Diensten - 255162-2020

02/06/2020    S105

Slovenië-Krško: Diensten verleend door gespecialiseerde organisaties

2020/S 105-255162

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Nuklearna elektrarna Krško d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 5034345000
Postadres: Vrbina 12
Plaats: Krško
NUTS-code: SI036 Posavska
Postcode: 8270
Land: Slovenië
Contactpersoon: Vesna Deak
E-mail: vesna.deak@nek.si
Telefoon: +386 74802436
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.nek.si/
Adres van het kopersprofiel: https://www.nek.si/
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Podpora originalnega proizvajalca opreme pri izvajanju projektov Varnostne nadgradnje v NEK-u na predmetni opremi, za obdobje 3 let

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
98113000 Diensten verleend door gespecialiseerde organisaties
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Podpora originalnega proizvajalca opreme pri izvajanju projektov Varnostne nadgradnje v NEK-u na predmetni opremi za obdobje 3 let.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 900 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
98113100 Diensten voor nucleaire veiligheid
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI SLOVENIJA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Podpora originalnega proizvajalca opreme pri izvajanju projektov Varnostne nadgradnje v NEK-u na predmetni opremi za obdobje 3 let.

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:
    • bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten
Verklaring:

Podpora pri izvajanju projektov Varnostne nadgradnje v NEK-u, ki vpliva na opremo originalnega proizvajalca te opreme, lahko zagotovi edino originalni proizvajalec te opreme, ki ima vse potrebne

načrte, in ostalo tehnično dokumentacijo (intelektualna lastnina).

(c. točka, 1. odstavek 46. čl. ZJN-3)

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 038-091021
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3200198
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/03/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Westinghouse Electric Belgium SA
Postadres: Rue de l'Industrie 43
Plaats: Nivelles
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1400
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 900 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 900 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Postadres: Slovenska cesta 54
Plaats: Ljubljana
Postcode: 1000
Land: Slovenië
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Nuklearna elektrarna Krško d.o.o.
Postadres: Vrbina 12
Plaats: Krško
Postcode: 8270
Land: Slovenië
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020