Diensten - 255167-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Niet-openbare procedure 

Duitsland-Hamburg: Reparatie- en onderhoudsdiensten

2020/S 105-255167

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: DanTysk Sandbank Offshore Wind GmbH & Co KG
Postadres: Überseering 12
Plaats: Hamburg
NUTS-code: DE60 Hamburg
Postcode: 22297
Land: Duitsland
Contactpersoon: Nancy Torres González
E-mail: nancy.torresgonzalez@vattenfall.de
Telefoon: +49 1735787620

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.vattenfall.de/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Service Agreement for Scheduled Maintenance-DanTysk Wind Farm

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50000000 Reparatie- en onderhoudsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

This service agreement concerns the scheduled maintenance in year 2020 (54 WTGs) and 2021 (80 WTGs) in the DanTysk Offshore Wind Farm. The services will include provision of scheduled maintenance tasks including provision of all consumables, spare parts, tools, data, documentation as well as logistics and accommodation.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE6 HAMBURG
Voornaamste plaats van uitvoering:

DanTysk Wind Farm located in the North Sea (70 Kms west off the Island Sylt, in Germany and at the border to Denmark)

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 101-245678
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Service Agreement for Scheduled Maintenance-DanTysk Wind Farm

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/05/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Siemens Gamesa Renewable Energy GmbH & Co. KG
Nationaal identificatienummer: HRA 120750
Postadres: Beim Strohhause 17-31
Plaats: Hamburg
NUTS-code: DE600 Hamburg
Postcode: 20097
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer bei der Finanzbehörde
Plaats: Hamburg
Postcode: 20354
Land: Duitsland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020