Diensten - 255159-2020

02/06/2020    S105

Roemenië-Reșița: Haalbaarheidsstudie, adviesverlening, analyse

2020/S 105-255159

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: S.C. Aquacaras S.A.
Nationaal identificatienummer: R 16868757
Postadres: Piața Republicii nr. 7
Plaats: Reșița
NUTS-code: RO422 Caraş-Severin
Postcode: 320026
Land: Roemenië
Contactpersoon: Ludovic-Leonard Braun
E-mail: braunleonard@yahoo.com
Telefoon: +40 255210090
Fax: +40 255210090

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.aquacaras.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.6)Hoofdactiviteit
Water

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Caraș-Severin”

Referentienummer: 16868757_2019_PAAPD1104081
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71241000 Haalbaarheidsstudie, adviesverlening, analyse
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 21 524 228.17 RON
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71322100 Diensten voor het uittrekken van hoeveelheden voor civieltechnische installaties
72224000 Advies over projectmanagement
79418000 Advies inzake aanschaffingsbeleid
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO422 Caraş-Severin

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 242-595869

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: R1540
Benaming:

Contract de servicii

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Tadeco Consulting
Nationaal identificatienummer: 17707953
Postadres: Str. Turturelelor nr. 11 A, sector 3
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 030881
Land: Roemenië
E-mail: office@fichtner.ro
Telefoon: +40 213212274
Fax: +40 213212278

Internetadres: www.fichtner.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 22 425 355.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 21 524 228.17 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020