Diensten - 255179-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

België-Brussel: Diensten voor graffitiverwijdering

2020/S 105-255179

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: NMBS-Procurement
Nationaal identificatienummer: 0203.430.576_18250
Postadres: Hallepoortlaan 40
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1060
Land: België
Contactpersoon: Claude Van Geyte
E-mail: claude.vangeyte@belgiantrain.be
Telefoon: +32 25282652

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.B-rail.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=376926

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Verwijderen van graffiti, tags en illegale aanplakkingen in stations en administratieve gebouwen van de NMBS

Referentienummer: SNCB-CS-CS4-0001760857-F06_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90690000 Diensten voor graffitiverwijdering
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Verwijderen van graffiti, tags en illegale aanplakkingen in stations en administratieve gebouwen.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
NUTS-code: BE2 VLAAMS GEWEST
NUTS-code: BE3 RÉGION WALLONNE
Voornaamste plaats van uitvoering:

BELGIË

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Verwijderen van graffiti, tags en illegale aanplakkingen in stations en administratieve gebouwen.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie punt 6 van de selectieleidraad in bijlage aan de aankondiging van opdracht.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 072-173164
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Zie punt 6 van de selectieleidraad in bijlage aan de aankondiging van opdracht.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
E-mail: info@conseildetat.be
Telefoon: +32 22349611
Fax: +32 22349842

Internetadres: http://www.raadvst-consetat.be

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
E-mail: info@conseildetat.be
Telefoon: +32 22349611
Fax: +32 22349842

Internetadres: http://www.raadvst-consetat.be

VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Een beroep moet bij de Raad van State worden ingediend, per aangetekende brief, binnen zestig dagen te rekenen vanaf de dag volgend de kennisgeving van het bestreden besluit.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
E-mail: info@conseildetat.be
Telefoon: +32 22349611
Fax: +32 22349842

Internetadres: http://www.raadvst-consetat.be

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020