diensten - 255158-2020

02/06/2020    S105

Frankrijk-Marseille: Computerarchiveringsdiensten

2020/S 105-255158

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: EDF SA
Postadres: Agence ALFA — 140 avenue Viton — bâtiment Les Calanques
Plaats: Marseille Cedex 20
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 13482
Land: Frankrijk
Contactpersoon: EDF — direction des achats — DATP — Agence ALFA — M. Alain Korchia
E-mail: alain.korchia@edf.fr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.edf.com
Adres van het kopersprofiel: https://pha.edf.com
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Prestations de collecte, de numérisation, d'indexation et de tri de l'ensemble des plans des sites d'EDF Hydro

Referentienummer: Cf PHA RFi: RFx_079501
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72252000 Computerarchiveringsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Prestations de collecte, de numérisation, d'indexation et de tri de l'ensemble des plans des sites d'EDF Hydro Alpes + Hydro Est + Hydro Med

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79500000 Ondersteuning voor kantoorwerk
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Prestations de collecte, de numérisation, d'indexation et de tri de l'ensemble des plans des sites d'EDF Hydro Sud-Ouest + Hydro Centre

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79500000 Ondersteuning voor kantoorwerk
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 248-616715

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Prestations de collecte, de numérisation, d'indexation et de tri de l'ensemble des plans des sites d'EDF Hydro Alpes + Hydro Est + Hydro Med

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/05/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Ortec Services Industrie Département Oralys
Nationaal identificatienummer: 620801662
Postadres: Parc de Pichaury, 550 rue Pierre Berthier
Plaats: Aix-en-Provence
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 13799
Land: Frankrijk
E-mail: philippe.klesk@ortec.fr
Internetadres: https://www.ortec-group.com/
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Prestations de collecte, de numérisation, d'indexation et de tri de l'ensemble des plans des sites d'EDF Hydro Sud-Ouest + Hydro Centre

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/05/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Amplexor Business Services
Nationaal identificatienummer: 349617084
Postadres: 1 Square Franklin, ZA du Pas du Lac
Plaats: Montigny-le-Bretonneux
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 78180
Land: Frankrijk
E-mail: patrick.donval@amplexor.com
Internetadres: https://www.amplexor.com/
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020