Diensten - 255158-2020

02/06/2020    S105

Frankrijk-Marseille: Computerarchiveringsdiensten

2020/S 105-255158

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: EDF SA
Postadres: Agence ALFA — 140 avenue Viton — bâtiment Les Calanques
Plaats: Marseille Cedex 20
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 13482
Land: Frankrijk
Contactpersoon: EDF — direction des achats — DATP — Agence ALFA — M. Alain Korchia
E-mail: alain.korchia@edf.fr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.edf.com
Adres van het kopersprofiel: https://pha.edf.com
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Prestations de collecte, de numérisation, d'indexation et de tri de l'ensemble des plans des sites d'EDF Hydro

Referentienummer: Cf PHA RFi: RFx_079501
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72252000 Computerarchiveringsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Prestations de collecte, de numérisation, d'indexation et de tri de l'ensemble des plans des sites d'EDF Hydro Alpes + Hydro Est + Hydro Med

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79500000 Ondersteuning voor kantoorwerk
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Prestations de collecte, de numérisation, d'indexation et de tri de l'ensemble des plans des sites d'EDF Hydro Sud-Ouest + Hydro Centre

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79500000 Ondersteuning voor kantoorwerk
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 248-616715

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Prestations de collecte, de numérisation, d'indexation et de tri de l'ensemble des plans des sites d'EDF Hydro Alpes + Hydro Est + Hydro Med

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/05/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Ortec Services Industrie Département Oralys
Nationaal identificatienummer: 620801662
Postadres: Parc de Pichaury, 550 rue Pierre Berthier
Plaats: Aix-en-Provence
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 13799
Land: Frankrijk
E-mail: philippe.klesk@ortec.fr
Internetadres: https://www.ortec-group.com/
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Prestations de collecte, de numérisation, d'indexation et de tri de l'ensemble des plans des sites d'EDF Hydro Sud-Ouest + Hydro Centre

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/05/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Amplexor Business Services
Nationaal identificatienummer: 349617084
Postadres: 1 Square Franklin, ZA du Pas du Lac
Plaats: Montigny-le-Bretonneux
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 78180
Land: Frankrijk
E-mail: patrick.donval@amplexor.com
Internetadres: https://www.amplexor.com/
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020