Dienstleistungen - 255168-2022

13/05/2022    S93

Nederland-Landsmeer: Softwareprogrammering en -advies

2022/S 093-255168

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: gemeente Landsmeer
Nationaal identificatienummer: 22443872
Postadres: Raadhuisstraat 1
Plaats: Landsmeer
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 1121 XC
Land: Nederland
Contactpersoon: Jacco Laan
E-mail: inkoop@landsmeer.nl
Telefoon: +31 204877111
Fax: +31 204826091
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.landsmeer.nl
Adres van het kopersprofiel: http://www.landsmeer.nl
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Gemeente Landsmeer
Postadres: Postbus 1
Plaats: Landsmeer
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 1120 AA
Land: Nederland
Contactpersoon: Jacco Laan
E-mail: inkoop@landsmeer.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.landsmeer.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zaaksysteem

Referentienummer: 20220516
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72200000 Softwareprogrammering en -advies
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht bestaat uit het leveren, implementeren, werkend opleveren, onderhouden en ondersteunen van het zaaksysteem en DMS.

Er worden ook integraties en koppelingen uitgevraagd met softwarepakketten van andere leveranciers.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL329 Groot-Amsterdam
Voornaamste plaats van uitvoering:

Landsmeer

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

0

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
16/05/2022

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/05/2022