Diensten - 255183-2020

02/06/2020    S105

Hongarije-Debrecen: Bewakingssysteem

2020/S 105-255183

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_53237534
Postadres: Kossuth utca 41.
Plaats: Debrecen
NUTS-code: HU321 Hajdú-Bihar
Postcode: 4024
Land: Hongarije
Contactpersoon: Mádi Zita
E-mail: zita.madi@eon-hungaria.com
Telefoon: +36 303200126
Fax: +36 52511221
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.eon.hu
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Scada leválasztás

Referentienummer: EKR000309972020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
35125000 Bewakingssysteem
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. önállóan működőképes SCADA rendszerének kialakítása a jelenleg E.ON cégcsoporttal közös Scada rendszerről történő leválasztással.

A feladat részét képezi különösen, de nem kizárólag:

— hardver szállítás

— szoftver funkciók megvalósítása

— adatbázis

— dokumentáció

— áttérési terv

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 1 732 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35125000 Bewakingssysteem
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU321 Hajdú-Bihar
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ajánlatkérő magyarországi telephelyei:

4024 Debrecen, Kossuth u. 41.

4030 Debrecen, Híd u. 10–12.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. önállóan működőképes SCADA rendszerének kialakítása a jelenleg E.ON cégcsoporttal közös Scada rendszerről történő leválasztással.

A feladat részét képezi különösen, de nem kizárólag:

— hardver szállítás

— szoftver funkciók megvalósítása

— adatbázis

— dokumentáció

— áttérési terv

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:
    • bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten
Verklaring:

Az E.ON tulajdonában levő áram- és gázszolgáltató cégek SCADA rendszerszállítói pályázatát a SIEMENS Zrt. és alvállalkozója a Siemens AG (Wien) nyerték, a SIEMENS Spectrum Power4 SCADA rendszerrel. 2012. áprilisában kezdődött a rendszer központi diszpécser szolgálat illetékességű részének próbaüzeme, majd 2013. év végére megtörtént a rendszer elosztó hálózati irányítás részének üzembe helyezése is.

A leszállított és üzembe helyezett rendszer az árams- és gázszolgáltató cégek szintjén egységes, központi szerverparkkal került kialakításra. A központi szerverek Pécsen vannak elhelyezve, az áram- és gázszolgáltató cégek területén csak a diszpécseri és mérnöki munkahelyek vannak telepítve.

A feladat megvalósítása során olyan egységes üzemirányítási rendszer került kialakításra, melynek az üzemirányítási feladatok támogatása és az üzembiztonság növelése mellett számos új üzleti kihívásnak kellett megfelelnie, mindezt gazdaságos működés biztosítása mellett.

A rendszer kialakítása lehetővé tette az üzemirányítás szervezetének és működési folyamatainak konszolidációját. A rugalmas, tetszőlegesen konfigurálható üzemirányítási munkahelyek létrehozásával lehetőség nyílt az üzemirányított területek közötti átjárhatóság biztosítására.

A rendszer összetettsége miatt az üzembe helyezést követően üzemeltetési szerződést kötöttünk Siemens Zrt-vel, melynek keretében Siemens szakemberei folyamatos support tevékenységet és mérnöki rendelkezésre állást biztosítanak. A támogatói tevékenységre a folyamatos üzem biztosítása érdekében továbbra is szükség van.

Az E.ON Beteiligungen GmBH október 3-án elvi keretmegállapodást kötött az MVM Magyar Villamos Művek Zrt.-vel, valamint az Opus Global Nyrt.-vel, amely részeként 2020. végéig az E.ON értékesíti az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.-t az Opus Global Nyrt. részére A megállapodás része, hogy az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. üzemirányítási rendszere 2020. december 31-ig önálló rendszerként működjön, leválasztva a jelenlegi közös, DSO SCADA rendszertől.

Ez a műszaki megvalósítás feltétele annak, hogy az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. 2021. január 1-től megfeleljen az önálló engedélyessel szemben, a SCADA rendszerekkel kapcsolatban támasztott törvényi kötelezettségnek.

A különválasztás műszaki megoldása, hogy az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. területén telepítendő önálló központi szerverrendszeren kell kialakítani a saját Siemens Spectrum 4.6 rendszert, melyre át kell másolni az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. adatait.

A fent leírt feladatot kizárólag Siemens Zrt tudja elvégezni, az alábbi okok miatt:

— A Spectrum 4.6 Siemens Zrt. terméke (ráadásul kifutott termék), ennek utólagos telepítését kizárólag Siemens tudja elvégezni,

— A Spectrum Power 4 rendszer szoftver tulajdonjogát E.ON nem vásárolta meg, a tulajdonjogok Siemens birtokában vannak, felhasználói licenszeket csak Siemenstől lehet beszerezni,

— Az adatbázis 5 céges kialakítását Siemens végezte el, annak karbantartását üzemeltetési szerződés formájában jelenleg is Siemens végzi. Az adatok migrálását, majd a különálló rendszerekből történő biztonságos eltávolítását jelenleg kizárólag a Siemens tudja elvégezni,

— Ez az informatikai rendszer önmagában komplett egész rendszert alkot, erre való tekintettel a hardver, a szoftver és az ehhez kapcsolódó fejlesztési szolgáltatás nem megosztható,

— A szállítónak nem csak a szoftverre vonatkozólag kell garanciát vállalni, hanem a teljes rendszerre. Ezt csak akkor garantálja a szállító, ha a megrendelés a leszállítandó szoftverre és a hardverre vonatkozóan a teljes láncolatot tartalmazza. Azaz a szükséges konfiguráció meghatározását, a rendelés bonyolítását, összeszerelést, telepítést (nem SCADA releváns szoftver pl. operációs rendszer és egyéb szoftverek), konfigurálást, tesztelést, szétszerelést és a vevőhöz való szállításra előkészítést, szállítást és mindezen műveletekhez a szükséges hely biztosítását.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 091-218356
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Scada leválasztás

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Siemens termelő, szolgáltató és kereskedelmi zártkörüen működő részvénytársaság
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_54346741
Postadres: Gizella utca 51-57.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1143
Land: Hongarije
E-mail: margit.szanto@siemens.com
Telefoon: +36 305164090
Internetadres: http://www.siemens.com
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 760 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 732 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

Mérnökszolgáltatások

V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Ajánlattevő adatai:

Siemens termelő, szolgáltató és kereskedelmi zártkörüen működő részvénytársaság (1134 Budapest, Gizella Utca 51-57.; adószám: 10495892244)

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.§ (2)-(7) bekezdése szerint.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020